WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

видів підприємницької діяльності.
Важливим напрямом організаційно-правового забезпечення державою підприємницької діяльності стало вжиття заходів щодо ліквідації різного роду обмежень і бар'єрів. Найхарактернішими у цьому розумінні є укази Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 р. і "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 р.
Указ "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприєм-ницької діяльності" прийнятий з метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва, запровадження нових підходів до державного регулювання підприємництва, забезпечення економічного зростання України.
У ньому наголошується, що дерегулювання є одним із пріоритетних напрямів реформування державного управління економікою, та визна-чається, що дерегулювання є сукупність заходів, спрямованих на зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва. До цих заходів включаються:
- спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності;
- скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підля-гають ліцензуванню та патентуванню, вимагають одержаннясертифікатів і будь-яких інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності;
- лімітування перевірок і контролю за діяльністю суб'єктів підпри-ємництва;
- спрощення процедури митного оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій;
- забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.
Важливою рисою Указу є визначення шляхів, якими забезпечується дерегулювання. Такими шляхами є:
а) аналіз законодавства України з питань регулювання підприєм-ницької діяльності з метою підготовки пропозицій щодо внесення до нього відповідних змін та доповнень;
б) експертиза проектів нормативно-правових актів з питань підпри-ємницької діяльності щодо відповідності їх основним принципам дерегу-лювання;
в) систематичний контроль за належним виконанням відповідних нормативно-правових актів щодо дерегулювання.
У нормах Указу, адресованих Кабінету Міністрів України, міністер-ствам та іншим центральним органам виконавчої влади, викладено конкретні завдання щодо забезпечення дерегулювання:
- максимальне скорочення витрат суб'єктів підприємницької діяль-ності, пов'язаних з виконанням нормативно-правових актів;
- створення рівних умов захисту суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності;
- спрощення змісту нормативно-правових актів, механізму їх впро-вадження та прозорості контролю за їх виконанням;
- адекватність відповідальності суб'єктів підприємництва характеру вчинених правопорушень та розміру заподіяної шкоди;
- відповідальність органів державної влади, їх посадових і службових осіб за прийняття незаконних рішень, дії чи бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди суб'єктам підприємницької діяльності, порушення прав підприємців, встановлених законами.
У цьому зв'язку особливими функціями наділяється Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва:
по-перше, це забезпечення реалізації заходів щодо дерегулювання;
по-друге, це забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері;
по-третє, це аналіз нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, рішень голів місцевих державних адміністрацій норма-тивно-правового характеру з питань підприємницької діяльності з метою зменшення надмірного державного регулювання.
Державний комітет України з питань регуляторної політики та під-приємництва:
- готує пропозиції щодо формування єдиної державної політики у
сфері підприємництва, зокрема регуляторної політики, та забезпечує їх реалізацію;
- погоджує проекти нормативно-правових актів та директивних листів, які готуються органами виконавчої влади, з питань регулювання під-приємницької діяльності, готує пропозиції щодо доцільності їх видання;
- приймає рішення щодо опублікування проектів регуляторних актів, які істотно впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, для публічного обговорення, забезпечує опублікування таких проектів;
- контролює в межах своїх повноважень виконання органами вико-навчої влади заходів щодо реалізації єдиної державної регуляторної по-літики у сфері підприємництва та приймає рішення щодо усунення виявлених порушень;
- здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади, пов'язаною з проведенням єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
- аналізує стан розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення єдиної державної політики у сфері підприємництва, зокрема регуляторної політики;
- сприяє в межах своєї компетенції розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності;
- розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи та ме-ханізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;
- бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Про-грами діяльності Кабінету Міністрів України;
- організовує разом з іншими центральними органами виконавчої влади розроблення та реалізацію державних цільових програм розвитку підприємництва, виступає державним замовником такого розроблення, організовує проведення експертизи зазначених програм;
- здійснює методичне керівництво розробленням регіональних про-грам підтримки і розвитку підприємництва, аналізує стан їх виконання, готує разом з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції щодо визначення умов виділення необхідних для реалізації зазначених програм матеріально-технічних ресурсів, а також коштів Державного бюджету України;
- готує пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку підприємництва, аналізує використання цих коштів;
- організовує збирання інформації, необхідної для проведення аналізу ефективності заходів з реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, програм підтримки і розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...