WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

і прокурорам виконувати обов'язки представника окремих громадян, крім випадків, коли вони діють як законні представники (батьки, опікуни, піклувальники) чи представники відповідного суду або прокуратури, що є стороною в справі. Надання їм такої можливості зумовлене дією принципу рівності громадян перед законом і судом незалежно від їхнього посадового становища. У противному разі недієздатні, над якими судді, слідчі чи прокурори здійснюють опіку або піклування чи є їх батьками, були б по-ставлені в нерівне процесуально-правове становище порівняно з іншими учасниками процесу.
Види процесуального представництва
В навчальній і науковій цивільно-процесуальній літературі процесуальне представництво поділяється на такі види: добровільне, законне, представництво на підставі статутів, положень й на інших спеціальних підставах; законне, статутне і добровільне; добровільне і обов'язкове (добровільне поділяється на договірне і громадське); законне, договірне, громадське і офіційне; законне, добровільне, юридичних осіб, громадське; факультативне і обов'язкове; добровільне (договірне), профспілкове, добровільне юридичних осіб, представництво за недієздатних; договірне, законне, громадське; природне і юридичне: законне (необхідне), фактичне, договірне (добровільне) та ін. Зазначена класифікація процесуального представництва на види свідчить, що вона проведена за змішаними класифікуючими ознаками - одночасно на підставах і за способом виникнення з введенням додаткових критеріїв - за суб'єктами здійснення представництва або ще і за суб'єктами, в інтересах яких воно здійснюється.
У судовій практиці поширено здійснення процесуального представниц-тва адвокатами. Можливість функціонування адвокатури для подання юридичної допомоги передбачена ст. 159 Конституції України, а організація і порядок її діяльності визначаються Законом від 19 грудня 1992 р. "Про ад-вокатуру" та іншими законодавчими актами.
Сторона, третя особа, особа, яка вiдповiдно до закону захищає права, свободи чи iнтереси iнших осiб, а також заявники та iншi заiнтересованi особи в справах окремого провадження (крiм справ про усиновлення) можуть брати участь у цивiльнiй справi особисто або через представника. Особиста участь у справi особи не позбавляє її права мати в цiй справi представника. Юридичних осiб представляють їхнi органи, що дiють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх представники. Державу представляють вiдповiднi органи державної влади в межах їх компетенцiї через свого представника.
Права, свободи та iнтереси малолiтнiх осiб вiком до чотирнадцяти рокiв, а також недiєздатних фiзичних осiб захищають у судi вiдповiдно їхнi батьки, усиновлювачi, опiкуни чи iншi особи, визначенi законом. Права, свободи та iнтереси неповнолiтнiх осiб вiком вiд чотирнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв, а також осiб, цивiльна дiєздатнiсть яких обмежена, можуть захищати у судi вiдповiдно їхнi батьки, усиновлювачi, пiклувальники чи iншi особи, визначенi законом. Суд може залучити до участi в таких справах неповнолiтню особу чи особу, цивiльна дiєздатнiсть якої обмежена. Права, свободи та iнтереси особи, яка визнана безвiсно вiдсутньою, захищає опiкун, призначений для опiки над її майном. Права, свободи та iнтереси спадкоємцiв особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще нiким не прийнята, захищає виконавець заповiту або iнша особа, яка вживає заходiв щодо охорони спадкового майна. Законнi представники можуть доручати ведення справи в судi iншим особам.
Представником у судi може бути адвокат або iнша особа, яка досягла вiсiмнадцяти рокiв, має цивiльну процесуальну дiєздатнiсть i належно посвiдченi повноваження на здiйснення представництва в судi, за винятком осiб, визначених у статтi 41 ЦПК. Одна й та сама особа не може бути одночасно представником iншої сторони, третiх осiб, якi заявляють самостiйнi вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справi на другiй сторонi.
Не можуть бути представниками в судi особи, якi дiють у цьому процесi як секретар судового засiдання, перекладач, експерт, спецiалiст, свiдок. Суддi, слiдчi, прокурори не можуть бути представниками в судi, крiм випадкiв, коли вони дiють як представники вiдповiдного органу, що є стороною або третьою особою в справi, чи як законнi представники.
Повноваження представникiв сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi, мають бути посвiдченi такими документами:
1) довiренiстю фiзичної особи;
2) довiренiстю юридичної особи або документами, що посвiдчують службове становище i повноваження її керiвника;
3) свiдоцтвом про народження дитини або рiшенням про призначення опiкуном, пiклувальником чи охоронцем спадкового майна.
Довiренiсть фiзичної особи повинна бути посвiдчена нотарiально або посадовою особою органiзацiї, в якiй довiритель працює, навчається, перебуває на службi, стацiонарному лiкуваннi чи за рiшенням суду, або за мiсцем його проживання. Довiренiсть вiд iменi юридичної особи видається за пiдписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи. Повноваження адвоката як представника можуть також посвiдчуватись ордером, який виданий вiдповiдним адвокатським об'єднанням, або договором. Оригiнали документiв, зазначених у цiй статтi, або копiї з них, посвiдченi суддею, приєднуються до справи. Фiзична особа може надати повноваження представниковi за усною заявою, яка заноситься до журналу судового засiдання.
Представник, який має повноваження на ведення справи в судi, може вчиняти вiд iменi особи, яку вiн представляє, усi процесуальнi дiї, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дiї мають бути застереженi у виданiй йому довiреностi.
Адвокат
Відповідно до ст. 1 Закону "Про адвокатуру" адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян і юридич-них осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Адвокати дають консульта-ції і роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законо-давства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть, подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям, здійснюють правове за-безпечення підприємницької і зовнішньоекономічноїдіяльності та інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством (ст. 5 Закону).
Дiяльнiсть адвокатури регулюється Конституцiєю України, цим Законом, iншими законодавчими актами України i статутами адвокатських об'єднань.
Адвокатура України здiйснює свою дiяльнiсть на принципах верховенства закону, незалежностi, демократизму, гуманiзму i конфiденцiйностi. Адвокат має право займатись адвокатською дiяльнiстю iндивiдуально, вiдкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з iншими адвокатами в колегiї, адвокатськi фiрми, контори та iншi адвокатськi об'єднання, якi дiють вiдповiдно

 
 

Цікаве

Загрузка...