WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України - Курсова робота

Норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………
РОЗДІЛ І. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ПРИ ПОРУШЕНІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ………………………………………….
1.1. Проблема доступності правосуддя.....................................
1.2. Обставини, перешкоджаючі доступу громадян до правосуддя та об'єктивності реєстрації і обліку злочинів…………..
1.3.Проблеми розвитку процесуальної форми та гарантій правосуддя………………………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІ. КОМПЛЕКСНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ………………………………………………………..
2.1. Забезпечення прав людини в процесі розслідування злочинів………………………………………………………………..
2.2.Основи правозастосування по захисту прав людини на досудовому слідстві …………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІІ.СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНО- ГО ПРОЦЕСУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ....................................
ВИСНОВКИ………………………………………………………..
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….
ВСТУП
Актуальність теми дослідження обумовлена об'єктивними чинниками, потребами практики і теорії, що, насамперед, мають забезпечувати права і свободи людини та їх гарантії, що відповідно до Конституції України (ст. 3) визначають зміст і спрямованість діяльності держави і передусім її правоохоронних органів.
До основних прав людини, що гарантуються Конституцією України та загальновизнаними міжнародними документами - Загальною Декларацією прав людини і громадянина, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини та основних свобод - належить і право на доступ до правосуддя.
На відміну від інших воно реалізується не тільки у сфері кримінального судочинства. Проте його значення важко переоцінити, оскільки рівень його забезпеченості правовими засобами визначає не тільки ступінь захищеності особи в державі, а й є важливим показником демократизму судочинства в цілому.
Виходячи з конституційного положення щодо пріоритету прав і свобод людини та гарантованості їх захисту з боку держави, можна стверджувати, що процесуальні права учасників кримінального процесу, є важливою складовою публічного інтересу, що захищається державою. В ст. 2 КПК України зазначено: завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь в ньому, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.
В сучасних умовах розвитку і вдосконалення правої держави значення свободи особи, її права і гарантії зростають, оскільки Конституція України установила: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (ст.1); людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3), отже, це має бути властиво і для кримінального судочинства.
Зростання гарантій прав і законних інтересів осіб, що беруть участь в кримінальному процесі відповідає як інтересам особи, так і інтересам суспільства в цілому. Тільки при умові гарантування прав і законних інтересів осіб, що беруть участь в кримінальному процесі можливе виконання завдань кримінального судочинства.
Таким чином, питання забезпечення права на доступ до правосуддя має важливе теоретичне і практичне значення. Адже саме на досудовому слідстві починається процес здійснення цього права. Цим і пояснюється вибір теми дипломної роботи.
Мета і завдання роботи. Метою дипломної роботи є розробка теоретичних і практичних питань забезпечення права на доступ до правосуддя на стадії досудового слідства.
Тому завдання визначаються як:
- визначення сутності та значення забезпечення права на доступ до правосуддя ;
- дослідження існуючих в літературі підходів до розуміння цього принципу;
- визначення рівня забезпечення доступу до правосуддя на досудовому слідстві;
Об'єктом дослідження виступають теоретичні та практичні проблеми реалізації і забезпечення права на доступ до правосуддя.
Предметом дослідження дипломної роботи є норми які регулюють забезпечення права на доступ до правосуддя у кримінально-процесуальному законодавстві України, спеціальна література, що стосується даної проблеми, наукові статті провідних спеціалістів.
Об'єм дипломної роботи дозволив зупинитися тільки на найважливіших і спірних питаннях теми, які різноманітно розв'язуються в теорії кримінально-процесуального права і практиці розслідування кримінальних справ. Робота ґрунтується на аналізі чинного кримінально-процесуального закону, практиці його застосування і спеціальній літературі, присвяченій проблемам забезпечення права на доступ до правосуддя.
Для всебічного, ефективного вивчення предмету дослідження, для досягнення структурованості і послідовності в даній роботі використовуються такі методи: порівняння, аналізу, синтезу.
Метод порівняння дає змогу розглядати українське, зарубіжне і міжнародне законодавство з однієї точки зору, вивчати їх положення з метою визначення найдосконалішого. Порівняння є найкоротшим шляхом до пізнання. З цього приводу народна мудрість гласить: "Усе пізнається в порівнянні".
Використавши методи аналізу та синтезу ми можемо зробити висновки щодо подальшого вдосконалення законодавчого визначення і забезпечення права на доступ до правосуддя в кримінальному процесі.
Наукова новизна полягає в тому, що дипломна робота є комплексним дослідженням, яке присвячене розробці теоретичних і практичних проблем забезпечення права на доступ до правосуддя та становлення його в Україні.
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що висновки дипломної роботи розвивають теорію забезпечення права на доступ до правосуддя. Положення дипломної роботи можуть стати базою для визначення шляхів подальшого розвитку наукової думки в цій галузі. Результати дослідження можуть бути використані і у навчальному процесі.
Структурно дана дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, що діляться на сім підрозділів, висновків і завершується списком використаних джерел.
Розділ I. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ПРИ ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
1.1. Проблема доступності правосуддя
Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України, ратифікація Україною 17 липня 1997 р. Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, що закріпила право кожного при вирішенні спору щодо його цивільних прав і обов'язків на справедливий і відкритий розгляд протягом розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом (ч. 1 ст. 6 Конвенції), поставили проблему доступу громадян до правосуддя якактуальну[4, с.274].
Дана проблема має свої

 
 

Цікаве

Загрузка...