WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

перекладача і секретаря судового засідання. Права на участь у судових засіданнях по розгляду справи і в здійсненні окремих процесуальних дій в суді першої інстанції, в провадженні справи в апеляційній і касаційній інстанціях та в стадії перегляду справи за нововиявленими і винятковими обставинами (статті 99,159, 213-215, 300, ЦПК); на особисту участь і ведення справи або за участю чи через представника, на пояснення, заяви і виступи в суді рідною мовою
і користування послугами перекладача (ст. 9 ЦПК); на одержання виклику
та повідомлення про участь у судовому засіданні чи виконанні окремих процесуальних дій (ст. 90 ЦПК).
Інші права, що забезпечують захист у процесі по справі: вибір підсуд-ності (статті 126-129 ЦПК), забезпечення доказу і позову (статті 35, 149
ЦПК), приєднання співучасників до апеляційної і касаційної скарги сторони (статті 297, 326 ЦПК), передання справи на вирішення третейського
суду (ст. 25 ЦПК) та ін. Права сторін можна класифікувати залежно від
змісту реалізованих у них принципів: диспозитивності, змагальності, державної мови судочинства, гласності, усності та ін. На сторони покладаються також процесуальні обов'язки - загальні й спеціальні. Загальні полягають у добросовісному користуванні "належними їм процесуальними правами (ст. 99 ЦПК). Спеціальні - у виконанні певних процесуальних дій: суд
може визнати обов'язкову участь відповідача у справах про стягнення аліментів (ст. 74 ЦПК); кошти на оплату свідків, експертів, проведення огля-ду на місці вносить наперед сторона, яка порушила відповідне клопотання
(ст. 73 ЦПК); повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження
справи (ст. 95 ЦПК); позивач зобов'язаний подати копії позовної заяви,
сторони як скаржники - копії апеляційних і касаційних скарг (статті 293,
322 ЦПК) та ін.
Сторони та iншi особи, якi беруть участь у справi, а також особи, якi не брали участi у справi, якщо суд вирiшив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляцiйному порядку рiшення суду першої iнстанцiї повнiстю або частково.
Заяву про апеляцiйне оскарження рiшення суду першої iнстанцiї може бути подано протягом десяти днiв з дня проголошення рiшення. Апеляцiйна скарга на рiшення суду подається протягом двадцяти днiв пiсля подання заяви про апеляцiйне оскарження. Заяву про апеляцiйне оскарження ухвали суду першої iнстанцiї може бути подано протягом п'яти днiв з дня проголошення ухвали. Апеляцiйна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днiв пiсля подання заяви про апеляцiйне оскарження. Заява про апеляцiйне оскарження чи апеляцiйна скарга, поданi пiсля закiнчення строкiв, встановлених цiєю статтею, залишаються без розгляду, якщо апеляцiйний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде пiдстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
Сторони та iншi особи, якi беруть участь у справi, а також особи, якi не брали участь у справi, якщо суд вирiшив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити у касацiйному порядку рiшення i ухвали суду першої iнстанцiї пiсля їх перегляду в апеляцiйному порядку, а також рiшення i ухвали апеляцiйного суду. Ухвали суду першої iнстанцiї пiсля їх перегляду в апеляцiйному порядку, а також постановленi за результатами їх перегляду ухвали апеляцiйного суду можуть бути оскарженi у касацiйному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справi. Пiдставами касацiйного оскарження є неправильне застосування судом норм матерiального права чи порушення норм процесуального права.
Касацiйна скарга може бути подана протягом двох мiсяцiв з дня набрання законної сили рiшенням (ухвалою) апеляцiйного суду. У разi пропущення строку, встановленого частиною першою цiєї статтi, з причин, визнаних судом поважними, суд касацiйної iнстанцiї за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк, але не бiльш як у межах одного року з дня виникнення права на касацiйне оскарження.
Касацiйна скарга, подана пiсля закiнчення строку на касацiйне оскарження, повертається судом касацiйної iнстанцiї особi, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленнi строку вiдмовлено. Питання про поновлення строку на касацiйне оскарження i про повернення касацiйної скарги вирiшується ухвалою суду касацiйної iнстанцiї.
Особи, якi беруть участь у справi, мають право приєднатися до касацiйної скарги, поданої особою, на сторонi якої вони виступали. До касацiйної скарги мають право приєднатися особи, якi не брали участi у справi, якщо суд вирiшив питання про їх права i обов'язки. Заява про приєднання до касацiйної скарги може бути подана протягом десяти днiв з дня одержання копiї касацiйної скарги.За подання заяви про приєднання до касацiйної скарги судовий збiр не сплачується. Якщо особа, яка приєдналася до касацiйної скарги, бажає взяти участь у розглядi її судом касацiйної iнстанцiї, вона повинна зазначити про це у заявi про приєднання до касацiйної скарги.
Особа, яка подала касацiйну скаргу, має право доповнити чи змiнити її протягом строку на касацiйне оскарження. Особа, яка подала касацiйну скаргу, має право вiдкликати її до початку розгляду справи у судi касацiйної iнстанцiї. Особа, яка подала касацiйну скаргу, має право вiдмовитися вiд неї до закiнчення касацiйного провадження. При вiдкликаннi касацiйної скарги суддя, який готує справу до розгляду в судi касацiйної iнстанцiї, постановляє ухвалу про повернення скарги.
У разi закриття касацiйного провадження у зв'язку з вiдмовою вiд касацiйної скарги повторне оскарження цих рiшень, ухвал цiєю особою не допускається.
Сторони та iншi особи, якi беруть участь у справi, а також особи, якi не брали участi у справi, коли суд вирiшив питання про їх права i обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судовi рiшення у цивiльних справах у зв'язку з винятковими обставинами пiсля їх перегляду у касацiйному порядку.
Судовi рiшення у цивiльних справах можуть бути переглянутi у зв'язку з винятковими обставинами пiсля їх перегляду у касацiйному порядку, якщо вони оскарженi з мотивiв:
1) неоднакового застосування судом (судами) касацiйної iнстанцiї одного i того самого положення закону;
2) визнання судового рiшення мiжнародною судовою установою, юрисдикцiя якої визнана Україною, таким, що порушує мiжнароднi зобов'язання України.
Скарга може бути подана протягом одного мiсяця з дня вiдкриття виняткових обставин. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за правилами подання касацiйних скарг укасацiйному провадженнi.
Розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами є рiзновидом касацiйного провадження. Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається колегiєю суддiв Судової палати у цивiльних справах Верховного Суду України за наявностi не менш як двох третин її чисельностi, крiм випадкiв, встановлених частиною третьою цiєї статтi. Якщо пiсля касацiйного розгляду справи виявлено неоднакове застосування судами

 
 

Цікаве

Загрузка...