WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні напрями державного регулювання економіки - Реферат

Основні напрями державного регулювання економіки - Реферат

довгостроковим циклом виробництва.
Після цього уповноважена особа подає на ім'я Прем'єр-міністра Ук-раїни такі документи: доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Мі-ністрів України проект створення ПФГ; Генеральну угоду про спільну ді-яльність у виробництві кінцевої продукції, підписану всіма ініціаторами створення ПФГ; техніко-економічний проект обґрунтування створення ПФГ; висновки відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Мінекономіки, Фонду державного майна та Антимонопольного комітету про доцільність створення ПФГ стосовно техніко-економічного обґрунтування та Генеральної угоди; документ про перерахування до державного бюджету державного мита.
Зазначені матеріали, після їх отримання, надсилаються Міжвідомчій комісії з питань формування ПФГ, яка у двомісячний термін розглядає їх і готує відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України. Щодо створення транснаціональної ПФГ Міжвідомча комісія готує пропозиції Кабінетові Міністрів України у чотиримісячний термін.
У разі прийняття позитивного рішення Міжвідомча комісія або за її дорученням відповідне міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади розробляє проект постанови Кабінету Міністрів України про створення ПФГ та затвердження Генеральної угоди про спільну діяльність. У разі відмови у створенні ПФГ Міжвідомча комісія готує проект протокольного рішення Кабінету Міністрів України з цього питання. Проекти документів разом з обґрунтуванням прийнятих рішень подаються до Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України в місячний термін приймає рішення про створення ПФГ або відмову в її створенні. Щодо створення транснаціо-нальної ПФГ рішення приймається у двомісячний термін.
Реєстрація ПФГ проводиться Мінекономіки на підставі постанови Кабінету Міністрів України про створення ПФГ та затвердженої Генеральної угоди про спільну діяльність у двотижневий термін. Після реєстрації ПФГ видається свідоцтво встановленого зразка.
Рішення про створення (реєстрацію) транснаціональної ПФГ прий-мається Кабінетом Міністрів України лише за умови попереднього укладення міждержавного договору, що підлягає ратифікації Верховною Радою України.
Чинне законодавство забороняє вживання словосполучення "про-мислово-фінансова група (ПФГ)" у назвах суб'єктів підприємницької ді-яльності, що реєструються не за нормами Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні".
З метою вирішення питань щодо формування промислово-фінансових груп при Кабінеті Міністрів України функціонує постійно діючий орган - Міжвідомча комісія з питань формування промислово-фінансових груп.
На цю Комісію покладається:
- аналіз соціально-економічної ситуації у промисловості, підготовка пропозицій про збереження єдиних виробничо-технологічних комплексів, продукція яких є конкурентоспроможною на зовнішньому ринку;
- розгляд проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань створення та функціонування промислово-фінансових груп;
- розробка пропозицій щодо державної підтримки промислово-фі-нансових груп, створюваних у сферах, які визначають науковий, вироб-ничий, оборонний та експортний потенціал країни;
- підготовка разом з провідними науково-виробничими комплексами - головними розробниками сучасних видів техніки пропозицій щодо складу об'єктів, на базі яких можливо й доцільно створювати промислово-фінансові групи;
- розгляд питань щодо доцільності створення промислово-фінансових груп та підготовка відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;
- розробка рекомендацій щодо формування ефективної структури промислово-фінансових груп;
- розробка методичних рекомендацій щодо підготовки установчих документів для промислово-фінансових груп;
- формування міжгалузевих робочих груп і розробка техніко-економічних обгрунтувань й установчих документів щодо створення окремих транснаціональних виробничо-технологічних комплексів і промислово-фінансових груп;
- вивчення й аналіз зарубіжного досвіду створення та функціонування промислово-фінансових груп, інших промислових структур з метою його використання у вітчизняній практиці;
- аналіз діяльності промислово-фінансових груп для врахування його результатів у подальшій роботі.
Інвестування економіки. Під інвестиціями розуміють довготермінові вкладення у підприємства, підприємницькі проекти, економічні програми тощо як у власній країні, так і за кордоном.
Розрізняють інвестиції внутрішні та зовнішні. В першому випадку кошти вкладаються українськими інвесторами, в тому числі й безпосередньо державою з державних фінансових джерел; у другому - кошти вкладаються зарубіжними інвесторами (державами, банками, компаніями, підприємцями, приватними особами).
Залежно від обсягу коштів, які інвестуються, виділяють інвестиції контролюючі та неконтролюючі. Контролюючі - це прямі інвестиції, що забезпечують володіння більш як 50 відсотками голосуючих акцій іншої компанії; неконтролюючі - забезпечують володіння менш як 50 відсотками голосуючих акцій іншої компанії.
Основним нормативним документом, який регламентує діяльність іноземних інвесторів на території України, є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р., що визначає особливості режиму іноземного інвестування виходячи з цілей, принципів і положень законодавстваУкраїни.
Згідно з ним іноземні інвестиції в економіку України можуть здій-снюватися у вигляді: іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України; валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи); будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; інших цінностей відповідно до чинного законодавства України.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридич-ними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств; створення підприємств, що повністю належать іноземним

 
 

Цікаве

Загрузка...