WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові норми - Реферат

Адміністративно-правові норми - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Адміністративно-правові норми
ПЛАН
1. Поняття адміністративно-правової норми.
2. Структура адміністративно-правової норми.
3. Види адміністративно-правових норм.
4. Реалізація адміністративно-правових норм
1. Поняття адміністративно-правової норми
Адміністративне право, як і будь-яка інша галузь права, становить комплекс юридичних норм і може бути представлене як їх організована сукупність. Юридична норма - це правило поведінки, встановлене дер-жавою і обов'язкове для всіх суб'єктів права, яким воно адресоване. За допомогою юридичних норм регулюються (встановлюються, змінюються, припиняються) правові відносини, тобто вони виступають регулюючим засобом щодо предмета тієї чи іншої галузі права. Норми концентрують у собі державно-владні веління, за невиконання яких передбачене вжиття заходів впливу. Отже, головне призначення юридичних норм - це за-безпечення детального, точного та визначеного нормативного регулювання суспільних відносин.
На підставі цих теоретичних положень адміністративно-правовою наукою сформульовано визначення адміністративно-правової норми.
Адміністративно-правова норма - це обов'язкове правило поведінки, що встановлене й охороняється державою, метою якого е регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері публічного управління.
Наприклад:
- ухилення осіб, які представляють уповноважені трудовим колекти-вом органи, від участі в переговорах щодо укладення колективного дого-вору або умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів тягне за собою накладення штрафу (ст. 41 КпАП);
- транспортні засоби мають відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат (ст. 10 Закону України "Про транспорт");
- працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак (п. 1 ст. 4 Закону України "Про міліцію").
Норми цієї галузі права конкретизують управлінську волю держави, перетворюють її на обов'язкове правило поведінки для керованих суб'єктів. Відповідно виявляються і певні особливості, характерні для адміністративно-правових норм.
По-перше, в них закріплюються відносини з керування, державного контролю і нагляду.
По-друге, метод впливу адміністративно-правових норм є імператив-ним, вольовим, державно-владним. Одна зі сторін у відносинах, що регу-люються цими нормами, завжди є виразником публічного інтересу, ви-знаного державою, тому й відповідальність за їх недодержання настає перед державою.
По-третє, виконання приписів адміністративно-правової норми га-рантується державою за допомогою засобів:
а) організаційних - видання норм, створення умов для їх застосування, матеріально-технічне забезпечення тощо;
б) роз'яснювальних - доведення змісту норми до адресата, підкрес-лення її значущості та неминучості відповідальності тощо;
в) стимулюючих - вжиття заохочувальних заходів до осіб, які чітко
виконують приписи норм;
г) примусових - притягнення до відповідальності перед державою.
По-четверте, кожна адміністративно-правова норма є органічною час-тиною всієї галузевої системи і поза цією системою діяти не може. Так, норми, що містяться в ст. 173 КпАП України, якими встановлюється від-повідальність за дрібне хуліганство, чинні тільки разом з нормами ст. 12, згідно з якими до адміністративної відповідальності притягуються особи, які до моменту вчинення правопорушення досягли 16-річного віку, статей 221 і 222, що визначають підвідомчість таких справ, ст. 254, що зобов'язує складати протокол про адміністративне правопорушення і ст. 255, що визначає осіб, які мають право складати протокол про таке правопорушення та ін.
Провідною соціальною метою адміністративно-правових норм є орга-нізація управлінських відносин. Поряд з нею є конкретні чи локальні цілі, зокрема такі:
інформаційні, досягненням яких забезпечується необхідний зв'язок суб'єкта і об'єкта управління. Норма ніби "говорить", що вимагається від учасників управлінських відносин і тим самим інформує їх про належну і можливу поведінку;
охоронні - спрямовані на забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні. Через їх реалізацію забезпечується чітка робота виконавчо-розпорядчих органів, охорона суспільних відносин, честі, гідності і свобод громадян;
заохочувальні - забезпечують творчу активність учасників адмініст-ративно-правових відносин, розвиток їхньої ініціативи та самостійності у розв'язанні завдань державного управління;
соціально-моральні - забезпечують формування у громадян, держав-них службовців, службовців органів місцевого самоврядування відповідної правосвідомості та ставлення до праці, громадського порядку, громадської безпеки, правил співіснування.
Реалізація цільових установлень досягається за допомогою виконання нормами адміністративного права певних функцій. До функцій адміністративно-правових норм належать такі:
o забезпечення ефективної діяльності органів державного управління;
o забезпечення честі, гідності, прав, свобод і здоров'я особи;
o охорона системи суспільних відносин матеріальної та нематеріальної сфер;
o виховна;
o взаємодія з нормами інших галузей права;
o взаємодія з неправовими соціальними нормами (мораль, звичаї, кор-поративні норми).
Цілі норм та їхні функції тісно між собою пов'язані. Кожна ціль по-роджує виокремлену функцію системи адміністративно-правових норм, водночас однією функцією можуть забезпечуватися відразу кілька кон-кретних цілей. Функції відображають складний механізм життєдіяльності норм у системі державно-управлінських відносин. Як регулятори цієї групи суспільних відносин адміністративно-правові норми забезпечують функціонування системи державного управління як у цілому, так і окремих її ланок; визначають той чи інший варіант належної поведінки усіх осіб та організацій; забезпечують і підтримують режим законності та державної дисципліни у суспільних відносинах, що виникають у процесі державно-управлінської діяльності.
Адміністративно-правова норма як юридичне правило поведінки завжди передбачає існування умов для її застосування, ті суспільні від-носини, на які вона покликана впливати і які в свою чергу породжують конкретні правові правовідносини між суб'єктами адміністративного права. Адміністративно-правова норма визначає також права та обов'язки учасників відносин, що регулюються нею, передбачає наслідки, які настають у результаті невиконання чи неналежного виконання приписів норми. Така складність і багатофункціональність зумовлює наявність у нормах адміністративного права певної структури.
2. Структура адміністративно-правової норми
Структура адміністративно-правової норми - це її внутрішня будова, визначений порядок взаємозв'язку, взаємозумовленості та взаємозалежності складових частин норми.
Структура адміністративно-правової норми, як правило, традиційна і складається з трьох компонентів: гіпотези, диспозиції і санкції. Разом з тим норми адміністративного права як третій компонент можуть

 
 

Цікаве

Загрузка...