WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

до цього Закону та статутiв адвокатських об'єднань.Адвокатськi об'єднання дiють на засадах добровiльностi, самоврядування, колегiальностi та гласностi. Реєстрацiя адвокатських об'єднань провадиться у Мiнiстерствi юстицiї України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Адвокатськi об'єднання письмово повiдомляють мiсцевi органи влади про свою реєстрацiю, а адвокати - про одержання свiдоцтва про право займатися адвокатською дiяльнiстю. Порядок утворення, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї адвокатських об'єднань, структура, штати, функцiї, порядок витрачання коштiв, права та обов'язки керiвних органiв, порядок їх обрання та iншi питання, що належать до їх дiяльностi, регулюються статутом вiдповiдного об'єднання.
Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи за спецiальнiстю юриста або помiчника адвоката не менше двох рокiв, склав квалiфiкацiйнi iспити, одержав свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю та прийняв Присягу адвоката України.Адвокат не може працювати в судi, прокуратурi, державному нотарiатi, органах внутрiшнiх справ, служби безпеки, державного управлiння. Адвокатом не може бути особа, яка має судимiсть.
Адвокатськi бюро, колегiї, фiрми, контори та iншi адвокатськi об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатськi об'єднання вiдкривають поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки в банках на територiї України, а у встановленому чинним законодавством порядку - i в iноземних банках, мають печатку i штамп iз своїм найменуванням.
Адвокати дають консультацiї та роз'яснення з юридичних питань, уснi i письмовi довiдки щодо законодавства; складають заяви, скарги та iншi документи правового характеру; посвiдчують копiї документiв у справах, якi вони ведуть; здiйснюють представництво в судi, iнших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу пiдприємствам, установам, органiзацiям; здiйснюють правове забезпечення пiдприємницької та зовнiшньоекономiчної дiяльностi громадян i юридичних осiб, виконують свої обов'язки вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства у процесi дiзнання та попереднього слiдства.Адвокат може здiйснювати й iншi види юридичної допомоги, передбаченi законодавством.
При здiйсненнi професiйної дiяльностi адвокат має право: представляти i захищати права та iнтереси громадян i юридичних осiб за їх дорученням у всiх органах, пiдприємствах, установах i органiзацiях, до компетенцiї яких входить вирiшення вiдповiдних питань;
збирати вiдомостi про факти, якi можуть бути використанi як докази в цивiльних, господарських, кримiнальних справах i справах про адмiнiстративнi правопорушення, зокрема:
запитувати i отримувати документи або їх копiї вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань, а вiд громадян - за їх згодою;
ознайомлюватися на пiдприємствах, в установах i органiзацiях з необхiдними для виконання доручення документами i матерiалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
отримувати письмовi висновки фахiвцiв з питань, що потребують спецiальних знань;
застосовувати науково-технiчнi засоби вiдповiдно до чинного законодавства;
доповiдати клопотання i скарги на прийомi у посадових осiб та вiдповiдно до закону одержувати вiд них письмовi мотивованi вiдповiдi на цi клопотання i скарги;
бути присутнiм при розглядi своїх клопотань i скарг на засiданнях колегiальних органiв i давати пояснення щодо сутi клопотань i скарг;
виконувати iншi дiї, передбаченi законодавством.
При здiйсненнi своїх професiйних обов'язкiв адвокат зобов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати всi передбаченi законом засоби захисту прав i законних iнтересiв громадян та юридичних осiб i не має права використовувати свої повноваження на шкоду особi, в iнтересах якої прийняв доручення, та вiдмовитись вiд прийнятого на себе захисту пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного.
Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли вiн у данiй справi подає або ранiше подавав юридичну допомогу особам, iнтереси яких суперечать iнтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слiдчий, особа, що провадила дiзнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засiдання, експерт, спецiалiст, представник потерпiлого, цивiльний позивач, цивiльний вiдповiдач, свiдок, перекладач, понятий, а також коли в розслiдуваннi або розглядi справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках.
Адвокат може мати помiчника або кiлькох помiчникiв iз числа осiб, якi мають вищу юридичну освiту. Умови роботи визначаються контрактом мiж адвокатом (адвокатським об'єднанням) i помiчником адвоката з додержанням законодавства про працю. Помiчник адвоката може виконувати доручення у справах, якi знаходяться у провадженнi адвоката, крiм тих, що належать до процесуальних повноважень останнього.
Адвокат зобов'язаний зберiгати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємницi є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацiй, порад, роз'яснень та iнших вiдомостей, одержаних адвокатом при здiйсненнi своїх професiйних обов'язкiв.
Адвокати та адвокатськi об'єднання можуть створювати регiональнi, загальнодержавнi та мiжнароднi спiлки та асоцiацiї.
Спiлки та асоцiацiї адвокатiв представляють iнтереси адвокатiв у державних органах i об'єднаннях громадян, захищають соцiальнi та професiйнi права адвокатiв, здiйснюють методичну i видавничу роботу, сприяють пiдвищенню професiйного рiвня адвокатiв, можуть створювати спецiальнi фонди i дiють вiдповiдно до своїх статутiв.
Обсяг повноважень представника визначається при договірному (добровільному) представництві особою, в інтересах якої діє представник (довіритель), у всіх інших випадках - законом чи статутом відповідної організації, положенням про неї.
Повноваження законних представників на ведення справи в цивільному процесі стверджуються: батьків, усиновителів - паспортом, свідоцтвом про народження неповнолітніх дітей, документом про всиновлення; опікунів і піклувальників - посвідчуючим документом органу опіки і піклування, яким є рішення про опіку і піклування, прийняте державною адміністрацією районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчими комітетами міськихчи районних у містах, сільськими, селищними радами.
Законні представники мають право вчиняти всі ті процесуальні дії, ви-конувати які могли б особи, котрих вони представляють, якщо вони мали б цивільну процесуальну дієздатність.
Цивільний процесуальний представник зобов'язаний сумлінно вести справу в суді, користуватися належними йому правами і виконувати цивіль-ні процесуальні обов'язки.
Участь процесуального представника в реалізації заінтересованими особами права на порушення цивільно! справи в суді.
Заінтересовані громадяни і юридичні особи мають право в порядку, встановленому законом, звернутися

 
 

Цікаве

Загрузка...