WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративного процесу - Реферат

Поняття адміністративного процесу - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Поняття адміністративного процесу
Сутність адміністративного процесу. Під адміністративним процесом розуміють порядок, правила за якими реалізуються матеріальні норми адміністративного права. Потреба у їх реалізації виникає при розгляді і вирішенні виконавчо-розпорядчими органами питань управлінського характеру щодо конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, при-ватизацію громадянами житла, виділення земельних ділянок під будівництво, притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності.
Такі питання прийнято називати індивідуальними управлінськими справами або адміністративними справами.
Для того, щоб правильно вирішити ту чи іншу адміністративну справу (конкретне індивідуальне управлінське питання), слід реалізувати відповідну норму матеріального адміністративного права, тобто застосувати приписи, які вона містить, щодо конкретного індивідуального випадку.
Реалізація здійснюється шляхом застосування компетентними органами матеріальних норм з додержанням певної процедури, тобто у визначеному порядку.
Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні про-цедури. Кожна з таких процедур - це система встановлених державою обов'язкових правил. Ці правила закріплюються в нормативних актах і виступають як адміністративно-процесуальні норми.
Отже, адміністративно-процесуальна норма - це встановлені чи санк-ціоновані державою обов'язкові правила, відповідно до яких регламентується порядок вирішення адміністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм адміністративного права.
Діяльність виконавчо-розпорядчих органів з вирішення адміністра-тивних справ на підставі адміністративно-процесуальних норм прийнято називати адміністративно-процесуальною діяльністю.
Слід зазначити, що адміністративно-процесуальна діяльність не рів-нозначна адміністративному процесу. Вона здійснюється виключно з конкретних справ, для реалізації конкретних матеріальних норм, на підставі конкретних адміністративно-процесуальних норм.
Наприклад, у разі порушення законодавства про рекламу адміністра-тивні справи порушуються щодо конкретних фізичних осіб (юридичних осіб) у разі порушення ними конкретних норм матеріального права, які містяться в Законі України "Про рекламу". Вирішення таких справ здійснюється за конкретними адміністративно-процесуальними нормами, що містяться в нормативному акті Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. У разі звернення громадянина за субсидією відповідна адміністративна справа вирішується за процесуальними нормами, що містяться у Положенні про порядок призначення і виділення населенню субсидій.
Адміністративно-процесуальну діяльність, здійснену у межах кон-кретної адміністративної справи прийнято називати провадженням у ад-міністративній справі або адміністративним провадженням.
Отже, адміністративно-процесуальна діяльність конкретизується і об'єктивується у межах конкретних адміністративних проваджень. Саме вони - адміністративні провадження є структурними складовими адмі-ністративного процесу, а їх сукупність - носієм ознак адміністративного процесу.
До ознак, які дозволяють розглядати адміністративний процес як са-мостійне правове явище, слід віднести:
- наявність чітко визначеної сфери виникнення, існування і припинення адміністративних справ;
- особливі правила вирішення адміністративних справ, які закріплені в адміністративно-процесуальних нормах (нормативність адміністративного процесу);
- наявність особливих адміністративно-процесуальних відносин;
- обов'язкову участь у вирішенні таких справ компетентних органів (їх посадових осіб).
В сучасній українській теорії адміністративного права адміністратив-ний процес розглядається як найістотніша юридична категорія, у межах якої суб'єкти публічного управління здійснюють реалізацію значного обсягу своїх функцій.
Між тим, історія адміністративного процесу характеризується про-тистоянням поглядів учених і пройшла стадії від його неприйняття до детермінації адміністративно-процесуального права та визнання особливої ролі у здійсненні адміністративної реформи.
Наукові дискусії стосовно сутності адміністративного процесу сфор-мували два підходи до його розуміння, залежно від яких визначається його обсяг і зміст. У теорії адміністративного права вони дістали назви:
а) вузького підходу до розуміння адміністративного процесу;
б) широкого підходу до розуміння адміністративного процесу.
Вузьке розуміння адміністративного процесу пов'язано з його тракту-ванням як діяльності щодо вирішення спорів і вжиття заходів адмініст-ративного примусу. Найбільш рельєфно ця позиція відображена у працях Н. Г. Саліщевої, яка послідовно відзначала, що адміністративний процес у правовому змісті становить порядок здійснення юрисдикції та застосування процесуальних норм починається виключно у разі виникнення спору та необхідності проведення юрисдикційної оцінки тієї чи іншої дії.
Широке розуміння адміністративного прогресу пов'язане з визнанням того, що ним охоплюється будь-яка діяльність з реалізації матеріальних норм адміністративного права, тобто адміністративний процес виступає як порядок реалізації адміністративно-правових норм під час вирішення конкретних управлінських справ.
Представники таких поглядів виходять з загальнометодологічного розуміння процесу як засобу існування матеріального закону у сукупності форм діяльності уповноважених суб'єктів. На базі цієї теоретичної концепції вони обґрунтовано доказують, що адміністративний процес не обмежується межами примусових юрисдикційних заходів, а містить всілякі управлінські дії, реалізовані з метою здійснення функцій і цілей управління. Таким чином, головним змістом адміністративного процесу у широкому його розумінні виступає те, що він розглядається як система дій (адміністративних актів, управлінських рішень), що здійснюються органами управління з використанням установленої компетенції та спрямовані на рішення поставлених завдань і досягнення управлінських цілей.
Більше того, не можна не зважати на те, що в юридичній практиці склалися і з успіхом використовуються поняття законодавчого, бюджетного, земельного, правозастосовного процесів, які не вписуються у вузьке розуміння цього явища.
Разом з тим, сутність адміністративного процесу не зводиться лише до забезпечення додержання відповідних правил належного поводження суб'єктів і здійснення позитивної управлінської діяльності. У необхідних випадках вживають і примусових заходів, передбачених санкціями мате-ріальних норм, які встановлюють адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень.
Таким чином, саме широке розуміння адміністративного процесу від-повідає сучасним напрямам розвитку правової науки, втіленим у Концепції адміністративної реформи, принципам трансформації державного управління в дієвий інструмент реалізації громадянамисвоїх прав і свобод, захисту людини від неправомірних дій і адміністративних актів з боку органів управління і їхніх службовців.
Найважливішими ознаками, що дозволяють розглядати адміністра-тивний процес як

 
 

Цікаве

Загрузка...