WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

заяви.
Третейськi суди вирiшують спори на пiдставi Конституцiї та законiв України, iнших нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України.Третейський суд у випадках, передбачених законом або мiжнародним договором України, застосовує норми права iнших держав.
Сторони мають право вiльно призначати чи обирати третейський суд та третейських суддiв. За домовленiстю сторiн вони можуть доручити третiй особi (юридичнiй або фiзичнiй) призначення чи обрання третейського суду чи суддiв.
Для призначення чи обрання третейських суддiв у кожнiй справi необхiдна їхня згода.
Третейськi суддi не є представниками сторiн. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заiнтересована в результатi вирiшення спору, а також має визнанi сторонами знання, досвiд, дiловi та моральнi якостi, необхiднi для вирiшення спору.
Третейськими суддями не можуть бути:
особи, якi не досягли повнолiття, та особи, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням;
особи, якi не мають квалiфiкацiї, погодженої сторонами безпосередньо чи визначеної у регламентi третейського суду;
особи, якi мають судимiсть;
особи, визнанi в судовому порядку недiєздатними.
У разi одноособового вирiшення спору третейський суддя постiйно дiючого третейського суду повинен мати вищу юридичну освiту. У разi колегiального вирiшення спору вимоги щодо наявностi вищої юридичної освiти поширюються лише на головуючого складу третейського суду.При вирiшеннi спору третейським судом для вирiшення конкретного спору угодою сторiн можуть бути встановленi додатковi вимоги до третейських суддiв.
Повноваження третейського суддi припиняються:
за погодженням сторiн;
у разi вiдводу чи самовiдводу вiдповiдно до цього Закону;
у разi набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
у разi набрання законної сили судовим рiшенням про визнання його обмежено дiєздатним чи недiєздатним;
у разi його смертi, визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим рiшенням суду, що набрало законної сили.
Повноваження складу третейського суду, яким вирiшувався спiр, припиняються пiсля прийняття ним рiшення по конкретнiй справi.
Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники.
Третi особи не користуються правом оскарження рiшення третейського суду.
Рiшення третейського суду приймається пiсля дослiдження усiх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або бiльшiстю голосiв третейських суддiв, якi входять до складу третейського суду. Рiшення оголошується у засiданнi третейського суду.
Розділ 3.
Субєкти цивільно -процесуальних правовідносин, які беруть участь у справі.
3.1 Сторони.
Для того, щоб суд прийняв цивільну справу до свого провадження, розглянув її і постановив рішення, необхідно, щоб заінтересована особа реалізувала своє право і звернулася до суду за захистом порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу.
Такою заінтересованою особою є громадянин чи юридична особа, яка має юридичний інтерес у справі, прагне захистити своє юридичне станови-ще, примусити іншу особу виконати певну дію на свою користь або утрима-тись від такої, захистити право чи законний інтерес інших осіб у передбаче-них законом випадках. Заінтересовані особами, між якими виник спір про право, що переданий на розгляд суду, називаються сторонами.
Отже сторонами (рагіех) у цивільному процесі будуть юридично заінтересовані особи (громадяни і організації), матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення в цивільному судочинстві. Вони є головними особами, які беруть участь у цивільній справі позовного провадження, без яких неможливий сам процес.
Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач (ст. 30 ЦПК). Позивач (асїог) - особа, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних зако-ном інтересів якої порушується цивільна справа в суді і розпочинається ци-вільний процес. Вона може заявити про це вимогу судові особисто або в її інтересах, у передбачених законом випадках, можуть звернутися із заявою до суду прокурор, органи державного управління, профспілки, інші особи. Відповідач {геш - особа, яка обороняється) - особа, котра на заяву позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорення його права і охоронюваних законом інтересу.
Сторони в цивільному процесі характеризуються таким ознаками: ними є особи, між якими виник спір про право цивільне; вони ведуть процес у справі від свого імені; з приводу їх справи постановляється судом рішення; на них поширюються всі правові наслідки законної сили судового рішення; вони несуть судові витрати; їх правосуб'єктність допускає процесуальне правонаступництво. Процесуально-правове становище сторін визначається принципом рівноправності.
Для забезпечення виконання процесуальних функцій сторони наділя-ються численними цивільно-процесуальними правами, які можуть бути класифіковані на такі групи:
1.Права, які характеризують повноваження на порушення провадження
в справі - права на пред'явлення позову (ст. 118) зустрічного позову
(ст. 123 ЦПК), вимоги про виправлення недоліків рішення судом, який
його постановив (ст. 295 ЦПК); права апеляційного, касаційного
оскарження судових рішень і ухвал (статті 292,324 ЦПК), про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами
(ст. 353 ЦПК), на пред'явлення вимоги про поворот виконання (ст. 421
ЦПК).
2.Права на зміни в позовному спорі - права позивача на зміну підстави
або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог,
на відмову від позову; права відповідача на повне або часткове визнання по-зову; права сторін на укладення мирової угоди (ст. 31 ЦПК); доповнення,
зміна апеляційної і касаційної скарги або відмова від них (статті 300, 330
ЦПК).
3.Права на подання і витребування доказів та участь в їх дослідженні -
права сторін подати до суду свої пояснення (ст. 31,137 ЦПК), подавати письмові та речові докази (статті 65 ЦПК), вимагати залучення у справу свід-ків і призначення експертизи (статті 180,145 ЦПК). При розгляді справи -
ставити питання один одному, свідкам, експертам (ст. 176
ЦПК); знайомитися з письмовими і речовими доказами, брати
участь в їх огляді на місці (статті 185, 187, 140 ЦПК). Сторони мають право
знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії
рішень, ухвал, постанов та інших документів, що є в справі, подавати свої
доводи, міркування та запереченнятощо (ст. 27 ЦПК).
4.Права, пов'язані із залученням до справи всіх заінтересованих осіб -
права вимагати від суду залучення до справи співучасників, третіх осіб, ор-ганів державного управління, прокурора (статті 36 ЦПК).
5.Права, пов'язані із забезпеченням законного складу суду, об'єктивності розгляду справи і виконання судових постанов - права сторін заявляти клопотання про відводи суддів, прокурора, експертів,

 
 

Цікаве

Загрузка...