WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

кримiнальну вiдповiдальнiсть, а за невиконання iнших обов'язкiв - вiдповiдальнiсть, встановлену законом.
Головуючий роз'яснює експертовi його права та обов'язки, встановленi цим Кодексом, i попереджає експерта пiд розписку про кримiнальну вiдповiдальнiсть за завiдомо неправдивий висновок i за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв. Головуючий приводить експерта до присяги: "Я, (прiзвище, iм'я, по батьковi), присягаю сумлiнно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всi свої професiйнi можливостi". Текст присяги пiдписується експертом. Дiя присяги поширюється i на тi випадки, коли висновок був складений до її проголошення. Пiдписаний експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи. Якщо експертиза призначається пiд час судового розгляду, права, обов'язки експертiв i їх вiдповiдальнiсть роз'яснюються головуючим вiдразу пiсля залучення їх до участi в цивiльному процесi. Експертам, якi працюють у державних експертних установах, роз'яснення прав i обов'язкiв експерта та приведення його до присяги здiйснюються керiвником експертної установи пiд час призначення особи на посаду та присвоєння квалiфiкацiї судового експерта. Пiдписаний текст присяги та розписка про ознайомлення з правами i обов'язками експерта та про кримiнальну вiдповiдальнiсть за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв, за завiдомо неправдивий висновок приєднується до особової справи. Засвiдченi печаткою експертної установи копiї цих документiв подаються на вимогу суду.
У разi неявки в судове засiдання експерта, суд заслуховує думку осiб, якi беруть участь у справi, про можливiсть розгляду справи за вiдсутностi експерта, який не з'явився, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про вiдкладення розгляду справи на певний строк. Одночасно суд вирiшує питання про вiдповiдальнiсть експерта, який не з'явився.
Експерт не може брати участi у розглядi справи, якщо:
1) вiн перебував або перебуває в службовiй або iншiй залежностi вiд осiб, якi беруть участь у справi;
2) з'ясування обставин, якi мають значення для справи, виходить за межi сфери його спецiальних знань.
У разi ухилення особи, яка бере участь у справi, вiд подання експертам необхiдних матерiалiв, документiв або вiд iншої участi в експертизi, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно вiд того, хто iз цих осiб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або вiдмовити у його визнаннi. У разi ухилення вiдповiдача вiд проведення судово-бiологiчної (судово-генетичної) експертизи у справах про визнання батькiвства, материнства суд має право постановити ухвалу про примусовий привiд на проведення такої експертизи.
Комiсiйна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань. Якщо за результатами проведених дослiджень думки експертiв збiгаються, вони пiдписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком iншого експерта (експертiв), дає окремий висновок з усiх питань або з питань, якi викликали розбiжностi.
Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами рiзних галузей знань або рiзних напрямiв у межах однiєї галузi знань. У висновку експертiв зазначається, якi дослiдження i в якому обсязi провiв кожний експерт, якi факти вiн встановив i яких висновкiв дiйшов. Кожен експерт пiдписує ту частину висновку, яка мiстить опис здiйснених ним дослiджень, i несе за неї вiдповiдальнiсть. Загальний висновок роблять експерти, компетентнi в оцiнцi отриманих результатiв i формулюваннi єдиного висновку. У разi виникнення розбiжностей мiж експертами висновки оформлюються вiдповiдно до частини другої статтi 148 ЦПК.
Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або iншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить iншим матерiалам справи або викликає сумнiви в його правильностi, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається iншому експертовi (експертам).
Експерт дає у письмовiй формi свiй мотивований висновок, який приєднується до справи. Суд має право за заявою осiб, якi беруть участь у справi, або з власної iнiцiативи запропонувати експерту дати усне пояснення свого висновку. Усне пояснення заноситься до журналу судового засiдання. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (iм'я, освiта, спецiальнiсть, свiдоцтво про присвоєння квалiфiкацiї судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступiнь, вчене звання, посада експерта), на якiй пiдставi була проведена експертиза, хто був присутнiй при проведеннi експертизи, питання, що були поставленi експертовi, якi матерiали експерт використав, докладний опис проведених дослiджень, зробленi в результатi їх висновки i обґрунтованi вiдповiдi на поставленi судом питання. У висновку експерта обов'язково повинно бути зазначено, що його попереджено про вiдповiдальнiсть за завiдомо неправдивий висновок та за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв. Якщо експерт пiд час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставленi питання, вiн має право свої мiркування про цi обставини включити до свого висновку. Висновок експерта для суду не є обов'язковим i оцiнюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК. Незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рiшеннi або ухвалi.
4.5 Перекладач
Перекладачем може бути особа, яка вiльно володiє мовою, якою здiйснюється цивiльне судочинство, та iншою мовою, знання якої необхiдне для усного чи письмового перекладу з однiєї мови на iншу, а також особа, яка володiє технiкою спiлкування з глухими, нiмими чи глухонiмими. Перекладач допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справi. Перекладач має право задавати питання з метою уточнення перекладу, вiдмовитися вiд участi у цивiльному процесi, якщо вiн не володiє достатнiми знаннями мови, необхiдними для перекладу, атакож на оплату виконаної роботи та на компенсацiю витрат, пов'язаних з викликом до суду. Перекладач зобов'язаний з'являтися за викликом суду, здiйснювати повний i правильний переклад, посвiдчувати правильнiсть перекладу своїм пiдписом в процесуальних документах, що вручаються сторонам у перекладi на їх рiдну мову або мову, якою вони володiють
Головуючий роз'яснює перекладачевi його права та обов'язки, встановленi цим Кодексом, i попереджає перекладача пiд розписку про кримiнальну вiдповiдальнiсть за завiдомо неправильний переклад i за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв. Головуючий приводить перекладача до присяги: "Я, (прiзвище, iм'я, по батьковi), присягаю сумлiнно виконувати обов'язки перекладача, використовуючи всi свої професiйнi можливостi". Текст

 
 

Цікаве

Загрузка...