WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Метод та структура адміністративного права - Реферат

Метод та структура адміністративного права - Реферат

бути в розпорядженні обох сторін - інакше вони перетворилися б на рівноправних суб'єктів;
по-друге, як наслідок першого, адміністративно-правове регулювання передбачає односторонність волевиявлення одного з учасників відносин. Це волевиявлення юридичне владне, тому йому належить вирішальне значення. Волевиявлення однієї сторони не рівнозначне волевиявленню другої. Пояснюється це перш за все тим, що юридичне владні приписи віднесено до компетенції відповідних суб'єктів;
по-третє, в конкретних управлінських відносинах, що регулюються адміністративним правом, найтиповішим є певний взаємозв'язок між ке-руючими і керованими: або в керуючої сторони є такіюридичне владні повноваження, яких не має керована сторона (наприклад, громадянин), або обсяг таких повноважень у керуючої сторони більший, ніж у керованої (наприклад, у нижчого органу виконавчої влади). Отже складається такий механізм правового регулювання, який не є результатом взаємного (тобто договірного) волевиявлення керуючих і керованих. Така особливість, зок-рема, свідчить про те, що адміністративно-правове регулювання виходить з наявності офіційної державної інстанції повноважень для вирішення в односторонньому порядку (але відповідно до вимог адміністративно-пра-вових норм) питань, що виникають у рамках регульованих управлінських відносин, незалежно від того, за чиєю ініціативою вони виникають. Питання розглядаються незалежно від того, за чиєю ініціативою вони виникають;
по-четверте, владність і односторонність, як найістотніші ознаки ад-міністративно-правового регулювання, не виключають використання у разі потреби дозвільних засобів, у результаті яких можуть виникати управлінські відносини рівності. Але використання дозволів також приписується адміністративно-правовими нормами (наприклад, у вигляді відповідних дозволів).
Таким чином, сутність методів адміністративно-правового регулю-вання суспільних відносин може бути зведена до такого:
а) встановлення певного порядку дій - припис до дій за відповідних
умов і належним чином, передбаченим цією адміністративно-правовою
нормою. Недодержання такого порядку не тягне за собою юридичних на
слідків, на досягнення яких орієнтується норма. Так, Кодексом про адмі-ністративні правопорушення встановлено, що адміністративні стягнення можуть бути накладені (мають бути накладені) не пізніше двох місяців з дня вчинення дії. Перевищення цього строку не дозволяє притягувати винуватця до адміністративної відповідальності;
б) заборона певних дій під страхом застосування відповідних юридичних засобів впливу (наприклад, дисциплінарної або адміністративної відповідальності). Так, заборонено направляти скарги громадян на розгляд тим посадовим особам, чиї дії є предметом скарги. Винні посадові особи несуть за порушення даної заборони дисциплінарну відповідальність;
в) надання можливості вибору одного з варіантів належної поведін-ки, передбачених адміністративно-правовою нормою. Як правило, цей метод розрахований на регулювання поведінки посадових осіб, причому останні не мають права уникати такого вибору. Це "жорсткий" варіант дозволу, що дає можливість виявити самостійність при вирішенні, наприклад, питання щодо застосування до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, того чи іншого заходу адміністративного впливу (стягнення), чи звільнення її від відповідальності;
г) надання можливості діяти (чи не діяти) за своїм бажанням, тобто чинити чи не чинити передбачені адміністративно-правовою нормою дії за визначених нею умов. Як правило, це має місце при реалізації суб'єктивних прав. Наприклад, громадянин сам вирішує питання, чи варто оскаржити дії посадової особи, які він оцінює як протиправні. Це м'якший варіант дозволу. У зв'язку з цим слід підкреслити, що фактично дозвільні варіанти керуючого впливу мають усі риси офіційного дозволу на вчинення певних дій. Дозвільний метод є найперспективнішим.
Такі основні особливості адміністративно-правового регулювання управлінських суспільних відносин, які нерідко характеризуються як владовідносини. За таким визначенням приховані всі варіанти регулюючого впливу адміністративного права, що виявляє себе владно, незалежно від конкретної форми вираження владності (припис, заборона або дозвіл).
2.4. Структура адміністративного права
Структура адміністративного права - це внутрішня будова галузі. Іс-нує щонайменше два варіанти визначення структурних складових адмі-ністративного права.
По-перше, структурні складові виділяють за таким критерієм, як мас-штабність дії норм. У даному випадку в адміністративному праві виділяють загальну, особливу і спеціальну частини.
Загальна частина адміністративного права поєднує нормативний ма-теріал і теоретичні положення, що розкривають:
o поняття публічного управління, його риси і принципи та співвідно-шення з виконавчою владою;
o поняття адміністративного права;
o зміст адміністративно-правових норм і відносин;
o визначають адміністративно-правовий статус суб'єктів адміністратив-ного права (громадян, Президента України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств і установ, державних службовців);
o сутність методів і форм управління; склад адміністративного право-порушення і сутність відповідальності за його вчинення;
o зміст адміністративного процесу.
Особлива частина поєднує нормативний матеріал і теоретичні поло-ження, що розкривають сутність і зміст регулюючого впливу на економіку, соціально-культурну, адміністративно-політичну та міжгалузеву сфери.
Спеціальна частина поєднує нормативний матеріал і теоретичні по-ложення, що регулюють адміністративно-правову діяльність суб'єктів управління. Наприклад, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, адміністративна діяльність органів митного контролю та ін.
По-друге, структурні складові розрізняють за таким критерієм, як правова природа норм.
У цьому разі в адміністративному праві виділяють такі правові інсти-тути. Наприклад:
o інститут державної служби;
o інститут адміністративної відповідальності;
o інститут місцевого самоврядування;
o інститут адміністративної деліктології;
o адміністративно-процесуальний інститут;
o дозвільний інститут, інститут ліцензування та ін.

 
 

Цікаве

Загрузка...