WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве (функціональне) управління - Реферат

Міжгалузеве (функціональне) управління - Реферат

особливості управління казенним підприємством. Відповідно до неї органами управління цими підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ). Таким чином, ці підприємствафункціонують у режимі галузевого управління.
Перелік ЦОВВ, що здійснюють управління казенними підприємствами, міститься в постанові Кабінету Міністрів України "Про перетворення державних підприємств у казенні" від 30 червня 1998 р. № 987. Казенні підприємства перебувають у галузевому керуванні таких ЦОВВ: Міноборони, МВС, Мінпраці, Мінекології та деяких інших.
Отже, галузеві системи і відповідно галузеве управління - реальні категорії, не відторгнуті реформацією економічної й іншої сфер державного та громадського життя.
Корінні зміни функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, що відобразили реформування державного управління, і зміни, що відбулися всередині галузей, зафіксовано в нормативних документах. Йдеться про укази Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 і "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади" № 1573/992.
Відповідно до них до системи центральних органів виконавчої влади України входять: а) міністерства, б) державні комітети (державні служби), в) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом3.
Вони не поділяються на галузеві та функціональні чи міжгалузеві. Нині критерієм, за яким міністерства відмежовуються від комітетів, є ступінь політичної самостійності, а не принцип побудови апарату управління.
Як приклад можна навести трансформації органу управління про-мисловою політикою:
Указом Президента України від 13 вересня 1999 р. № 250/99 під-тверджено його статус як Міністерства промислової політики;
Міністерство промислової політики Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 ліквідовано і утворено Державний комітет промислової політики;
Указом Президента України від 5 червня 2001 р. № 405/2001 Дер-жавний комітет промислової політики перетворено на Міністерство про-мислової політики.
Разом з тим у їхній компетенції закріплено повноваження щодо га-лузевої та міжгалузевої сфер управління.
Так, міністерство визнається головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. Міністр, який очолює міністерство, здійснює управління у цій сфері, направляє і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до його відання.
Державний комітет (державна служба) є центральним органом ви-конавчої влади, діяльність якого направляє і координує Прем'єр-міністр України або один з міністрів. Державний комітет забезпечує реалізацію державної політики у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.
Звертає на себе увагу та обставина, що міністри наділені правом на-правляти і координувати діяльність деяких державних комітетів, що здійснюють "міжгалузеву координацію і функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання". Це міністри:
- екології та природних ресурсів - координує діяльність комітетів: а) з водного господарства; б) земельних ресурсів; в) лісового господарства;
- економіки - координує діяльність комітетів: а) з енергозбереження; б), стандартизації, метрології, сертифікації;
- транспорту - координує діяльність Державної служби автомобіль-них доріг України;
- праці і соціальної політики - координує діяльність Комітету зі справ ветеранів;
- фінансів - координує діяльність: а) головного контрольно-ревізій-ного управління; б) казначейства;
- юстиції - координує діяльність Комітету зі справ релігій.
Отже, є всі підстави говорити про якісно нові міжгалузеві повнова-ження деяких міністерств. Ці повноваження надають право міністрам на-правляти і координувати діяльність інших центральних органів виконавчої влади. Сутність напряму та координації полягає в тому, що вони:
- у спеціальному директивному наказі визначають стратегію діяль-ності та основні завдання цих органів;
- одержують від них щорічні звіти про результати їх діяльності в ме-жах, визначених спеціальним директивним наказом міністра.
Усе вищезазначене свідчить, що в сучасних умовах галузі управління, які традиційно сприймалися як жорстко організовані системи, позбавляються своїх найхарактерніших якостей і втрачають об'єкти, якими вони безпосередньо управляли. Для вдосконалення державних механізмів суб'єкти управління у своїй більшості наділяються регулятивно-координаційними функціями і компетенцією, що виходять за межі управлінських галузей.
У наявності здебільшого втрата чітких меж між галузевим і міжгалу-зевим управлінням. Більше того, очевидний факт, що за сучасних умов, коли дедалі більше використовуються регулюючі функції та повноваження, пріоритетними стають організаційно-правові форми міжгалузевого управління.
Таким чином, найактуальніші потреби державного управління зво-дяться до гарантування погодженого функціонування різних управлінських систем у сферах економічної, соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності. Сутність міжгалузевого управління, відповідно, полягає у координуванні діяльності підприємств, установ чи організацій незалежно від їх відомчої належності. Виявляється така координація (чи міжгалузеве управління) у реалізації компетентними органами управління однієї чи кількох функцій держави у всіх галузях і сферах.
Особливості міжгалузевого управління полягають у такому:
1. Воно здійснюється стосовно організаційно непідлеглих об'єктів управління і не торкається їхньої самостійності.
2. Органи міжгалузевого управління наділені надвідомчими (міжга-лузевими, функціональними) повноваженнями. При їх реалізації такі органи посідають надвідомче становище, тобто юридичне панують над усіма іншими галузевими та міжгалузевими структурами.
3. Надвідомча координація має чітко виражений функціональний ха-рактер. Це значить, що вона має не загальний характер (тобто не поши-рюється на будь-які дії координованих структур), а обмежена конкретними (однією чи кількома) функціями.
За цим критерієм слід відрізняти міжгалузеве (функціональне) управління від загального управління, що здійснюється органами загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації).
Таким чином, міжгалузеве державне управління - це особливий вид управлінської діяльності, здійснюваний органами, наділеними повноважен-нями надвідомчого характеру стосовно організаційно непідлеглих об'єктів управління, змістом яких є спеціалізована міжгалузева координація і функціональне регулювання з питань, віднесених до їхньої компетенції.

 
 

Цікаве

Загрузка...