WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Забезпечення законності у державному управлінні - Реферат

Забезпечення законності у державному управлінні - Реферат

України і митної справи; 5) керівництва роботою міністерств, комітетів та інших органів державної виконавчої влади.
Результати контрольної діяльності Кабінету Міністрів висвітлюються в постановах і розпорядженнях, які він видає.
4. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Цей контроль здійснюєтьсяцентральними органами виконавчої влади - мі-ністерствами, державними комітетами, центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Так, відповідно до Загального положення про міністерство, інший орган державної виконавчої влади України, затвердженого Указом Пре-зидента України від 12 березня 1996 р., ці органи в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснюють контроль за роботою щодо її охорони.
Контрольні повноваження конкретних центральних органів державної виконавчої влади закріплені у відповідних нормативних документах. Найчастіше це Положення про те чи інше міністерство, державний комітет, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Здійснюваний ними контроль може мати як відомчий, так і надві-домчий характер.
Відомчий контроль - це контроль, здійснюваний центральними орга-нами виконавчої влади, їх структурними підрозділами стосовно організа-ційно підпорядкованих їм ланок. Так, МВС України забезпечує законність у діяльності працівників і військовослужбовців всієї системи МВС; у межах своїх повноважень організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Надвідомчий контроль - це контроль, здійснюваний стосовно об'єктів, які організаційно не підпорядковані органові виконавчої влади. Так,
МВС контролює у непідпорякованих йому організаційно проведення роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортним пригодам.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища Украї-ни наділене правом контролю за діяльністю підприємств щодо додержання лімітів використання природних ресурсів, екологічних нормативів і стандартів. У разі виявлення їх порушень це відомство має право прийняти рішення про обмеження, зупинення чи заборону діяльності підприємства-порушника незалежно від його відомчої підпорядкованості.
5. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. До місцевих органів державної виконавчої влади в першу чергу належать державні адміністрації в областях, районах областей, містах Києві та Севастополі та районах цих міст (ст. 118 Конституції), їх контрольні повноваження закріплені в Законі України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р.
В межах, визначених Конституцією і законами України, вони на від-повідних територіях здійснюють державний контроль за:
1) збереженням і раціональним використанням державного майна;
2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;
6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, ути-лізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, до-держанням правил благоустрою;
7) додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;
8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, кому-нального обслуговування, законодавства щодо захисту прав споживачів;
9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
12) додержанням законодавства щодо державної таємниці та інфор-мації.
Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають право:
1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та за-конів України, інших актів законодавства органами місцевого самовряду-вання та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, ор-ганізацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності та підпо-рядкування;
2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до про-ведення перевірок, підготовки та розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій;
3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності та громадянам з контрольованих питань, порушувати питання щодо їх відповідальності у встановленому законом порядку;
5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законо-давством.
6. Контроль з боку органів судової влади (судовий контроль). Контроль органів судової влади - це основана на законі діяльність судів щодо перевірки правомірності актів і дій органів управління, їх посадових осіб із застосування, за необхідності, правових санкцій.
Система судових органів України встановлена Законом України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.
Основний зміст судового контролю як способу забезпечення законності полягає у правовій оцінці, яку дає суд діям і рішенням органів державного управління та їх посадових осіб. Якщо при цьому встановлюються порушення законності, то судовий орган вживає відповідних заходів і притягує винних до відповідальності.
7. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Органи міс-цевого самоврядування та їх виконавчі апарати утворюються згідно з Конституцією України (ст. 140) і функціонують на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.
Контрольними повноваженнями у сфері державного управління на-ділені ради всіх рівнів і виконавчі органи (виконавчі комітети) сільських, селищних, міських, районних у містах рад.
Обласні та районні ради здійснюють контроль у сфері державного управління шляхом розгляду запитів депутатів і прийняття рішень щодо них; затвердження програм соціально-економічного та культурного роз-витку відповідних областей і

 
 

Цікаве

Загрузка...