WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об'єднання громадян як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Об'єднання громадян як суб’єкт адміністративного права - Реферат

самоврядування пропозиції,
які обов'язкові для розгляду відповідними органами у встановленому порядку.
Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань. Вони також мають право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.
Чинне законодавство встановлює обмеження у фінансуванні політичних партій, їх фінансування не допускається:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;
2) державними та комунальними підприємствами, установами і орга-нізаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;
3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, уста-новами, організаціями;
4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;
5) анонімними особами або під псевдонімом;
6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політич-них партій.
Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:
1) Міністерство юстиції України - за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії;
2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії - за додер-жанням політичною партією порядку участі політичних партій у виборчому процесі.
У разі порушення політичними партіями Конституції України та інших законів України до них можуть бути вжиті такі заходи:
1) попередження про недопущення незаконної діяльності;
2) заборона політичної партії.
Попередження про недопущення незаконної діяльності застосовується у разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність. Формою попередження є припис. Приписи про недопущення протиправних вчинків видають органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій.
Заборона політичної партії є одним із шляхів припинення діяльності партії. Вона здійснюється в судовому порядку у разі порушення вимог, встановлених Конституцією України та іншими законами України, щодо її створення і діяльності. Юридичною основою розгляду такої справи у суді є подання Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України.
Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення ді-яльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних організацій політичних партій, її первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства в політичній партії.
Крім заборони, політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами України.
Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Водночас з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення щодо використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.
Анулювання реєстраційного свідоцтва здійснюється: а) у разі невико-нання вимоги щодо утворення протягом шести місяців з дня реєстрації партії своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим; б) виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах; в) невисування політичною партією своїх кандидатів на вибори Президента України та вибори народних депутатів України протягом десяти років. У зазначених випадках орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.
Особливості правового регулювання, засади створення, права та га-рантії діяльності професійних спілок визначаються Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р.
Професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громад-ська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Вони створюються на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності, а інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.
Належність або неналежність громадян до профспілок не тягне за со-бою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, гарантованих чинним законодавством України.
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприєм-стві, в установі або організації незалежно від форм власності та видів гос-подарювання; у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
Профспілки можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
Статусмісцевих мають профспілки, що діють на підприємствах, в установах або організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, села).
Статус обласних мають профспілки, організаційні ланки яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі; об'єднують у профспілці членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі.
Статус регіональних мають профспілки, організаційні ланки яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше об-ластей.
Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:
1) наявність організаційних ланок профспілки в більшості адмініст-ративно-територіальних одиниць України;
2) наявність

 
 

Цікаве

Загрузка...