WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

присяги пiдписується перекладачем. Пiдписаний перекладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.
За завiдомо неправильний переклад або за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв перекладач несе кримiнальну вiдповiдальнiсть, а за невиконання iнших обов'язкiв - вiдповiдальнiсть, встановлену законом.
У разi неявки в судове засiдання перекладача суд заслуховує думку осiб, якi беруть участь у справi, про можливiсть розгляду справи за вiдсутності перекладача, який не з'явився, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про вiдкладення розгляду справи на певний строк. Одночасно суд вирiшує питання про вiдповiдальнiсть перекладача, якi не з'явився.
4.6 Спецiалiст.
Спецiалiстом може бути особа, яка володiє спецiальними знаннями та навичками застосування технiчних засобiв i може надавати консультацiї пiд час вчинення процесуальних дiй з питань, що потребують вiдповiдних спецiальних знань i навичок. Спецiалiст може бути залучений до участi у цивiльному процесi за ухвалою суду для надання безпосередньої технiчної допомоги (фотографування, складання схем, планiв, креслень, вiдбору зразкiв для проведення експертизи тощо) пiд час вчинення процесуальних дiй. Допомога спецiалiста технiчного характеру пiд час вчинення процесуальних дiй не замiнює висновку експерта. Спецiалiст зобов'язаний з'явитися за викликом суду, вiдповiдати на заданi судом питання, давати уснi консультацiї та письмовi роз'яснення, звертати увагу суду на характернi обставини чи особливостi доказiв, у разi потреби надавати суду технiчну допомогу. Допомога спецiалiста не може стосуватися правових питань. Спецiалiст має право знати мету свого виклику до суду, вiдмовитися вiд участi у цивiльному процесi, якщо вiн не володiє вiдповiдними знаннями та навичками, з дозволу суду задавати питання особам, якi беруть участь у справi, та свiдкам, звертати увагу суду на характернi обставини чи особливостi доказiв, на оплату виконаної роботи та на компенсацiю витрат, пов'язаних з викликом до суду.
Спецiалiст, крiм того, не може брати участi у розглядi справи, якщо:
1) вiн перебував або перебуває в службовiй або iншiй залежностi вiд осiб, якi беруть участь у справi;
2) з'ясування обставин, якi мають значення для справи, виходить за межi сфери його спецiальних знань.
4 .7 Інші особи, які сприяють суду у розгляді справи.
Секретар судового засiдання.
1) здiйснює судовi виклики i повiдомлення;
2) перевiряє наявнiсть та з'ясовує причини вiдсутностi осiб, яких було викликано до суду, i доповiдає про це головуючому;
3) забезпечує фiксування судового засiдання технiчними засобами;
4) веде журнал судового засiдання;
5) оформлює матерiали справи;
6) виконує iншi доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.
Секретар судового засiдання може уточнювати суть процесуальної дiї з метою її правильного вiдображення в журналi судового засiдання.
Судовий розпорядник:
1) забезпечує належний стан залу судового засiдання i запрошує до нього учасникiв цивiльного процесу;
2) з урахуванням кiлькостi мiсць та забезпечення порядку пiд час судового засiдання визначає можливу кiлькiсть осiб, що можуть бути присутнi у залi судового засiдання;
3) оголошує про вхiд i вихiд суду та пропонує всiм присутнiм встати;
4) слiдкує за додержанням порядку особами, присутнiми у залi судового засiдання;
5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
6) пiд час судового засiдання приймає вiд учасникiв цивiльного процесу документи та iншi матерiали i передає до суду;
7) запрошує до залу судового засiдання свiдкiв та виконує вказiвки головуючого щодо приведення їх до присяги;
8) виконує iншi доручення головуючого, пов'язанi iз створенням умов, необхiдних для розгляду справи.
Вимоги судового розпорядника, пов'язанi з виконанням обов'язкiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, є обов'язковими для учасникiв цивiльного процесу. Скарги на дiї чи бездiяльнiсть судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесi.
Державнi виконавцi
Виконання рiшень, встановлених судом і законом, покладається на державних виконавцiв.
Вiдповiдно до цього Закону державними виконавцями є заступник директора Департаменту державної виконавчої служби, начальник вiддiлу примусового виконання рiшень, заступник начальника вiддiлу примусового виконання рiшень Департаменту державної виконавчої служби, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець вiддiлу примусового виконання рiшень Департаменту державної виконавчої служби, начальники вiддiлiв примусового виконання рiшень державної виконавчої служби Автономної Республiки Крим, областей та мiст Києва i Севастополя, їх заступники, головнi державнi виконавцi, старшi державнi виконавцi, державнi виконавцi вiддiлiв примусового виконання рiшень державної виконавчої служби Автономної Республiки Крим, областей та мiст Києва i Севастополя, начальник, заступник начальника, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець державної виконавчої служби у районах, мiстах (мiстах обласного значення), районах у мiстах.
Державний виконавець є представником влади i здiйснює примусове виконання судових рiшень, постановлених iменем України, та рiшень iнших органiв (посадових осiб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.
Правову основу дiяльностi державної виконавчої служби становлять Конституцiя України, Закон "Про державну виконавчу службу" iншi закони та нормативно-правовi акти, що прийнятi на їх виконання.
Працiвники органiв державної виконавчої служби (державнi виконавцi, керiвнi працiвники i спецiалiсти Департаменту державної виконавчої служби, державної виконавчої служби Автономної Республiки Крим, областей та мiст Києва i Севастополя, державної виконавчої служби у районах, мiстах (мiстах обласного значення), районах у мiстах) є державними службовцями.
Державним виконавцем може бути громадянин України, який маєюридичну освiту, здатний за своїми особистими i дiловими якостями виконувати покладенi на нього обов'язки.
Контроль за дiяльнiстю державних виконавцiв здiйснюють Департамент державної виконавчої служби та державна виконавча служба Автономної Республiки Крим, областей та мiст Києва i Севастополя.
Державнi виконавцi несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть в порядку, встановленому законом.
?
ВИСНОВОК
Отже, підводячи риску під вищесказаним можна зробити висновок, що субєкти цивільно-процесуальних правовідносин являються невідємними складовими цивільного процесу, утворюють складну і важливу ланку цивільного судочинства, яка покликана забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, правопорядку та здійснення принципа верховенства права.
В зв'язку з тим що Україна здобула

 
 

Цікаве

Загрузка...