WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні загальні поняття категорії «управління» - Реферат

Основні загальні поняття категорії «управління» - Реферат

його попередніх команд, наскільки точне їх виконання, чи достатній ефект, одержаний від них. Тому суб'єкт діагностує, досліджує, вивчає стан об'єкта, тобто встановлює і підтримує так звані зворотні зв'язки.
Зворотні зв'язки - це ще один компонент управлінської системи. Інформація, що є наслідком зворотних зв'язків, - підстава для оцінки суб'єктом стану об'єкта, коригування суб'єктом своїх дій, вироблення нових команд, тобто для формування чергового імпульсу управлінського впливу на об'єкт.
Саме за такою схемою відбувається перетворення (розвиток, еволюція) управлінських систем. Цей процес має постійний, безперервний (перманентний) характер. Він надає системі динамізму і забезпечує її розвиток та еволюцію. Його прийнято називати управлінським процесом, а системи, в яких такий процес спостерігається, - динамічними.
Отже, до основних компонентів управлінської системи належать:
1) суб'єкт управління, тобто джерело управлінського впливу, той, хто управляє, виконує функції керівництва і впливає на об'єкт з метою пере-ведення його у новий стан;
2) об'єкт управління, тобто те, на що спрямовано управлінський вплив суб'єкта, що функціонує під цим впливом;
3) управлінський вплив, тобто комплекс цілеспрямованих і органі-зуючих команд, заходів, прийомів, методів, за допомогою яких здійснюється вплив на об'єкт і досягаються реальні зміни у ньому;
4) зворотні зв'язки, тобто інформація для суб'єкта щодо результатив-ності управлінського впливу та змін в об'єкті.
На підставі викладеного можна сформулювати універсальні, найзагальніші, абстрактні (кібернетичні) визначення категорій"управління" та "управлінська система".
В узагальненому вигляді управління - це діяльність суб'єкта, що ви-являється у цілеспрямованому, організуючому впливі на об'єкт управління, здійснюваному з метою приведення його у бажаний для суб'єкта стан.
Управлінська система - це єдине ціле, що існує і розвивається внаслідок взаємодії його компонентів.
Учені пропонують й інші визначення цього поняття. Наприклад, під управлінською системою розуміють сукупність компонентів, які у процесі взаємодії утворюють єдине ціле; сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові якості, не притаманні її складовим (живий організм, будівля, годинник, комп'ютер, навчальна група тощо); сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, які становлять єдине ціле і розвиваються відповідно до заданої мети, що є загальною для всіх цих елементів; певну цілісність (єдність), що існує внаслідок внутрішньої взаємодії і зв'язків між елементами, які її утворюють.
З позицій кібернетики управлінський процес виявляється практично у будь-якій сфері живої або неживої природи і концентрується у трьох глобальних управлінських системах: механічній, біологічній і соціальній. Залежно від цього виділяють три основні види управління:
технократичне - управління технікою, механізмами, машинами;
біологічне - управління живими організмами рослин і тварин;
соціальне - управління людьми та їх колективами.
Кожен з перелічених видів є об'єктом пізнання і досліджується лю-диною в рамках відповідних наук.
Перші два види управління - це в основному сфера природничих, а також наук техніко-математичного профілю. Дослідження соціального управління є безпосереднім завданням суспільних наук. Що стосується кібернетики, то її пріоритети обмежені "трансплантацією" в галузь соці-альних досліджень найзагальніших абстрактних понять щодо категорії управління.
Кібернетичний підхід до поняття "управління" - це підхід формалі-зований. Практичне застосування він дістав у сфері кількісних показників, там, де управлінські категорії здебільшого представлені математичними формулами та символами. У такому вигляді вони реально можуть використовуватися лише у сфері техніки: комп'ютерах, калькуляторах, касових апаратах, аудіо- і відеосистемах, навігаційних, криміналістичних та інших приладах.
Внаслідок такого роду особливостей кібернетика не може пояснити ті управлінські процеси, які реалізуються у соціальних системах, де головною дійовою особою виступає людина. Прийнятна як найзагальніша і в основному формальна наука про управління вона виявляється не-спроможною, якщо йдеться про своєрідність управлінських відносин у людському суспільстві.
Люди, наділені волею і свідомістю, виступають при цьому і в ролі керуючих, і в ролі керованих. Водночас вони є джерелами управлінського впливу і об'єктами, які відчувають цей вплив на собі. Люди формують інфор-маційні потоки, оцінюють ефективність впливу, визначають цілі та завдання управління, приймають рішення, реалізують управлінські команди.
Іншими словами, управління у соціальних системах виявляється у свідомо-вольових зв'язках людей. Усі основні управлінські категорії (суб'єкт, об'єкт, управлінський вплив, зворотні зв'язки) не є абстрактними. Вони матеріалізовані у конкретних діях людей, колективів, у взаємовідносинах між ними.
Саме тому за змістом структурних елементів, управлінських взаємо-зв'язків та взаємозумовленостей найскладнішим визнається соціальне управління, тобто управління людьми та їх колективами. Пізнання як со-ціального управління в цілому, так і окремих його сторін є завданням ба-гатьох наук соціального профілю, у тому числі й адміністративного права.

 
 

Цікаве

Загрузка...