WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття підприємницької діяльності та н суб'єкти - Реферат

Поняття підприємницької діяльності та н суб'єкти - Реферат

статутним суб'єктом, має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).
Відповідно до законодавства в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
- приватне підприємство, основане на власності фізичної особи;
- колективне підприємство, основане на власності трудового колективу підприємства;
- господарське товариство;
- підприємство, основане на власності об'єднання громадян;
- комунальне підприємство, основане на власності відповідної тери-торіальної громади;
- державне підприємство, основане на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Залежно від обсягів господарського обороту підприємства та чисель-ності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств. Особливості створення та ді-яльності малих підприємств встановлюються законодавством України.
До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства:
- у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 осіб;
- в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 осіб;
- у науці та науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 осіб;
- у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 осіб;
- у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 осіб.
Крім зазначених, в Україні можуть діяти інші види та категорії під-приємств (наприклад, орендні), створення яких не суперечить чинним законодавчим актам.
Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо інше не передбачено законодавством України.
Підприємства можуть об'єднуватися в:
- асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної коор-динації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з їх учасників;
- корпорації - договірні об'єднання, створені на основі об'єднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
- консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і бан-ківського капіталу для досягнення спільної мети;
- концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансо-вої залежності від одного або групи підприємств;
- інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принци-пами.
Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, що входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія законодавства, що регламентує діяльність під-приємства.
До об'єднання підприємств, зареєстрованого в Україні, можуть вхо-дити підприємства інших держав. У свою чергу підприємства України можуть входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах. Порядок вступу до об'єднань у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
Підприємства, які входять до об'єднання, можуть вийти з його складу зі збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями. Вихід структурних підрозділів і само-стійних підприємств з об'єднань може здійснюватися за згодою власника майна чи уповноваженого ним органу та за участю трудового колективу з наданням їм права підприємства. Відмову власника може бути оскаржено трудовим колективом до суду.
Ліквідація об'єднання здійснюється за рішенням підприємств, які входять до нього, у порядку, встановленому для підприємства чинним за-конодавством. Майно, що залишилося після ліквідації об'єднання, розпо-діляється між учасниками згідно зі статутом об'єднання.
Одним з найпоширеніших видів підприємств є господарські това-риства, що утворюються і діють згідно із Законом України "Про госпо-дарські товариства" від 19 вересня 1991 р.
Такими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Вони є юридичними особами і можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені. Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з додержанням вимог антимонопольного законодавства.
Закон України "Про господарські товариства" визначає такі органі-заційно-правові форми господарських товариств:
- акціонерне товариство;
- товариство з обмеженою відповідальністю;
- товариство з додатковою відповідальністю;
- повне товариство;
- командитне товариство.
Кожна з перелічених форм передбачає певну структуру товариства, ступінь інтегрованості партнерів, характер відповідальності за зобов'я-заннями та боргами, розмір підприємств. Виходячи з цього законодавець по-різному регулює питання їх утворення та управління своєю діяльністю. З урахуванням цих обставин можна виділити дві групи товариств.
До першої слід віднести акціонерне товариство, товариство з обмеже-ною відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю. Вони відрізняються найбільшим ступенем інтегрованості. Такі товариства створюються і діють на підставі статуту та установчого договору, а для управління ними спеціально передбачено виконавчі органи.
До другої групи належать повне та командитне товариства. Вони менш інтегровані, їх учасники наділені більшою самостійністю у межах товариства. Тому вони створюються та діють тільки на підставі установчого договору, їх справи проводяться за спільною згодою, а обсяг повноважень може визначатися дорученням, яке підписується учасниками товариства.
Найменування будь-якого товариства має містити відомості про вид товариства. Для повних і командитних товариств - прізвища (наймену-вання) учасників товариства, а також інші необхідні відомості. Найменування товариства міститься в установчих документах товариства. Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства має бути в Україні.
Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, встановлених за-конодавчими актами України. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з гро-мадянами та юридичними особами України, крім випадків, передбаченихзаконодавчими актами України. Підприємства, установи та організації,

 
 

Цікаве

Загрузка...