WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

забезпечуються:
особливим порядком призначення, обрання, притягнення до вiдповiдальностi та звiльнення суддiв;
незмiнюванiстю суддiв та їх недоторканнiстю;
порядком здiйснення судочинства, встановленим процесуальним законом, таємницею постановлення судового рiшення;
забороною втручання у здiйснення правосуддя;
вiдповiдальнiстю за неповагу до суду чи суддi, встановленою законом;
особливим порядком фiнансування та органiзацiйного забезпечення дiяльностi судiв, встановленим законом;
належним матерiальним та соцiальним забезпеченням суддiв;
функцiонуванням органiв суддiвського самоврядування;
визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки суддiв, їх сiмей, майна, а також iншими засобами їх правового захисту.
Недоторканнiсть суддiв гарантується Конституцiєю України, Законом "Про статус суддiв" та iншими законами.
Професiйнi суддi судiв загальної юрисдикцiї обiймають посади безстроково, крiм суддiв, якi призначаються на посаду суддi вперше. Суддi, обранi безстроково, перебувають на посадi суддi до досягнення ними шiстдесяти п'яти рокiв.
2.2 Суди загальної юрисдикцiї
Система судiв загальної юрисдикцiї вiдповiдно до Конституцiї України будується за принципами територiальностi i спецiалiзацiї.
Систему судiв загальної юрисдикцiї складають:
1) мiсцевi суди;
2) апеляцiйнi суди, Апеляцiйний суд України;
3) Касацiйний суд України;
4)Верховний Суд України.
Найвищим судовим органом у системi судiв загальної юрисдикцiї є Верховний Суд України.
Суди першої інстанції.
Мiсцевий суд є судом першої iнстанцiї i розглядає справи, вiднесенi процесуальним законом до його пiдсудностi
Мiсцевими загальними судами є районнi, районнi у мiстах, мiськi та мiськрайоннi суди, а також вiйськовi суди гарнiзонiв.
Мiсцевий суд складається з суддiв мiсцевого суду, голови та заступника голови суду. У мiсцевому судi, в якому кiлькiсть суддiв перевищує п'ятнадцять, може бути призначено бiльше одного заступника голови суду.
Мiсцевi загальнi суди розглядають цивiльнi справи, а також справи про адмiнiстративнi правопорушення.
Пiдсуднiсть окремих категорiй справ мiсцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
Суддя мiсцевого суду здiйснює:
1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) процесуальнi дiї та органiзацiйнi заходи з метою забезпечення розгляду справи;
3) контроль вiдповiдно до закону за своєчасним зверненням до виконання судових рiшень, постановлених пiд його головуванням;
4) iншi передбаченi законом повноваження.
Голова мiсцевого суду:
1) здiйснює органiзацiйне керiвництво дiяльнiстю суду;
2) визначає обсяг обов'язкiв заступника (заступникiв) голови суду;
3) на пiдставi акта про призначення на посаду суддi чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень суддi видає вiдповiдний наказ;
4) приймає на роботу i звiльняє працiвникiв апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення;
5) здiйснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засiдателiв;
6) органiзовує ведення судової статистики;
7) органiзовує роботу щодо пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв апарату суду;
8) представляє суд у зносинах з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, громадянами та органiзацiями;
9) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.
Голова мiсцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази i розпорядження. Голова мiсцевого суду має заступника (заступникiв). Заступник голови мiсцевого суду вiдповiдно до визначених головою суду обов'язкiв бере участь в органiзацiї дiяльностi суду. У разi вiдсутностi голови суду виконання його обов'язкiв здiйснюється вiдповiдно до встановленого ним розподiлу обов'язкiв щодо органiзацiї дiяльностi суду. Голова i заступники голови мiсцевого суду можуть бути призначенi на адмiнiстративні посади повторно.
Пiд час одноособового розгляду справи в судi першої iнстанцiї головуючим є суддя, який розглядає справу. Головуючий вживає необхiдних заходiв для забезпечення в судовому засiданнi належного порядку. Головуючий розглядає скарги на дiї чи бездiяльнiсть судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язкiв, про що постановляє ухвалу.
Суди апеляційної інстанції.
Апеляцiйною iнстанцiєю у цивiльних справах є судовi палати у цивiльних справах апеляцiйних загальних судiв, у межах територiальної юрисдикцiї яких знаходиться мiсцевий суд, який ухвалив судове рiшення, що оскаржується.
У системi судiв загальної юрисдикцiї в Українi дiють загальнi та спецiалiзованi апеляцiйнi суди. Апеляцiйними загальними судами є: апеляцiйнi суди областей, апеляцiйнi суди мiст Києва та Севастополя, Апеляцiйний суд Автономної Республiки Крим, а також Апеляцiйний суд України. У разi необхiдностi замiсть апеляцiйного суду областi можуть утворюватися апеляцiйнi загальнi суди, територiальна юрисдикцiя яких поширюється на декiлька районiв областi. До складу апеляцiйного суду входять суддi, як правило, обранi на посаду суддi безстроково, голова суду та його заступники. В апеляцiйних судах утворюються судовi палати. У складi загального апеляцiйного суду утворюються судова палата у цивiльних справах .
Апеляцiйний суд України дiє у складi судової палати в цивільних справах;
Суддi апеляцiйного суду призначаються до складу вiдповiдної судової палати розпорядженням голови апеляцiйного суду.
Апеляцiйнi суди:
1) розглядають справи в апеляцiйному порядку вiдповiдно до процесуального закону;
2) розглядають по першiй iнстанцiї справи, визначенi законом
3) ведуть та аналiзують судову статистику, вивчають i узагальнюють судову практику;
4) надають методичну допомогу у застосуваннi законодавства мiсцевим судам;
5) здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом.
Суддя апеляцiйного суду здiйснює:
1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) процесуальнi дiї та органiзацiйнi заходи з метою забезпечення розгляду справи;
3) контроль вiдповiдно до закону за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участi судових рiшень;
4) iншi передбаченi законом повноваження.
Голова апеляцiйного суду:
1) здiйснює органiзацiйне керiвництво дiяльнiстю суду;
2) розподiляє обов'язки мiж заступниками голови суду;
3) на пiдставi акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень суддi видає вiдповiдний наказ; утворює судовi палати та вносить на затвердження президiї суду їх персональний склад;
4) органiзовує роботу президiї суду, вносить на її розгляд питання iголовує на засiданнях президiї;
5) органiзовує ведення та аналiз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з вiдповiдного суду справи, судовi рiшення в яких набрали законної сили;
6) приймає на роботу та

 
 

Цікаве

Загрузка...