WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Конституцiйного Суду України у випадках виникнення у судiв загальної юрисдикцiї при здiйсненнi ними правосуддя сумнiвiв щодо конституцiйностi законiв, iнших правових актiв, а також щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв;
5) веде та аналiзує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;
6) у межах своїх повноважень вирiшує питання, що випливають з мiжнародних договорiв України; представляє суди загальної юрисдикцiї у зносинах з судами iнших держав;
7) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.
Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять суддi Верховного Суду України, обранi на посаду безстроково, кiлькiсть яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддiв України. До складу судових палат, що здiйснюють розгляд справ з питань юрисдикцiї спецiалiзованих судiв, призначаються суддi, якi мають стаж суддiвської дiяльностi у вiдповiдному вищому судi не менше трьох рокiв, або вiдповiдному апеляцiйному спецiалiзованому судi не менше п'яти рокiв.
У складi Верховного Суду України дiє судова палата у цивiльних справах; При Верховному Судi України утворюється Науково-консультативна рада, статус якої визначається вiдповiдно до цього Закону. Верховний Суд України має офiцiйний друкований орган та може бути спiвзасновником iнших друкованих видань. Верховний Суд України знаходиться у мiстi Києвi.
Суддя Верховного Суду України:
1) здiйснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) здiйснює необхiднi процесуальнi та органiзацiйнi заходи з метою забезпечення своєчасного та якiсного розгляду справ;
3) бере участь у розглядi питань, що вносяться на засiдання вiдповiдної Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;
4) вивчає у судах нижчого рiвня стан органiзацiї здiйснення судочинства i надає їм методичну допомогу;
5) аналiзує судову практику, вносить в установленому порядку пропозицiї щодо її полiпшення та удосконалення законодавства;
6) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.
Суддя Верховного Суду України має помiчника. Помiчником суддi може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту та стаж роботи в галузi права не менше трьох рокiв.
Голова Верховного Суду України:
1) органiзовує дiяльнiсть Верховного Суду України;
2) розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Верховного Суду України;
3) органiзовує роботу Президiї та скликає Пленум Верховного Суду України, вносить питання на їх розгляд i головує на їх засiданнях;
4) може головувати в судових засiданнях колегiй суддiв Верховного Суду України при розглядi будь-якої справи;
5) погоджує вiдповiдно до Закону "Про судоустрій" подання щодо утворення та лiквiдацiї судiв загальної юрисдикцiї;
6) вносить подання про призначення та обрання, а також звiльнення з посади суддiв; вносить подання про призначення суддiв на адмiнiстративнi посади у випадках i порядку, передбачених цим Законом "Про судоустрій"; вносить подання до вiдповiдної квалiфiкацiйної комiсiї про надання висновку щодо можливостi обрання або призначення суддiв на посади;
7) на пiдставi актiв про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень суддi видає вiдповiдний наказ;
8) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозицiї щодо кiлькостi суддiв у складi Президiї Верховного Суду України та у складi судових палат Верховного Суду України; вносить пропозицiї Президiї Верховного Суду України щодо персонального складу судових палат;
9) вносить подання до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України про проведення квалiфiкацiйної атестацiї суддiв вiдповiдних судiв;
10) органiзовує фiнансування та здiйснює керiвництво органiзацiйним забезпеченням дiяльностi Верховного Суду України, затверджує штатний розпис i кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
11) затверджує положення про структурнi пiдроздiли Верховного Суду України;
12) керує органiзацiєю роботи судових палат; здiйснює керiвництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв апарату, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до законодавства;
13) iнформує Пленум та Президiю Верховного Суду України про дiяльнiсть Верховного Суду України;
14) представляє Верховний Суд України та систему судiв загальної юрисдикцiї у зносинах з iншими органами державної влади України, органами мiсцевого самоврядування, а також з судовими органами iнших держав та мiжнародними органiзацiями;
15) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.
Голова Верховного Суду України з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження. Голова Верховного Суду України за посадою входить до складу Вищої ради юстицiї. Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступникiв Голови Верховного Суду України. У разi вiдсутностi Голови Верховного Суду України його повноваження здiйснює Перший заступник Голови, а за вiдсутностi Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України згiдно з розподiлом обов'язкiв.
Голова Верховного Суду України обирається Пленумом Верховного Суду України строком на п'ять рокiв шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду України вважається обраним, якщо за нього подано бiльшiсть голосiв вiд загального складу Пленуму. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду бiльш нiж на два строки пiдряд.
Заступники Голови Верховного Суду України
Перший заступник Голови Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України здiйснюють керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Суду вiдповiдно до встановленого розподiлу обов'язкiв, можуть головувати у судових засiданнях колегiй суддiв Верховного Суду України, органiзовують роботу вiдповiдних судових палат, виконують iншi обов'язки, визначенi розпорядженням Голови Верховного Суду України.
Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України з питань, що належать до їх повноважень, видають накази та розпорядження. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України призначаються на посаду з числа суддiв Верховного Суду України строком на п'ять рокiв та звiльняються з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Радою суддiв України. Рiшення Пленуму про призначення на посаду Першого заступника та заступника Голови Верховного Суду Україниприймається шляхом таємного голосування у строк не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня утворення вiдповiдної вакантної посади. Вони можуть бути призначенi на адмiнiстративнi посади повторно. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України можуть бути достроково звiльненi з посади також за iнiцiативою Ради суддiв України

 
 

Цікаве

Загрузка...