WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

звiльняє працiвникiв апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення;
7) органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї суддiв i працiвникiв апарату вiдповiдного суду;
8) подає в установленому порядку пропозицiї щодо фiнансування витрат на утримання суду та органiзацiйного забезпечення його дiяльностi;
9) представляє суд у зносинах з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, громадянами та органiзацiями;
10) вносить пропозицiї Головi Верховного Суду України чи головi вiдповiдного вищого спецiалiзованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голiв мiсцевих судiв та їх заступникiв;
11) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.
Голова апеляцiйного суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази i розпорядження.
Голова апеляцiйного суду має першого заступника та заступникiв голови суду - голiв судових палат. У разi вiдсутностi голови апеляцiйного суду його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його вiдсутностi - старший за вiком заступник голови апеляцiйного суду - голова судової палати.
Перший заступник голови апеляцiйного суду вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв здiйснює органiзацiйне керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв суду та виконує iншi обов'язки, визначенi головою суду.
В апеляцiйних судах для вирiшення органiзацiйних питань дiє президiя апеляцiйного суду.
До президiї апеляцiйного суду входять голова суду, його заступники, а також суддi, кiлькiсний склад яких визначається рiшенням загальних зборiв суддiв цього суду. Суддi обираються до складу президiї загальними зборами суддiв цього суду шляхом таємного голосування.
Президiя апеляцiйного суду:
1) розглядає питання органiзацiї дiяльностi суду, судових палат та апарату суду;
2) за поданням голови апеляцiйного суду затверджує персональний склад судових палат, визначає кiлькiсть заступникiв голiв судових палат;
3) заслуховує iнформацiю голiв судових палат щодо дiяльностi судових палат;
4) розглядає матерiали узагальнення судової практики та аналiзу судової статистики, приймає вiдповiднi рекомендацiї;
5) розглядає питання органiзацiйного забезпечення дiяльностi суду та виробляє пропозицiї щодо його полiпшення;
6) розглядає питання роботи з кадрами суддiв i працiвникiв апарату суду та пiдвищення їх квалiфiкацiї;
7) заслуховує iнформацiю голiв мiсцевих судiв щодо органiзацiї дiяльностi цих судiв;
8) надає методичну допомогу мiсцевим судам з метою забезпечення правильного застосування ними законодавства;
9) забезпечує виконання рiшень зборiв суддiв вiдповiдного суду;
10) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.
Суди касаційної інстанції, а також суди, які здійснюють правосуддя у справах з нововиявленими та винятковими обставинами.
Касацiйний суд України.
Касацiйний суд України дiє у складi суддiв, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступникiв.
У складi Касацiйного суду України дiють судова палата у цивiльних справах;
У Касацiйному судi України для вирiшення органiзацiйних питань дiє президiя вiдповiдно до вимог Закону "Про судоустрій".
Касацiйний суд України:
1) розглядає в касацiйному порядку справи, вiднесенi до його пiдсудностi, а також iншi справи у випадках, визначених процесуальним законом;
2) веде та аналiзує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
3) надає методичну допомогу у застосуваннi законодавства судам нижчого рiвня;
4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.
Розгляд справ у Касацiйному судi України здiйснюється колегiями у складi не менше трьох суддiв.
Суддя Касацiйного суду України здiйснює:
1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) процесуальнi дiї та органiзацiйнi заходи з метою забезпечення розгляду справи;
3) контроль вiдповiдно до закону за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участi судових рiшень;
4) iншi передбаченi законом повноваження.
Голова Касацiйного суду України призначається на посаду i звiльняється з посади в порядку, встановленому статтею 20 Закону "Про судоустрій". Голова Касацiйного суду України може бути призначений на цю посаду повторно. Голова Касацiйного суду України має першого заступника та заступникiв голови суду - голiв судових палат. У разi вiдсутностi голови Касацiйного суду України його обов'язки виконує перший заступник голови, а за його вiдсутностi - старший за вiком заступник голови суду - голова судової палати.
Перший заступник голови Касацiйного суду України вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв здiйснює органiзацiйне керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв суду та iншi повноваження, визначенi головою суду.
Голова Касацiйного суду України за погодженням з президiєю суду може з числа суддiв цього суду призначити у складi судової палати заступника голови судової палати. Заступник голови судової палати Касацiйного суду України виконує доручення голови судової палати щодо органiзацiї її дiяльностi та за його вiдсутностi здiйснює обов'язки голови судової палати. За вiдсутностi заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за вiком суддя палати.
Президiя Касацiйного суду України
До президiї Касацiйного суду України входять голова суду, його заступники, а також суддi, кiлькiсний та персональний склад яких визначається рiшенням загальних зборiв суддiв цього суду.
Засiдання президiї Касацiйного суду України проводяться не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання президiї є повноважним, якщо на засiданнi присутнi не менше двох третин її складу. Постанови президiї приймаються вiдкритим або таємним голосуванням бiльшiстю голосiв її членiв, якi брали участь у засiданнi, i пiдписуються головою суду чи його заступником, який головував на засiданнi.
Верховний Суд України
Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системi судiв загальної юрисдикцiї. Верховний Суд України здiйснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усiма судами загальної юрисдикцiї.
Верховний Суд України:
1) переглядає справи у зв'язку з винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом; переглядає справи у касацiйному порядку у випадках, встановлених законом; у випадках, передбачених законом, розглядає iншi справи, пов'язанi з виключними обставинами;
2) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основi узагальнення судової практики та аналiзу судової статистики; у разi необхiдностi визнає нечинними роз'яснення Пленуму вищого спецiалiзованого суду,
3) даєвисновок щодо наявностi чи вiдсутностi в дiяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або iншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливiсть виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
4) звертається до

 
 

Цікаве

Загрузка...