WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
Суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин
План
Вступ
Розділ 1
Поняття, види, обєкт, зміст, цивільно -процесуальних правовідносин.
Розділ 2
Субєкти цивільно-процесуальних правовідносин,які здійснюють правосуддя.
2.1 Поняття судової влади і судової систем
2.2 Суди загальної юрисдикції.
2.3 Третейські суди.
Розділ 3 Особи, які беруть участь у справі.
3.1 Сторони.
3.2 Треті особи.
3.5 Представник.
Розділ 4 Інші учасники цивільного процесу.
4.1 Органи прокуратури.
4.2 Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,фізичні та юридичні особи.
4.3 Свідки.
4.4 Експерт.
4.5 Перекладач.
4.6 Спеціаліст.
4.7 Інші особи, які сприяють суду у розгляді справи.
Висновок.
Список використаної літератури.
ВСТУП
Тема моєї дипломної роботи "Суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин". Я обрав саме цю тему, тому що саме наш час відбуваються складні процеси перебудови судової системи, які передують прийняттю нових законодавчих актів у галузі цивільного судочинства і тому дослідження передумов утворення суб'єктів цивільно-процесуальних правовідносин є досить актуальною темою. Адже саме вони виступають своєрідним стержнем всього цивільного судочинства, який покликаний на захист гарантованих Конституцією України прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій, державних і громадських інтересів.
З огляду на вище сказане актуальною потребою виступає дослідження прав і обов'язків, якими наділені суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин, а також компетенцію
Досліжуючи суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин не можна не зауважити, що кожний суб'єкт наділений своєю специфічною правосуб'єктністю, правами, обов'язками, а також компетенцією і повноваженнями. Тому розглядаючи всіх цивільно-процесуальних суб'єктів в даній роботі потрібно класифікувати на певні групи з огляду на їхню роль і участь у цивільному процесі, тим самим вивчаючи і досліджуючи їх більш детальніше.
В наш час з огляду на складне політичне і законодавче становище суб'єкти цивільно-процесуальних правовідносин відіграють дуже важливу роль в цивільному судочинстві, а саме:
1) Одні субєкти згідно свого професійного обовязку повинні здійснювати правосуддя в цивільних справах, при цьому неухильно дотримуватися букви закону і захищати інтереси інших учасників цивільного процесу, цим самим утверджуючи принцип верховенства права.
2) Другі, беручи участь у справі, таким чином забезпечують гарантований Конституцією України право на захист своїх і чужих інтересів.
3) Інші згідно своїх службових обовязків, а також певних знань і навичок повинні забезпечити правильний і законний розгляд цивільної справи і не допускати порушень законодавства з боку інших учасників цивільного процесу.
Все вищесказане дозволяє говорити про те, що всі субєкти цивільно-процесуальних правовідносин взаємоповязані між собою і участь в цивільному процесі одних неможлива без участі інших. Тому розкриваючи природу субєктів цивільно-процесуальних правовідносин, неможливо зупинятися на більшому дослідженні тих чи інших субєктів, потрібно розглядати їх як єдине ціле.
Безсумнівно з усього сказаного вивчення основних груп, а також класифікації субєктів цивільно-процесуальних правовідносин потребує як необхідну передумову вивчення самих цивільно-процесуальних правовідносин, передумови їх виникнення, а також змісту і обєкту.
Обєктом дослідження виступає вивчення поняття субєкта цивільно-процесуальних правовідносин, а також його особливостей.
Предметом дослідження є класифікація субєктів цивільно-процесуальних правовідносин на види чітко визначені чинним цивільно-процесуальним законодавством.
Метою дослідження виступає визначення основних завдань, функцій і компетенції субєктів цивільно-процесуальних правовідносин, які наділені владними повноваженнями, а також права і обовязки субєктів, які беруть участь у справі.
Виходячи з поставленої мети завданням дослідження є:
-
?
РОЗДІЛ 1
Поняття, види, обєкт, зміст цивільно- процесуальних правовідносин.
Цивільні процесуальні правовідносини визначають роль і значення ме-ханізму застосування права на врегульовані ними суспільні відносини, роз-кривають соціальну спрямованість норм цивільного процесуального права, виступають процесуальним засобом судового захисту цивільних, трудових, сімейних та інших прав, державних і громадських інтересів. Вони обумов-люються дією норм цивільного процесуального права, які впливають на по-ведінку осіб шляхом закріплення сукупності кореспондуючих між собою суб'єктивних цивільних процесуальних прав і обов'язків суду та учасників процесу, реалізація яких спричиняє виникнення, розвиток і припинення цього виду правовідносин. Отже, цивільно-процесуальні правовідносини - це врегульовані нормами цивільного процесуального права відносини, що виникають між судами як між собою, так і з учасниками процесу - грома-дянами і організаціями в цивільному судочинстві.
Цивільні процесуальні правовідносини виникають і розвиваються на диспозитивній основі внаслідок вольових дій осіб, які звертаються до суду із заявою за захистом свого права чи охоронюваного законом інтересу. Або виникають на публічній основі, коли на захист прав та інтересів таких осіб порушена цивільна справа в суді за заявою прокурора, органів державної влади, профспілок та ін. Процесуальні дії прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, інших осіб після подання заяви до суду будуть юридичними фактами, які спричиняють виникнення цивільних процесуальних правовідносин не тільки між такими особами і судом, а й між судом і особами, на захист прав яких була порушена цивільна справа в суді. Незалежно від того, за ініціативою яких осіб виникли цивільні процесуальні правовідносини, їх об'єктивною основою виступають матеріальні правовідносини - необхідність захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, які виникають з порушених і спірних цивільних, трудових, сімейних, кооперативних право-відносин.
Вольовий характер цивільних процесуальних правовідносин полягає також у тому, що вони забезпечують правовий зв'язок двох осіб між собою - одна має право вимагати від іншої вчинення певних процесуальних дій, а інша зобов'язана діяти відповідним чином або утриматися від дій. Але права і обов'язки суду у відносинах з іншими суб'єктами характеризуються особливістю, яка полягає в тому, що вони відображають їх владні повнова-ження як державних органів судової влади, які здійснюють правосудця.Суд керує процесом розгляду справи, спрямовує діяльність осіб, які беруть участь у справі, - роз'яснює їм права і обов'язки, попереджає про наслідки їх вчинення і сприяє у здійсненні ними прав, постановляєобов'язкові для виконання рішення, якими розв'язано

 
 

Цікаве

Загрузка...