WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові норми - Реферат

Адміністративно-правові норми - Реферат

регулювання використання природних
ресурсів, охорони довкілля від забруднення та іншого шкідливого впливу, забезпечення екологічної безпеки, визначає критерії, затверджує норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки, транспортування і збері-гання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, поводження з відходами, фізичного захисту ядерних матеріалів, конструювання та експлуатації обладнання атомних станцій та джерел іонізуючих випромінювань;
- службові особи митних органів при виконанні покладених на них обов'язків взаємодіють з представниками органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій;
- МВС забезпечує профілактику правопорушень, вносить централь-ним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям подання щодо усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
- МВС організовує проведення усіх видів експертиз у кримінальних справах і криміналістичних досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечує у встановленому порядку участь спеці-алістів експертної служби у слідчих діях, організовує проведення на до-говірних засадах відповідних видів експертиз і досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб.
3. Такі, що встановлюють порядок проходження державної служби, права та обов'язки державних службовців. Наприклад:
Конституція України встановлює, що члени Кабінету Міністрів Ук-раїни, керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одер-жання прибутку.
Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. визначає порядок проходження державної служби в державних органах та їх апараті (розділ IV). Так, ст. 24, регламентуючи проходження державної служби, наголошує: "Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов'язаних із службою, проводиться відповідно до категорії посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються".
Цим же Законом визначаються правові обов'язки державних служ-бовців, основними з яких є:
o додержання Конституції України та інших актів законодавства Ук-раїни; забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їхньої компетенції; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
o основні права державних службовців: мають користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України; брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень; одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їхньої компетенції.
Закон також вказує, що конкретні права та обов'язки державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів згідно з законом та їхньою компетенцією.
4. Такі, що визначають способи і порядок забезпечення законності в державному управлінні. Наприклад:
- контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата;
- парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
- Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони;
- Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України відповідно до норм статей 85 і 87 Конституції України;
- органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними пов-новажень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади;
- прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
- прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;
- Держмитслужба контролює відповідно до законодавства України проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;
- Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України
здійснює державний контроль: за додержанням вимог законодавства з питань охорони довкілля, ядерної та радіаційної безпеки; за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України; додержанням норм і правил екологічної, ядерної і радіаційної безпеки об'єктів ядерної енергії; додержанням правил зберігання, транспортування, застосування та поховання токсичних радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин і матеріалів, засобів захисту рослин і мінеральних добрив, промислових і побутових відходів.
5. Такі, що регулюють управління окремими галузями (соціально-культурною, адміністративна політичною тощо), державними функціями і територіями.
Наприклад, Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
Автономна Республіка Кримуправляє майном, що належить їй;
міські ради відають питаннями організації управління районами в містах;
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України від-повідно до покладених на нього завдань: здійснює комплексне управління та регулювання в галузі охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення регулювання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки.
6. Норми, що встановлюють права та обов'язки громадян у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності держави, у тому числі адміністратив-ну відповідальність за порушення громадянами своїх обов'язків. Це право на об'єднання в політичні партії та громадські організації, право на внесення пропозицій щодо поліпшення діяльності органів управління та ін. Так, Конституція України зафіксувала, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами.
За адресами або суб'єктами призначення:
- адресовані органам державно-виконавчої влади;
- іншим державним виконавчо-розпорядчим

 
 

Цікаве

Загрузка...