WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, в тому числі здоров'я громадян і майну громадських об'єднань (ст. 21 Закону від 25 червня 1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища").
Громадяни мають право подати скаргу на неправильність у списках ви-борців та в списках громадян, котрі мають право брати участь у референ-думі, які допущені відносно інших осіб, порушуючи цим самим процес по справі на захист їх виборчих прав.
4.3 Свідки.
Свiдком може бути кожна особа, якiй вiдомi будь-якi обставини, що стосуються справи. Свiдок зобов'язаний з'явитися до суду у визначений час i дати правдивi показання про вiдомi йому обставини. У разi неможливостi прибуття за викликом суду свiдок зобов'язаний завчасно повiдомити про це суд. Свiдок має право давати показання рiдною мовою або мовою, якою вiн володiє, користуватися письмовими записами, вiдмовитися вiд давання показань у випадках, встановлених законом, а також на компенсацiю витрат, пов'язаних з викликом до суду. За завiдомо неправдивi показання або за вiдмову вiд давання показань з непередбачених законом пiдстав свiдок несе кримiнальну вiдповiдальнiсть, а за невиконання iнших обов'язкiв - вiдповiдальнiсть, встановлену законом.
Не пiдлягають допиту як свiдки:
1) недiєздатнi фiзичнi особи, а також особи, якi перебувають на облiку чи на лiкуваннi у психiатричному лiкувальному закладi i не здатнi через свої фiзичнi або психiчнi вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;
2) особи, якi за законом зобов'язанi зберiгати в таємницi вiдомостi, що були довiренi їм у зв'язку з їхнiм службовим чи професiйним становищем, - про такi вiдомостi;
3) священнослужителi - про вiдомостi, одержанi ними на сповiдi вiруючих;
4) професiйнi суддi, народнi засiдателi та присяжнi - про обставини обговорення у нарадчiй кiмнатi питань, що виникли пiд час ухвалення рiшення чи вироку.
Особи, якi мають дипломатичний iмунiтет, не можуть бути допитанi як свiдки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного представника.
Фiзична особа має право вiдмовитися давати показання щодо себе, членiв сiм'ї чи близьких родичiв (чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дiд, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, над якою встановлено опiку чи пiклування, член сiм'ї або близький родич цих осiб). Особа, яка вiдмовляється давати показання, зобов'язана повiдомити причини вiдмови.
4.4 Експерт
Для з'ясування обставин, що мають значення для справи i потребують спецiальних знань у галузi науки, мистецтва, технiки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осiб, якi беруть участь у сп равi. Якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осiб, суд повинен призначити їх вiдповiдно до цiєї домовленостi. Особи, якi беруть участь у справi, мають право подати суду питання, на якi потрiбна вiдповiдь експерта. Кiлькiсть i змiст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати вiдхилення питань осiб, якi беруть участь у справi. Особи, якi беруть участь у справi, мають право просити суд провести експертизу у вiдповiднiй судово-експертнiй установi, доручити її конкретному експерту, заявляти вiдвiд експерту, давати пояснення експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комiсiйну або комплексну експертизу. Якщо проведення експертизи доручено спецiалiзованiй експертнiй установi, її керiвник має право доручити проведення експертизи одному або кiльком експертам, створювати комiсiї з експертiв керованої ним установи, якщо судом не визначено конкретних експертiв, у разi потреби замiнювати виконавцiв експертизи, заявити клопотання щодо органiзацiї проведення дослiджень поза межами експертної установи.
Експертом є особа, якiй доручено провести дослiдження матерiальних об'єктiв, явищ i процесiв, що мiстять iнформацiю про обставини справи, i дати висновок з питань, якi виникають пiд час розгляду справи i стосуються сфери її спецiальних знань. Як експерт може залучатися особа, яка вiдповiдає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу" i внесена до Державного реєстру атестованих судових експертiв. Експерт зобов'язаний з'явитися за викликом суду, провести повне дослiдження i дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на заданi йому питання, а у разi необхiдностi - роз'яснити його. Пiд час проведення дослiдження експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослiдження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або змiною його властивостей, експерт має одержати на це вiдповiдний дозвiл суду, який оформляється ухвалою. Експерт не має права за власною iнiцiативою збирати матерiали для проведення експертизи; спiлкуватися з особами, якi беруть участь у справi, а також iншими учасниками цивiльного процесу, за винятком дiй, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати вiдомостi, що стали йому вiдомi у зв'язку з проведенням експертизи, або повiдомляти будь-кому, крiм суду, про результати експертизи. Експерт невiдкладно повинен повiдомити суд про неможливiсть проведення ним експертизи через вiдсутнiсть у нього необхiдних знань або без залучення iнших експертiв. У разi виникнення сумнiву щодо змiсту та обсягу доручення експерт невiдкладно заявляє суду клопотання щодо його уточнення або повiдомляє суд про неможливiсть проведення ним експертизи за заданими питаннями. Експерт не має права передоручати проведення експертизи iншiй особi. У разi постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи, експерт зобов'язаний негайно подати матерiали справи та iншi документи, що використовувалися для проведення експертизи.
Експерт має право:
1) знайомитися з матерiалами справи, що стосуються предмета дослiдження;
2) заявляти клопотання про подання йому додаткових матерiалiв i зразкiв;
3) викладати у висновку судової експертизи виявленi в ходi її проведенняфакти, якi мають значення для справи i з приводу яких йому не були заданi питання;
4) бути присутнiм пiд час вчинення процесуальних дiй, що стосуються предмета i об'єктiв дослiдження;
5) задавати питання особам, якi беруть участь у справi, та свiдкам;
6) користуватися iншими правами, встановленими Законом України "Про судову експертизу".
Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацiю витрат, пов'язаних з проведенням експертизи i викликом до суду. Експерт може вiдмовитися вiд давання висновку, якщо поданi йому матерiали недостатнi для виконання покладених на нього обов'язкiв. Заява про вiдмову повинна бути вмотивованою. За завiдомо неправдивий висновок або за вiдмову без поважних причин вiд виконання покладених на нього обов'язкiв експерт несе

 
 

Цікаве

Загрузка...