WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові акти державного управління. Поняття правових актів державного управління - Реферат

Правові акти державного управління. Поняття правових актів державного управління - Реферат

самого права. Отже, правові акти державного управління - не просто дії, а вольові дії чи волевиявлення.
Четверта властивість: ці акти не тільки волевиявлення. Це волеви-явлення, що створюють певний правовий чи юридичний ефект. Завдання юридичного ефекту безпосередньо пов'язане з метою управління. Розглянуті акти використовуються для досягнення певної мети в ході здійснення завдань і функцій державного управління. Цецілком зрозуміло, бо йдеться про акти управління.
Загальним, спонукальним мотивом прийняття будь-якого акта управ-ління є потреба в юридичному впливі на існуючі у сфері державного управління відносини. Тому юридичний ефект - безпосередня мета юри-дичного акта. Говорячи про юридичний ефект правових актів державного управління, завжди мають на увазі вплив на відповідні відносини у вигляді встановлення (зміни, скасування) правових норм чи у вигляді встановлення (зміни, припинення) конкретних правовідносин.
Щодо цього слід зазначити, що певне юридичне значення, як відомо, мають і деякі службові документи, проте вони безпосередньо не вносять змін до системи чинних правових норм і не змінюють конкретні правовідносини, тобто вони не мають юридичних властивостей нормативного і правозастосовного характеру, властивостей, що роблять акт управління правовим. Ця ознака відмежовує правові акти державного управління від інших управлінських дій у цій сфері.
П'ята властивість: однією з найважливіших властивостей актів дер-жавного управління є їх державно-владний характер. Саме звідси випливає характер адміністративно-правових відносин як відносин влади і під-порядкування. Крім того, за ознакою владності правові акти управління відмежовуються від інших управлінських дій і від правових актів, здій-снюваних суб'єктами правовідносин.
Шоста властивість правових актів державного управління - їх під-законність. Владний характер правового акта управління не означає, що орган, який його видає, діє на свій розсуд, поза будь-якими межами. Під-законність правового акта управління означає, що він має відповідати усім вимогам законів та інших актів вищестоящих органів як за змістом, так і за порядком видання та формою закріплення.
Наголошуючи на важливості незаконності як властивості правових актів управління, слід враховувати і таку специфічну особливість, як участь у підготовці актів багатьох людей. На жаль, більшість учасників цього процесу не мають необхідної правової підготовки. За таких умов завжди є небезпека виникнення у частини суб'єктів управлінської діяльності помилкових уявлень про те, що вираження їх волі в актах управління залежить в основному від їх власного погляду.
Сьома: правовий акт державного управління може виступати варіан-том управлінського рішення.
Восьма: правовий акт державного управління приймається виключно повноважним суб'єктом державно-управлінської діяльності.
Дев'ята: правовий акт державного управління - це одностороннє во-левиявлення повноважного суб'єкта державного управління.
Десята: правовий акт визначає правила належної поведінки у сфері державного управління.
Одинадцята: правовий акт державного управління може бути опро-тестований у встановленому чинним законодавством порядку.
Дванадцята: правовий акт державного управління у разі недо-держання вміщених у ньому юридично-владних приписів спричинює особливі юридичні наслідки - відповідальність винної сторони.
Тринадцята: наявність певної форми провадження (видання) право-вого акта державного управління. Такі акти провадяться у встановленому порядку й згідно з офіційно передбаченою процедурою. Слід зазначити, що такі загальні правила, на жаль, відсутні, а існують лише положення відомчого характеру.
Все зазначене вище дозволяє дати визначення актам державного управління.
Правові акти державного управління - це владні, підзаконні, втілені у встановлену форму волевиявлення суб'єктів державного управління, що безпосередньо впливають на правові норми і відносини з метою їх удоско-налення відповідно до державних інтересів.
Згідно зі своїм призначенням акти управління можуть виконувати різноманітні завдання. Зокрема, можуть виступати як юридичні факти, на підставі яких виникають, змінюються і припиняються правовідносини. Яскравим прикладом цього можуть бути випадки встановлення за конкретною особою адміністративного нагляду (для таких осіб встанов-люється низка специфічних зобов'язань-обмежень).
Правовий акт державного управління може стати підставою для прийняття інших актів управління. Наприклад, введення карантинного режиму у певній місцевості є підставою для прийняття рішень про обмеження виїзду транспортних засобів та їх огляду, технічну переробку або знищення підкарантинних матеріалів та інших заходів, передбачених законодавством.
Акт державного управління є доказом для органів виконавчої та су-дової влади. Так, наявність рішення про виділення особі квартири є доказом її права на вселення в цю квартиру.
Акти управління відрізняються від суміжних державних актів та актів громадських організацій.
Насамперед вони відмінні від законів. Верховенство закону щодо акта управління незаперечне, оскільки він має найбільшу юридичну силу. Закон може змінювати, скасовувати, призупиняти дію акта управління, останній же аналогічного впливу на закон не здійснює.
Відрізняються акти управління й від судових актів. Судові акти приймаються у зв'язку з конкретними порушеннями правових норм, є наслідком розгляду на судових засіданнях фактів конкретних відхилень від встановленого правопорядку; вони не встановлюють нових правил поведінки.
Акти ж управління приймаються не лише і не стільки у зв'язку з по-рушенням правових норм. Значна частина правових актів державного управління приймається у зв'язку з розв'язанням конкретних завдань по-всякденного керівництва господарським, політичним, соціально-культурним будівництвом. До того ж багато актів управління (правові акти) містять нові правила поведінки, розраховані на тривалий час.
Судові акти приймаються в особливому процесуальному порядку, як правило, колегіальне, акти ж управління часто приймаються одноосібне посадовими особами управлінського апарату, що, зрозуміло, не виключає можливості прийняття їх колегіальне, наприклад, прийняття постанови Кабінетом Міністрів України.
Відрізняються акти управління і від цивільно-правових договорів, угод. Останні є результатом взаємної згоди двох чи кількох сторін. Акти управління - це однобічні, державно-владні волевиявлення конкретних органів управління та їх посадових осіб. За незаконне прийняття

 
 

Цікаве

Загрузка...