WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

підприємництва;
- вживає в межах своїх повноважень заходів до захисту прав та за-конних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;
- розробляє пропозиції з питань регулювання інвестиційної та інно-ваційної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності;
- організовує здійснення заходів щодо створення інформаційної інф-раструктури для забезпечення одержання суб'єктами підприємницької діяльності економічних, правових, статистичних та інших даних, а також обміну таким й даними;
- бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення, де-нонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;
- організовує виконання науково-дослідних робіт з питань здійснення єдиної державної політики у сфері підприємництва, в тому числі за рахунок коштів, що виділяються з цією метою з Державного бюджету України;
- організовує та координує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва;
- здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
- використовує у встановленому порядку бюджетні та позабюджетні кошти для реалізації затверджених програм розвитку підприємництва;
- взаємодіє зі спілками, асоціаціями підприємців, громадськими ор-ганізаціями;
- бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах з питань підтримки підприємництва;
- співпрацює з питань проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку підприємництва з відповідними міжнародними організаціями;
- координує діяльність органів виконавчої влади, які видають ліцензії та здійснюють державну реєстрацію підприємництва, проводить методичне забезпечення діяльності цих органів з питань, що належать до його компетенції;
- веде Єдиний ліцензійнийреєстр та Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечує доступ до даних цих реєстрів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;
- здійснює ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;
- виступає у встановленому порядку державним замовником виго-товлення бланків ліцензій єдиного зразка;
- організовує контроль за додержанням встановленого порядку лі-цензування підприємницької діяльності та державної реєстрації підпри-ємництва;
- забезпечує підтримку діяльності уповноважених з питань захисту прав підприємців;
- забезпечує в межах своїх повноважень надання інформаційних, пра-вових послуг та консультацій з питань розвитку підприємництва, ліцензу-вання підприємницької діяльності, державної реєстрації підприємництва;
- затверджує за поданням відповідних органів інструктивно-методичні матеріали щодо визначення умов і правил здійснення підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, контролює їх додержання;
- забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної та-ємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Комітету та своїх територіальних органах;
- забезпечує з питань, що належать до його компетенції, підготовку, перепідготовку, а також атестацію посадових осіб органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати ліцензування підприємницької діяльності і державну реєстрацію підприємництва;
- інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку під-приємництва в Україні тощо.
Для виконання покладених завдань Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва наділений особливими правами:
- залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни-ками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- представляти Кабінет Міністрів України, за його дорученням, у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;
- одержувати у встановленому законодавством порядку від цен-тральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Рес-публіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
- засновувати друковані видання для висвітлення в них питань здійснення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, ліцензування підприємницької діяльності, державної реєстрації підприємництва.
Держкомпідприємництво України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами міс-цевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.
Рішення Держкомпідприємництва України є обов'язковими для ви-конання.
Держпідприємництво України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України у встановленому законо-давством порядку.
Голова здійснює керівництво Комітетом, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомпідприємництва України.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держком-підприємництво України завдань і здійснення ним своїх функцій.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Заступники виконують за дорученням Голови окремі його функції, заміщують Голову у разі його відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомпідприємництва України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників, а також керівників територіальних органів Держкомпідприємництва України.
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.
У складі Держкомпідприємництва України Кабінетом Міністрів Ук-раїни можуть бути утворені урядові органи державного управління (де-партаменти, служби, інспекції).
Регламентація питання з перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами здійснюється на підставі

 
 

Цікаве

Загрузка...