WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об'єднання громадян як суб’єкт адміністративного права - Реферат

Об'єднання громадян як суб’єкт адміністративного права - Реферат


Реферат
на тему:
Об'єднання громадян як суб'єкт адміністративного права.
Конституція України в ч. 1 ст. 36 чітко визначила, що громадяни Ук-раїни для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право на об'єднання в політичні партії та громадські організації. Отже, на консти-туційному рівні в Україні закріплене існування двох видів об'єднань гро-мадян.
До громадських організацій ч. З цієї самої статті Конституції відносить професійні спілки. Професійні спілки об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Участь громадян у професійних спілках допускається тільки з метою захисту власних трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
Частина 1 ст. 37 забороняє утворення і діяльність політичних партій і громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на лік-відацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, по-сягання на права і свободи людини, здоров'я населення.
Відповідно до ч. 2 ст. 37, політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Крім того, ч. 5 ст. 37 не допускає утворення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади, у виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах, інших дер-жавних установах та організаціях.
Норми Конституції України, що стосуються об'єднань громадян, кон-кретизують і деталізують інші закони та підзаконні акти, їх сукупність (включаючи Конституцію) становить специфічну систему і є законодавством про об'єднання громадян.
Аналіз нормативних актів, які регламентують діяльність громадських формувань в Україні дозволяє встановити головну відмінність їх адмі-ністративно-правового статусу від адміністративно-правового статусу державних структур. Вона полягає в тому, що у відносинах з іншими суб'єктами права і між собою ці формування виступають виключно від власного імені, не маючи державно-владних повноважень. Держава інтенсивно та цілеспрямовано регулює їх діяльність. Проте використовувані у цій сфері управлінські форми і методи істотно відрізняються від тих, які застосовуються щодо державних органів.
Свій регулюючий вплив держава поширює тільки на ті повноваження громадських формувань, які реалізуються безпосередньо у взаємовідносинах з державними органами. Сутність такого регулювання зводиться до того, щоб, по-перше, через норми адміністративного права закріпити повноваження громадських об'єднань у сфері державного управління, по-друге, створити реальні гарантії їх реалізації.
Чинне законодавство передбачає, що держава забезпечує додержання їх прав і законних інтересів, а втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян, як і втручання об'єднань громадян у діяльність державних органів, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
Центральне місце у законодавстві щодо функціонування в Україні об'єднань громадян належить Закону України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р.
Саме він визначає, що об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Важливою особливістю цього Закону України є те, що його дія не по-ширюється на професійні спілки, а також на релігійні, кооперативні орга-нізації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання при-бутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самовряду-вання (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодав-ством.
Отже, об'єднанням громадян визнається: по-перше, виключно добро-вільне громадське формування; по-друге, формування, яке утворено на основі єдності інтересів громадян; по-третє, формування, яке утворено громадянами для спільної реалізації наданих їм на законних підставах прав і свобод.
У зв'язку з цим, слід зазначити, що законодавець визначає коло осіб, які можуть виступати засновниками об'єднань громадян.
Засновниками громадських організацій можуть бути особи, яким ви-повнилося 18 років і які є: а) громадянами України; б) громадянами інших держав; в) особами без громадянства. Стосовно віку засновників молодіжних і дитячих організацій зроблено виняток. Ними можуть бути особи, які досягли 15-річного віку.
Членство в об'єднаннях громадян регламентується ст. 12 цього Закону. Відповідно до неї членами політичних партій можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, які досягли 18-річного віку.
Членами громадських організацій можуть бути особи, яким виповни-лося 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих організацій встановлюється їх статутами. Крім фізичних осіб, у діяльності громадських організацій можуть брати участь колективні члени. Такі випадки мають передбачатися їх статутами.
Передбачаючи різноманітні обмеження щодо членства, чинне законо-давство категорично забороняє встановлення і застосування будь-яких обмежень прав і свобод людини і громадянина у зв'язку з належністю чи неналежністю до об'єднань громадян.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян. Належність чи неналежність до об'єднання громадян не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.
Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства (участі) у тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається, крім випадків, передбачених законами України.
Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії особи в зв'язку з її статтю або національною належністю. Обмеження щодо перебування у політичних партіях окремих категорій громадян встановлюються Конституцією та законами України.
На працівників апарату об'єднань громадян поширюється законодав-ство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
На законодавчому рівні закріплюються принципи створення та ді-яльності об'єднань громадян. Ними є: добровільність утворення; рівно-правність усіх членів; самоврядування; законність; гласність.
Останній принцип, крім іншого, передбачає, що об'єднання мають ре-гулярно оприлюднювати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та видатки.
Чинне законодавство передбачає кілька видів об'єднань громадян і вказує на критерії, за якими здійснюється їх розмежування. Такими кри-теріями є:
- мета створення і діяльності;
- територіальний масштаб діяльності;
- спосіб обліку членів;
- шлях легалізації (легалізація - офіційне визнання);
- вік, досягши якого дозволяється бути членом об'єднання громадян. Види об'єднань:
1. Залежно від цілей створення і

 
 

Цікаве

Загрузка...