WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

випливають із загальнови-знаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержав-них договорів. Отже, з цього можна зробити висновок, що правовими під-ставами участі прокурора в цивільному процесі будуть: Конституція України (статті 121-123), Закон "Про прокуратуру" (п. 6 ст. 1, ст. 19, статті 33-40 та ін.), статті 45,292,324 й ін. ЦПК, а також норми права іншого галузевого законодавства -Сімейний кодекс України та накази Генерального прокурора України (наприклад, № 8 від 30 жовтня 1998 р. "Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громодян і держави у судах". Конституція України закріпила за органами прокуратури виконання функції представництва інтересів громадян або держави в суді (ст.45 ЦПК). Порядок забезпечення належного рівня її виконання був встановлений наказом Генерального прокурора України № 8 від 28 жовтня 1998 р. За наказом Генерального прокурора № 15 від 28 квітня 1999 р. "Про затвердження структури Генеральної прокуратури України (п. 1.2)" в складі Генеральної прокуратури України, в прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя були створені управління (відділи) по представництву інтересів громадян і держави в судах.
Уся діяльність прокурора в цивільному процесі незалежно від стадій судочинства відбувається в процесуальних формах. Такими процесуальними формами є дві:
1) порушення цивільного процесу в справі - звернення до суду із заявою на захист прав і законних інтересів громадян та державних інтересів(ст. 45 ЦПК); внесення апеляційного і касаційного подання на рішення, ухвалу суду (статті 292, 324 ЦПК); подача заяви про перегляд рішення у зв'язкухз нововиявленими та винятковими обставинами (ст. 353 ЦПК);
2) вступ у цивільний процес по справі у будь-якій стадії для надання висновків з метою виконання покладених обов'язків (ст. 35 Закону "Про прокуратуру", ст. 45 ЦПК).
Отже, процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі - це закріплена в процесуальному законі можливість впливу його діяльності на розвиток цивільного провадження - на порушення цивільної справи в суді чи вступ в уже розпочатий іншими особами цивільний процес по справі. Але питання про процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі в науці вирішуються також по-іншому - розглядаються в плані змісту його діяльності стосовно стадій процесу з наголосом, що різні стадії викликають різні форми участі. Так, звернення до суду першої інстанції із заявою і внесення касаційного подання на рішення суду розглядаються як дві самостійні форми, але вони характеризують не дві самостійні форми участі прокурора в цивільному процесі, а одну - порушення цивільної справи в суді, яке можливе у всіх стадіях процесу.
Порушення прокурором справи в цивільному процесі в суді першої ін-станції викликається необхідністю захистити права і законні інтереси гро-мадян та державні інтереси, але ст.45 ЦПК не визначає, коли настають такі обставини, а надає право прокуророві встановити їх у кожному кон-кретному випадку по будь-якій справі, підвідомчій цивільному судочинству. А це свідчить про те, що перша процесуальна форма - порушення прокурором процесу по справі - характеризується факультативністю. Ви-нятком з цього правила є ст. 33 Закону "Про прокуратуру", що має імпера-тивний характер і встановлює, що з метою захисту інтересів держави, а та-кож громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не мо-жуть захистити свої права, прокурор або його заступник подає чи підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподія-них злочином. У наказі Генерального прокурора України № 8 від 28 жовтня 1998 р. "Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громадян і держави в судах" прокурори зобов'язуються забезпечити відшкодування шкоди, завданої державі, державним підприємствам, установам і організа-ціям, стягнення заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом та ін-шими позабюджетними фондами соціальної спрямованості, а у випадках, коли втрачена можливість пред'явити позов до осіб, що заподіяли шкоду, порушувати у судах справи про стягнення збитків з посадових осіб, які не вжили невідкладних заходів щодо їх відшкодування (п. 1.3).
Протоколом до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р. (підписаний 29 березня 1997 р. у Москві), ратифікованої Україною 3 березня 1998 р., в ст. 22і "Прохання про участь прокурора у цивільному процесі" передбачено, що прокурор однієї з Договірних Сторін має право звернутися до прокурора іншої Договірної Сторони з проханням про порушення у суді справи про захист прав і законних інтересів громадян запитуючої сторони.
Вступ прокурора в процес по справі можливий за власною ініціативою, за ініціативою суду і на вимогу закону. Вступ у процес за власною ініціати-вою має факультативний характер, вступ за вимогою закону і суду має обов'язковий характер. Отже, від характеру волевиявлення прокурора на участь у цивільному процесі по справі - способу вступу в процес визначається вид такої участі - факультативна участь (необов'язкова) й імперативна (обов'язкова).
Обов'язкова участь прокурора в цивільному процесі на вимогу закону передбачена в розгляді справ: по спорах про дітей , про позбавлення батьківських прав і про поновлення у батьківських правах, про відібрання дітей у батьків та їх передачу на піклування до органів опіки і піклування , про відшкодування збитків, заподіяних злочином (ст. 33 Закону "Про прокуратуру"). Участь прокурора в цивільному процесі є обов'язковою по справах, порушених за позовами та заявами прокурора (п. З наказу Генерального прокурора України № 8 від 28 жовтня 1998 р.). Обов'язковою участь прокурора в процесі буде і тоді, коли суд (суддя) визнає її необхідною по конкретній справі в постановленій ним про це ухвалі. Так, якщо за матеріалами справи є підстави вважати, що спірна угода, укладена між сторонами суперечить інтересам держави і суспільства, але позовну вимогу про визнання її недійсною не заявлено, суд може на підставі ст.45 ЦПК визнати необхідною участь прокурора в справі. Ухвала суду (судді) про обов'язкову участь прокурора в справі оскарженню не підлягає, і прокурор не може відмовитися від її виконання.
Порушення процесу в справі. Прокурор має правозвернутися до суду із заявою на захист прав та інтересів інших осіб - громадян, держави, державних підприємств і організацій. Таке звернення можливе у справах, підвідомчих цивільному судочинству, позовного, з адміністративно-правових відносин і окремого провадження й настає тоді, коли цього вимагає захист прав і законних інтересів громадян та державних інтересів. Наявність таких обставин належить встановити прокуророві у кожному конкретному випадку. Але прокурори не повинні підміняти самих заінтересованих осіб, права й інтереси яких порушені або оспорені. Гарантованість судового захисту дає можливість їм самим порушити цивільну справу в суді і брати участь в її розгляді. І тільки коли

 
 

Цікаве

Загрузка...