WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

в порядку, встановленому Регламентом Пленуму Верховного Суду України.
Судовi палати Верховного Суду України:
1) здiйснюють судочинство у справах, вiднесених до їх вiдання, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналiзують судову статистику та вивчають судову практику;
3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;
4) здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом.
Президiя Верховного Суду України
Президiя Верховного Суду України дiє у складi Голови Верховного Суду України, його заступникiв, голiв судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду України та суддiв Верховного Суду України, кiлькiсний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України. Суддi Верховного Суду України обираються до складу Президiї Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицiєю суддiв Верховного Суду України Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування строком на п'ять рокiв. Обраним вважається суддя, за якого подано бiльшiсть голосiв суддiв, присутнiх на засiданнi Пленуму. У такому ж порядку суддi звiльняються достроково вiд обов'язкiв члена Президiї.
Президiя Верховного Суду України:
1) розглядає питання органiзацiї дiяльностi Верховного Суду України, судових палат та апарату Верховного Суду України;
2) затверджує персональний склад судових палат; заслуховує iнформацiю голiв судових палат i Вiйськової судової колегiї про їх дiяльнiсть;
3) розглядає матерiали узагальнення судової практики та аналiзу судової статистики, приймає вiдповiднi рекомендацiї;
4) розглядає питання фiнансування та органiзацiйного забезпечення дiяльностi Верховного Суду України i виробляє пропозицiї щодо їх полiпшення; схвалює пропозицiї до проекту Державного бюджету України щодо фiнансування дiяльностi Верховного Суду України;
5) розглядає питання роботи з кадрами суддiв i працiвникiв апарату Верховного Суду України та пiдвищення їх квалiфiкацiї;
6) затверджує положення про премiювання суддiв i працiвникiв апарату Верховного Суду України, про надання матерiальної допомоги; встановлює надбавки до посадових окладiв суддiв, якi займають адмiнiстративнi посади;
7) заслуховує iнформацiю голiв апеляцiйних загальних судiв, Касацiйного суду України та вищих спецiалiзованих судiв щодо органiзацiї роботи цих судiв;
8) виробляє пропозицiї щодо кiлькостi суддiв у вiдповiдних судах на основi нормативiв навантаження суддiв у судах усiх рiвнiв;
9) вирiшує питання щодо заснування друкованих видань Верховного Суду України та заслуховує звiти про роботу редакцiйних колегiй цих органiв; затверджує за поданням Голови Верховного Суду України положення про Науково-консультативну раду при Верховному Судi України та її персональний склад;
10) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України питання вiдповiдно до його Регламенту;
11) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.
Пленум Верховного Суду України
Пленум Верховного Суду України є колегiальним органом, повноваження якого визначаються Конституцiєю України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усi суддi Верховного Суду України, голови вищих спецiалiзованих судiв, їх першi заступники, голова Касацiйного суду України та голова Апеляцiйного суду України.
Пленум Верховного Суду України:
1) вiдповiдно до Конституцiї України обирає на посаду та звiльняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного Суду України, а також здiйснює призначення та звiльнення суддiв з iнших адмiнiстративних посад у Верховному Судi України в порядку, встановленому Законом "Про судоустрій";
2) утворює судовi палати Верховного Суду України, визначає їх кiлькiсний склад, призначає голiв судових палат та їх заступникiв;
3) визначає кiлькiсний склад суддiв Президiї Верховного Суду України та обирає їх в порядку, передбаченому Законом"Про судоустрій" ;
4) призначає на посаду з числа суддiв Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України та звiльняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
5) заслуховує iнформацiї Голови Верховного Суду України, голiв судових палат Верховного Суду України, голiв вищих спецiалiзованих судiв, Касацiйного суду України та апеляцiйних судiв щодо органiзацiї роботи судових палат та дiяльностi вiдповiдних судiв;
6) дає роз'яснення судам загальної юрисдикцiї з питань застосування законодавства, у разi необхiдностi визнає нечинними вiдповiднi роз'яснення вищих спецiалiзованих судiв;
7) приймає рiшення про звернення до Конституцiйного Суду України з питань конституцiйностi законiв та iнших правових актiв, а також щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв;
8) вiдповiдно до Конституцiї України схвалює висновок щодо наявностi чи вiдсутностi в дiяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або iншого злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливiсть виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
9) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;
10) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.
Квалiфiкацiйнi комiсiї суддiв
Квалiфiкацiйнi комiсiї суддiв є постiйно дiючими органами в системi судоустрою України, повноваження яких визначаються Конституцiєю України та Законом "Про судоустрій". Завданнями квалiфiкацiйних комiсiй є забезпечення формування корпусу професiйних суддiв, здатних квалiфiковано, сумлiнно i неупереджено здiйснювати правосуддя, шляхом вiдбору i рекомендування осiб для зайняття посади професiйного суддi та визначення рiвня фахової пiдготовленостi професiйних суддiв, а також розгляд питань про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть суддiв та щодо надання висновкiв про звiльнення суддi з посади. Члени квалiфiкацiйних комiсiй суддiв здiйснюють свої повноваження на громадських засадах i на час роботи в комiсiях звiльняються вiд виконання службових обов'язкiв за основним мiсцем роботи iз збереженням середнього заробiтку.
У системi судоустрою України дiють:
квалiфiкацiйнi комiсiї суддiв загальних судiв; квалiфiкацiйна комiсiя суддiв вiйськових судiв; квалiфiкацiйнi комiсiї суддiв вiдповiдних спецiалiзованих судiв;
Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв України.
Квалiфiкацiйнi комiсiї суддiв загальних судiв здiйснюють свою дiяльнiсть у центрах апеляцiйних округiв, зазначених у частинi третiй статтi 25 Закону "Про судоустрій". Усi iншi квалiфiкацiйнi комiсiї здiйснюють свою дiяльнiсть у мiстi Києвi. Строк повноважень квалiфiкацiйних комiсiй суддiв становить три роки з дня їх утворення.
Квалiфiкацiйна комiсiя суддiв:
1)перевiряє вiдповiднiсть кандидатiв у суддi вимогам, встановленим законом, проводить їх квалiфiкацiйне атестування i дає висновок про пiдготовленiсть до судової роботи кожного кандидата, який пропонується на посаду суддi; дає висновки про звiльнення з посади суддi;
2) проводить квалiфiкацiйну атестацiю суддiв вiдповiдних судiв i присвоює суддям

 
 

Цікаве

Загрузка...