WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Реферат

видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.
Протягом п'яти робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.
На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або ідентифіка-ційний номер фізичної особи.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяль-ності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках у встановленому порядку.
Підрозділи суб'єкта підприємницької діяльності (філії, відділення, представництва), що функціонують без створення юридичної особи, дер-жавної реєстрації не потребують.
Про їх створення та ліквідацію суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний зробити повідомленняза місцем своєї державної реєстрації. Повідомлення здійснюється шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності.
Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний строк подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів.
Зміни (доповнення) в установчих документах суб'єкта підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у 5-денний строк від дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну ре-єстрацію змін (доповнень) до установчих документів.
Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих додатків або шляхом викладення установчих документів у новій редакції з додер-жанням вимог, визначених цим Положенням. На титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору робиться відмітка про внесення змін (доповнень), а на титульних аркушах додатків до установчих до-кументів щодо того, що зазначені документи є невід'ємною частиною від-повідних установчих документів. У разі подання установчих документів у новій редакції на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.
У разі зміни а) назви, б) організаційно-правової форми, в) форми власності здійснюється перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності, її термін - один місяць з моменту настання зазначених змін.
Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у порядку, встановленому для його державної реєстрації.
Положенням регламентовано скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Воно здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.
Визначено два види підстав скасування державної реєстрації: а) за заявою власника (власників), якщо йдеться про юридичну особу, і за заявою підприємця-громадянина; б) на підставі рішення господарського суду.
Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності суд може прийняти у разі:
- визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів;
- провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;
- несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місце-знаходження;
- визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у ви-падках, передбачених законодавством);
- неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із за-конодавством.
Процедура скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи включає проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб'єкта та подання до органу державної реєстрації таких документів:
- заяви (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи рішення господарського суду у випадках, передбачених законодавством;
- акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженого органом, що призначив ліквідаційну комісію;
- довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законо-давства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;
- довідки установ банків про закриття рахунків;
- довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;
- підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової ін-формації оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- довідки архіву про прийняття документів, які підлягають довго-строковому зберіганню;
- довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;
- оригіналів установчих документів (статут, установчий договір);
- свідоцтва про державну реєстрацію.
Для скасування державної реєстрації підприємця-громадянина необ-хідна наявність таких документів:
- особистої заяви підприємця-громадянина або рішення суду (госпо-дарського суду) у випадках, передбачених законодавством;
- довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;
- довідки установ банків про закриття рахунків;
- довідки органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;
- оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію.
Орган державної реєстрації у 10-денний строк повідомляє відповідні органи державної податкової служби та державної статистики про скасу-вання державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Реєст-раційна справа суб'єкта підприємницької діяльності, державну реєстрацію якого скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої державної архівної установи у встановленому порядку.
Важливу роль у адміністративно-правовому регулюванні підприєм-ництва відіграє ліцензування підприємницької діяльності. У Концепції розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами, зазначено, що ліцензування є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні. Воно спрямоване на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та впроваджується відповідно до Конституції України щодо права кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом.
Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших ін-тересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави певних умов і правил здійснення окремих

 
 

Цікаве

Загрузка...