WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об'єднання громадян як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Об'єднання громадян як суб’єкт адміністративного права - Реферат

конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8) посягання на здоров'я населення.
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. Грома-дянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. Членами політичних партій не можуть бути:
1) судді;
2) працівники прокуратури;
3) працівники органів внутрішніх справ;
4) співробітники Служби безпеки України;
5) військовослужбовці.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політич-ної партії зупиняють членство в цій партії.
Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії. Членство в полі-тичній партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до ста-тутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії. Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом полі-тичної партії.
Не допускається створення і діяльність структурних осередків полі-тичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
Політичні партії зобов'язані мати програму і статут.
Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення.
Статут політичної партії має містити такі відомості:
1) назву політичної партії;
2) перелік статутних органів політичної партії, порядок їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень;
3) порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній;
4) права та обов'язки членів політичної партії, підстави припинення чи зупинення членства в політичній партії;
5) порядок створення, загальну структуру та повноваження обласних, міських, районних організацій політичної партії та її первинних осередків;
6) порядок внесення змін та доповнень до статуту і програми полі-тичної партії;
7) порядок скликання та проведення партійних з'їздів, конференцій, зборів та інших представницьких органів політичної партії;
8) джерела матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень та по-рядок здійснення витрат політичної партії;
9) порядок ліквідації (саморозпуску), реорганізації політичної партії, використання її коштів та іншого майна, що залишилися після її ліквідації (саморозпуску).
Назва політичної партії та її символіка мають не збігатися з назвою чи символікою іншої (зареєстрованої) політичної партії. Забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.
До символіки належать: а) партійний гімн; б) прапор; в) розпізна-вальний знак; г) девіз. Символіка політичної партії підлягає державній реєстрації Міністерством юстиції України.
Рішення про створення політичної партії приймається на її установ-чому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим. На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні та контрольно-ревізійні органи.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєст-рації. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України. Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України разом з заявою подаються:
1) статут і програма політичної партії;
2) протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії;
3) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;
4) відомості про склад керівних органів політичної партії;
5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;
6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія від-криватиме рахунки.
Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відпо-відними органами юстиції Міністерства юстиції України, якщо інший по-рядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України. Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.
Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації видають політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
Політична партія щорічно інформує Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
Відповідно до чинного законодавства, політичні партії мають право:
1) вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених законо-давством;
2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самовря-дування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними за-конами України;
3) використовувати державні засоби масової інформації, а також за-сновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громад-ськими організаціями іншихдержав, міжнародними і міжурядовими ор-ганізаціями, засновувати міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства;
5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.
Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі: а) можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя; б) брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації у встановленому порядку; в) вносити до органів державної влади України та органів місцевого

 
 

Цікаве

Загрузка...