WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державні службовці як суб’єкти адміністративного права - Реферат

Державні службовці як суб’єкти адміністративного права - Реферат

посадовестановище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
в) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює;
г) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.
Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби або на виконання інших функцій держави, попереджаються про встановлені щодо них обмеження. Інші обмеження, пов'язані з проходженням державної служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України.
Державні службовці зобов'язані неухильно додержуватися усіх норм і правил, якими регламентується їх діяльність, їх порушення спричиняє притягнення службовця до відповідальності. Залежно від характеру і тяжкості вчиненого може наступати відповідальність цивільна, дисциплі-нарна, адміністративна, кримінальна.
Порівняно з іншими особами, державні службовці підлягають особ-ливій дисциплінарній відповідальності.
Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України (ст. 147 "Догана і звільнення" КЗпП), можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: а) попередження про неповну службову відповідність; б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
За невиконання службових обов'язків державний службовець може бути усунутий від виконання посадових повноважень із збереженням за-робітної плати. Проте усунення припускається лише в тих випадках, коли невиконання службових обов'язків призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян.
Рішення про усунення державного службовця від виконання повно-важень за посадою приймається керівником державного органу, в якому він працює. Термін, на який державний службовець може бути усунутий від виконання посадових повноважень, не повинен перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться у строк До двох місяців у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Якщо правомірність рішення про усунення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, це рішення скасовується.
Заключним етапом правового статусу державного службовця є при-пинення державно-службових відносин. Ці відносини можуть припинятися у випадках:
1. Виникнення підстав, передбачених Кодексом законів про працю України.
2. Порушення умов реалізації права на державну службу (право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які здобули відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України).
3. Недодержання обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби.
4. Досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (граничний вік перебування на державній службі ста-новить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок). У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з Начальником Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України може про-довжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п'ять років. У виняткових випадках після закінчення цього терміну державні службовці можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу.
5. Відставки державних службовців (відставкою є припинення служ-бовцем державної служби за його письмовою заявою), які обіймають посади першої або другої категорії.
Підставами для відставки є:
o принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової осо-би, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі;
o примушування державного службовця до виконання рішення дер-жавного органу чи посадової особи, що суперечить чинному законодавству, чим може заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям або об'єднанням громадян, громадянину;
o стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за наявності медичного висновку).
Відставка або приймається, або державний орган чи посадова особа, які призначили державного службовця на цю посаду, мотивовано відмов-ляють. Рішення про прийняття відставки чи відмови в ній приймається у місячний термін. У разі відмови у відставці державний службовець може продовжувати виконувати службові обов'язки, але має право й на звільнення в порядку, передбаченому КЗпП України.
У разі відставки державного службовця, який не досяг пенсійного віку, але має достатній для призначення пенсії стаж (для чоловіків - 25, для жінок - 20 років) і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менше п'яти років, йому виплачується щомісячно 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до досягнення пенсійного віку. При досягненні пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у відставці, йому призначається пенсія дер-жавного службовця.
6. Виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебу-ванню державного службовця на державній службі: а) визнання у вста-новленому порядку недієздатним; б) наявність судимості, що є несумісною із зайняттям посади; в) у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами чи свояками; г) інші випадки, передбачені законодавством України.
7. Відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої ст. 17 Закону України "Про державну службу".
8. Неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів.
Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.
За державними службовцями, які займали посади першої категорії не менше трьох років і звільнені у зв'язку зі зміною складу органу, де вони працювали, або закінченням терміну повноважень цього органу, зберігається середньомісячний заробіток на період працевлаштування, але не більше одного року.

 
 

Цікаве

Загрузка...