WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність - Реферат

Адміністративна відповідальність - Реферат


Реферат
на тему:
Адміністративна відповідальність
Поняття та підстави адміністративної відповідальності.
За вчинення адміністративного правопорушення, тобто виконання складу проступку, законодавством передбачена адміністративна відповідальність. На жаль, КУпАП не містить визначення адміністративної відповідальності, обмежуючись вказівкою на те, що її мірою є адміністративне стягнення, що застосовується з метою перевиховання правопорушника і запобігання правопорушенням.
Внаслідок цього всі існуючі дефініції категорії "адміністративна від-повідальність" мають дослідницький характер і досить різні.
Так, Л. В. Коваль вважає, що адміністративна відповідальність - це застосування до порушників загальнообов'язкових правил, що діють у сфері управління та інших сферах адміністративних стягнень1.
Ю. П. Битяк і В. В. Зуй пишуть, що це вид юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб перед органами виконавчої влади чи судом за порушення адміністративно-правових норм на основі застосування адміністративних стягнень.
Е. В. Додин дійшов висновку, що адміністративна відповідальність - це визначення повноважними державними органами через застосування адміністративно-примусових заходів, обмежень майнових, а також особистих благ і інтересів за здійснення адміністративних правопорушень.
Переліченим дефініціям бракує відсутність про виконання суб'єктами протиправних дій та вживаних за їх вчинення заходів адміністративного примусу. Це є істотним компонентом будь-якої відповідальності, зокрема і адміністративної. Не можна сумніватися у тому, що відповідальність настане лише тоді, коли правопорушником виконані встановлені компетентною особою заходи впливу.
Враховуючи зазначене, формулюється дефініція адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність - це примусове, з до-держанням встановленої процедури, застосування правомочним суб'єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником.
Як явище правової дійсності вона характеризується двома видами ознак. По-перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в цілому (основні); по-друге, ознаки, що відмежовують адміністративну відпо-відальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні).
Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, що вона:
1) є засобом охорони встановленого державою правопорядку;
2) нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових норм;
3) є наслідком винного антигромадського діяння;
4) супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння;
5) пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслід-ками (морального або матеріального характеру), яких він має зазнати;
6) реалізується у відповідних процесуальних формах.
Похідні ознаки адміністративної відповідальності визначаються її юридичною природою.
Тривалий час у правовій науці підставою адміністративної відпові-дальності вважалася протиправна винна дія або бездіяльність, що порушує встановлене адміністративно-правовою нормою правило, але за своїм характером і наслідками не тягне за собою кримінального покарання.
Отже, вихідним моментом була теза про те, що порушення правил поведінки, встановлених будь-якою адміністративно-правовою нормою, тягне за собою адміністративну відповідальність.
Проте дослідження адміністративної відповідальності свідчать, що вона настає при порушенні не всіх, а тільки певної групи адміністративно-правових норм. Це пояснюється специфікою адміністративного права, яке, як відомо, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави. Внаслідок багатоманітності суспільних відносин, які виникають у цій галузі, всі норми адміністративного права утворюють кілька груп. Це такі, що:
- закріплюють порядок утворення і правове становище суб'єктів;
- визначають форми і методи управлінської діяльності;
- встановлюють порядок проходження державної служби, права та обов'язки державних службовців;
- визначають способи і порядок забезпечення законності в держав-ному управлінні;
- регулюють управління окремими галузями (соціально-культурною, адміністративно-політичною тощо), державними функціями і територіями;
- встановлюють права та обов'язки різних категорій фізичних осіб у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності держави.
Як правило, адміністративна відповідальність настає за порушення найменшої частини адміністративно-правових норм, а саме за порушення фізичними особами деяких обов'язків, тобто за вчинення адміністративних правопорушень (проступків).
Щодо основної маси норм адміністративного права, то порушення встановлених ними правил не тягне за собою адміністративної відпові-дальності. Більше того, у деяких випадках окремі категорії фізичних осіб (зокрема, військовослужбовці) при вчиненні адміністративних право-порушень підлягають дисциплінарній відповідальності, тоді як за загальним правилом встановлена відповідальність адміністративна (ст. 15 КУпАП).
Таким чином, не кожне порушення правил, встановлених адміністра-тивно-правовою нормою, спричиняє адміністративну відповідальність. Адміністративну відповідальність тягне за собою порушення тільки тієї норми адміністративного права, яка охороняється адміністративними санкціями.
Викладене дає змогу встановити, що похідними ознаками адміністра-тивної відповідальності є:
1) притягнення до адміністративної відповідальності можливо тільки в результаті вчинення адміністративного проступку;
2) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень. У ст. 23 КУпАП зазначено, що адміністративне стягнення є міра відповідальності;
3) мета адміністративної відповідальності полягає: а) у вихованні особи в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття; б) запобіганню здійснення нових проступків;
4) право притягнення до адміністративної відповідальності надано багатьом суб'єктам, серед яких - органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, суди (ст. 213);
5) акт про притягнення до адміністративної відповідальності може прийматися: а) індивідуально (судді і посадові особи відповідних органів); б) колегіальне шляхом голосування (виконавчі комітети й адміністративні комісії);
6) законодавством встановлений особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності (складання протоколу, збір і оцінка доказів, винесення постанови і т. ін.);
7) норми, що регулюють адміністративну відповідальність, містяться у різних за своєю правовою природою актах: а) кодексах (КУпАП, ТК); б) законах ("Про боротьбу з корупцією", 1995 р.); в) правилах, причому, правила можуть затверджуватися Кабінетом Міністрів (Правила дорожнього руху, 2001 р.), центральними органами виконавчої влади (Правила торгівлі на ринках, 2002 р.), рішеннямимісцевих рад (правила дотримання тиші - ст. 5 і 182 КУпАП).
Реальна юридична відповідальність настає за наявності трьох підстав: нормативної, складовою частиною якої є норма, що закріплює склад; фактичної (правопорушення); процесуальної (правозастосовний, юрисдикційний акт).
Система правових норм, які регулюють застосування адміністративних стягнень, є нормативною основою адміністративної відповідальності.
За змістом їх можна поділити на три види:
а) матеріально-правові, що закріплюють загальні

 
 

Цікаве

Загрузка...