WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові норми - Реферат

Адміністративно-правові норми - Реферат

органам;
- державним службовцям;
- державним підприємствам, закладам, організаціям;
- недержавним об'єднанням, підприємствам, закладам;
- громадянам.
Наприклад, міністерства та інші центральні органи державної вико-навчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому порядку надано право виготовляти, придбавати, зберігати, перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система, мають забезпечити їх належну охорону та правильне використання у господарській діяльності.
За формою припису:
зобов'язуючі (приписуючі) - ці норми зобов'язують вчинювати певні дії при виникненні передбачених ними умов.
Наприклад, під час прийому на роботу організація зобов'язана видати наказ; у разі одержання скарги громадянина орган управління має розглянути її у визначений термін; для здійснення певних видів діяльності підприємства мають одержати ліцензію; підприємства, заклади, організації мають надавати податковим органам звіти за встановленою формою тощо;
заборонні - ці норми забороняють вчинення тих чи інших дій за умов, що ними визначені. Заборони можуть мати або загальний, або спеціальний характер.
Наприклад, заборона вчиняти дії, що підпадають під ознаки адмініст-ративного правопорушення, є загальною, а заборона міліції застосовувати спеціальні засоби щодо неповнолітніх - спеціальною;
уповноважуючі (дозвільні, диспозитивні) - ці норми уповноважують адресата (чи дозволяють йому) діяти в межах вимог норми за своїм роз-судом, проте, підкоряючись правовому режиму, що нею встановлений. Фактично ці норми дають адресатові вибір: або чинити певні дії, або не чинити їх. Конкретний юридичний зміст цих норм залежить від особливостей їх адресата.
Наприклад, громадянину дано можливість самостійно вирішувати питання реалізації свого права на скаргу. Він може, на свій розсуд, подати чи не подати скаргу на неправомірні дії посадових осіб.
Аналогічним чином такі норми регулюють компетенцію підприємств, даючи можливість обирати той чи інший вид діяльності. Однак, якщо вибір зроблено, то підприємство має функціонувати у певному правому режимі.
Наприклад, адміністративно-правовою нормою передбачено, що ви-робництво алкогольних напоїв здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та за наявності спеціального дозволу (ліцензії).
Якщо адресатом є виконавчі органи, то ситуація, не змінюючи своєї сутності, набуває особливого юридичного забарвлення. У виконавчого органу немає свободи діяти на свій розсуд, характерної для громадянина, тобто відсутня свобода вибору варіанта поведінки. Його поставлено у значно жорсткіші рамки, на нього покладено певні обов'язки, для реалізації яких надано певні повноваження. Використання цих повноважень у конкретній ситуації водночас є юридичним обов'язком, ухилитися від виконання якого він не має права.
Так, орган, що порушує питання щодо адміністративного правопору-шення, має визначити правопорушникові міру стягнення, як це передбачено адміністративно-правовою нормою цього типу. Проте вибір конкретної міри стягнення (штраф, попередження тощо) здійснюється цим органом на свій розсуд. Такий розсуд називають адміністративним.
Під адміністративним розсудом розуміють вияв ініціативи з боку ви-конавчого органу при виборі засобів реалізації своєї компетенції у межах умов, передбачених нормою;
стимулюючі (заохочувальні) - це норми, що забезпечують за допомо-гою засобів матеріального або морального впливу:
а) належну поведінку учасників управлінських відносин;
б) заохочують до діяльності, що задовольняє громадські чи державні інтереси. Такими засобами є встановлення пільг, зокрема у сфері оподаткування.
Так, Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 р. з метою державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій встановив, що такі організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки;
рекомендаційні - особливість правової природи цих норм у тому, що рекомендації, а саме вони містяться у таких нормах, як правило, не мають юридично-обов'язкового характеру. Такого роду норми не містять прямо виражених приписів, а дають можливість пошуку найдоцільніших варіантів розв'язання завдань, що виникають.
Так, рекомендувати сільськогосподарським виробникам насіння цук-рового буряку, а цукровим заводам - у поточному році ввести зустрічну торгівлю за оптово-відпускними цінами.
За галузевою належністю:
матеріальні - характеризуються тим, що юридичне закріплюють комплекс прав та обов'язків, а також відповідальність учасників управ-лінських відносин, тобто фактично їх адміністративно-правовий статус. У них знаходить вияв той правовий режим, у рамках якого має функціонувати система державного управління. Такі норми нерідко називають статичними;
процесуальні - регламентують динаміку державного управління і пов'язані з ним управлінські відносини. Саме вони визначають порядок прийому, розгляду, вирішення скарг і заяв, порядок провадження у справах щодо адміністративних правопорушень тощо, їх призначення - визначати порядок реалізації юридичних прав та обов'язків, встановлених матеріальними нормами.
За межею дії:
у просторі - дія норм у просторі передбачає територію, на яку по-ширюється їх юридична сила. У деяких випадках адміністративно-правові норми можуть бути міжтериторіальними, приміром, відомчі норми органів управління транспортом; територією дії норм можуть бути окремі економічні зони.
Можливий "вихід" таких норм за межі державного кордону, якщо вони регламентують діяльність українських організацій і громадян за кордоном;
у часі - дія адміністративно-правових норм у часі можеобмежуватися будь-якими строками (строкові норми) або не обмежуватися ними (безстрокові норми).
Строковими є норми, що містяться в документах, які регламентують питання постачання продукції державі, розміщення державних замовлень, формування державних контрактів тощо. Як правило, вони діють протягом календарного року. Можуть встановлюватися і багаторічні терміни дії таких норм.
Наприклад, підтримати ініціативу Кабінету Міністрів України і ство-рити в порядку експерименту строком на п'ять років Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш" в адміністративних межах міст Красноперекопськ, Армянськ та Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Дія зазначених норм обмежена як простором, так і часом.
За ступенем загальності:
загальні - мають загальне значення.
Наприклад, документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України, а для осіб до 16 років - свідоцтво про народження;
міжгалузеві - регулюють будь-яку одну функцію в усіх галузях (нор-ми міжгалузевого управління).
Наприклад, контроль за додержанням антимонопольного законодав-ства у процесі приватизації здійснює Антимонопольний комітет України;
галузеві - регулюють відносини у межах однієї галузі. Здебільшого це норми галузевих міністерств. Такий саме характер мають норми, що містяться у законах, відповідних документах Президента України, Кабінету Міністрів України, якщо їх вплив не виходить за межі конкретної

 
 

Цікаве

Загрузка...