WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття підприємницької діяльності та н суб'єкти - Реферат

Поняття підприємницької діяльності та н суб'єкти - Реферат

(спостережній раді) та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, передбачених цим Законом і статутом акціонерного товариства.
Голова правління акціонерного товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно зі статутом. Голова правління товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів має видаватися акціонерам у будь-який час. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів. Головою та членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціо-нерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, ради акціонерного товариства (спостережної ради) та інші посадові особи.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затвер-джуються загальними зборами акціонерів згідно зі статутом товариства.
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки. Кожна частка відповідає внеску конкретного учасника до статутного фонду, їх розміри визначаються установчими документами. Учасники несуть відповідальність у межах своїх внесків. У передбачених установчими документами випадках учасники, які не повністю внесли свої внески, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини внеску.
Отже, товариство з обмеженою відповідальністю - це така форма організації підприємства, за якої відповідальність кожного з його учасників обмежена розмірами внеску до статутного капіталу. Зміна вартості майна, що є внеском, і додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, зафіксованій установчими документами.
Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників або їх представників. Збори скликаються не рідше двох разів на рік. Усі питання діяльності товариства, винесені на збори учасників, вирішуються шляхом голосування. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розмірові їхньої частки у статутному фонді. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, які в цілому володіють більш як 60 відсотками голосів. Прибулі на збори учасники реєструються в тому самому порядку, що передбачений для акціонерів товариства. Збори обирають голову товариства.
У товаристві з обмеженою відповідальністю утворюється виконавчий орган. Він може бути колегіальним (дирекція) чи одноосібним (директор). Дирекція (директор) підзвітна зборам учасників і виконує прийняті зборами рішення. Дирекція (директор) не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства.
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділено на частки, їх розмір і належність фіксуються у статутних документах. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду. Якщо цих сум виявляється недостатньо, то вони додатково відповідають належним їм майном. Додаткова відповідальність повинна виражатися однаковим для кожного учасника відсотком (кратністю) щодо внеску кожного до статутного фонду.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в уста-новчих документах.
Повним товариством є товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю та несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Створення повного товариства регулюється спеціальним договором. Звичайно договір про створення повного товариства містить такі положення: відомості про учасників; найменування фірми; місцезнаходження товариства; предмет діяльності; внесок кожного члена товариства; порядок розподілу прибутку; термін функціонування створюваного товариства. Після подання відповідної заяви повне товариство підлягає реєстрації.
Ведення справ повного товариства здійснюється на підставі згоди всіх учасників. Справи товариства можуть вестися усіма учасниками, а також одним учасником чи кількома. Якщо справи товариства ведуться одним або кількома учасниками, то їх повноваження слід зафіксувати в особливому документі - дорученні. Доручення має бути підписано іншими учасниками товариства.
Кожний уповноважений учасник вести справи товариства може ви-ступати від імені товариства самостійно.
Особливості ведення справ повного товариства фіксуються в уста-новчому договорі.
Учасникам повного товариства заборонено конкурувати з самим то-вариством. Вони не мають права від власного імені й у власних інтересах укладати й реалізовувати договори, угоди тощо, спрямованість яких збі-гається зі спрямованістю та метою функціонування товариства.
Командитним товариством визнається товариство, що включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зо-бов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного чи більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства. Учасники, що несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є повними товаришами (комплементарями). Учасники, відповідальність яких обмежується розміром внеску в майно, називаються командитистами.
Якщо в командитному товаристві беруть участь два або більше учас-ників з повною відповідальністю, то вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.
Основні риси командитного товариства такі:
- наявність двох типів учасників (командитистів і повних товаришів - комплементарів);
- командитисти відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах своїх внесків, а повні товариші - усім майном (солідарна відпові-дальність);
- командитні товариства діють під найменуванням фірми із зазна-ченням імен повних товаришів;
- управління справами командитного товариства здійснюється лише учасниками з повною відповідальністю (повними товаришами). Якщо такий учасник тільки один, то управління справами товариства він здійснює самостійно.
Особливості функціонування конкретних командитних товаришів фіксуються в установчому договорі.
Отже, слід зазначити, що господарські товариства і об'єднання грома-дян, які створюються на підставі Закону України "Про підприємства в Україні", хоч і мають багато спільного, є різними за своєю правовою при-родою суб'єктами підприємництва. Головна відмінність між ними полягає в тому, що господарські товариства створюються шляхом поєднання майна підприємницької діяльності з метою одержання прибутку (ст. 1 Закону України "Про господарські товариства"). Об'єднання підприємств створюються для координації господарської діяльності. Для досягнення цієї мети згідно зі ст. З Закону України "Про підприємства в Україні" підприємства на добровільних засадах поєднують своювиробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...