WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Робота з речовими джерелами криміналістичної інформації при розкритті та розслідуванні злочинів - Дипломна робота

Робота з речовими джерелами криміналістичної інформації при розкритті та розслідуванні злочинів - Дипломна робота

цілісного уявлення, допускає як початковий, вихідний момент - розгляд загальної слідової картини події злочину у вигляді знакової системи, яка об'єднує в сукупність окремі знакові ситуації.
Таким чином, діяльність органів досудового слідства, яка полягає в пошуку, виявленні та фіксації джерел інформації, а також представленні їх як доказу є багатогранною і різноманітною за своєю суттю і вимагає спеціальних знань не тільки з криміналістики, але і таких природничих та технічних наук, як фізика, хімія, біологія, анатомія, фізіологія, психологія, судова медицини та ін.
На сьогодні існує низка проблем, які заважають ефективній роботі правоохоронних органів з виявлення, фіксації і збереженню речових джерел криміналістичної інформації, що в свою чергу, збільшує кількість нерозкритих злочинів. Нагальною є потреба в кваліфікованих фахівцях різних галузей науки, а також відповідне фінансове забезпечення їх діяльності. Не менш важливим є науково-технічне забезпечення роботи оперативно-розшукових органів, впровадження нових науково розроблених технологій.
Зважаючи на ці проблеми вважаю за необхідне підвищити фінансове а також науково-технічне забезпечення діяльності правоохоронних органів і наукових установ, які сприяють з'ясуванню обставин вчинення злочинів. Особливу увагу слід приділити підготовці нових кваліфікованих кадрів, а також залученню до роботи провідних вчених і науковців.
Використані джерела:
1) Нормативні акти:
1. Кримінально-процесуальний Кодекс України від 28.12.60 (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради. - №37. -1994.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка - К., - "Форум", 2003.
3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.1992 (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 1992, № 22.
4. Закон України "Про судову експертизу" (із змінами і доповненнями) від 25.02.1994 // Відомості Верховної Ради, 1994, №28.
5. Державна програма боротьби із злочинністю. Постанова Верховної Ради України від 25.06.1993 // Голос України, 1993, №84.
2) Підручники і посібники:
6. Анциферов В.К., Корноухов В.Е., Ярослав Ю.Ю. и др. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития. Красноярск, 1990. - С.43.
7. Белкин Р. С., Винберг А. Й. Криминалистика. Общетеоретические проблеми. - М.: Юридическая литература, 1973. - с.654.
8. Біленчук П.Д., Салтевський М.В., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Криміналістика.Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1997. - с.334.
9. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений.- СПб: Питер, 2001. - 224 с.
10. Возгрин А.И. Криминалистика. - М.: Юридическая литература, 1990. - с. 167.
11. Криминалистическая експертиза. 6-й выпуск, М.1968 г. - С.114
12. Геpасимов А.М."Использование следов ног и обуви пpи pозыске пpеступников" лекция./ www.legal.com.ua
13. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Часть особенная. М.: Мысль, 1974.- с.145.
14. Грановский Г.Л. Основы трасологии. М., 1974. - С. 34
15. Зуев Е.И."Обнаружение, фиксация и изъятие следов" М.1969 г.- С.150.
16. Зуева И.Е.. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. М.1969. - С.116-118
17. Идентификация человека и диагностика его свойств, отображающихся в следах / Под ред. Н.П.Майлис. М., 1993. - 49-50
18. Кириченко А.А., Басай В.Д. Полный комплект учебно-методического обеспечения повышения квалификации по криминалистике следователей: Учебно-метод. пособие. - Одесса: НИ РИО ОИВД, 2001. - с.310.
19. Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А."Применение НТСМ в работе над следами при ОМП" изд-во Харьковского университета 1960 г.- С.28.
20. Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А.. Применение НТС в работе над следами при ОМП. 1960, из-во Харьковского ун.
21. Кондратьев Я. Ю. Криміналістичне дослідження слідів рук: Науково-практичний посібник - К.: Атіка, 2000.- с.92.
22. Крилов І.Ф. В світі криміналістики. 2-е вид. М., 1989. с. 144;
23. Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова. М., 1997.- С.156.
24. Криминалистика и судебная экспертиза. Сборник научных статей. Вып. 11. К., 1975.
25. Крылов И.Ф."Криминалистическое учение о следах", Л., 1986. - С.41
26. Образцов В.А. Криминалистика: Курслекций. М.: Юридическая литература, 1996. - с.277.
27. Пpоpоков И.И."Кpиминалистическая экспеpтиза следов" ВСШ МВД СССР,
28. Пантелеев Й. Ф., Селиванов Н. А. Криминалистика - М.: Юридическая литература, 1988. - с.410.
29. Поль К.Д. Естественно-научная криминалистика. М., 1985. - С. 89.
30. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 1980. -С.25
31. Работа с микpообъектами на месте пpоисшествия. ВНИИ МВД СССР, М., 1978. /www.legal.com.ua
32. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Юридическая литература, 1996. - с.134.
33. Снетков В.А. Особенности исследованиянекоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы. М., 1993. - С.12
34. Справочник следователя "Осмотр места происшествия" М., 1982. - С.23
35. Справочник следователя "Осмотр места происшествия" М.1982 г. - С.32
36. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Изд. 2-е. - М., 1973.- С. 266.
37. Трассологические и судебно-баллистические исследования. Межвуз.сб.статей. Саратов, 1997. - С. 36-37
38. Филиппов А. Г. Криминалистика- М.: Юридическая литература, 1998. - с.338.
39. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процесуальная форма. - М., 1981.- С. 41.
3) Наукові статті і монографії:
40. Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології: Монографія. - Івано-Франківськ, - с.65,66.
41. Ветров Л.А. Семиотика й ее основные проблеми. - М.: Юридическая литература, 1968. - с. 42.
42. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. - М.: Изд-во ВШ МВД СРСР, 1994. - с.245.
43. Кореневский Ю.В. Доказывание в уголовном процессе. - М.:Юристь, 1998. - с.10-22.
44. Романов М., Єфремян Е. Знакова властивість слідів та її криміналістичне значення // Право України. - 1998. - №4. - с.115.
45. Романов М.Теоретичні питання та загально-методичні положення судово-трасологічного дослідження контактної взаємодії об'єктів // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - №2. с.161.
46. Рощин А.І., Біленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криміналіста. - К.: "Україна", 1995. - с.289.
47. Торвальд Ю. Сто років криміналістики. М, 1974. - с.34
48. Шрейдер Ю.А. Логика знакових систем. - М.: Мысль, 1974. - с. 257.
4) Словники і енциклопедії.
49. Словник іншомовних слів. За ред. О.Мельничука, К.: Головна редакція УРЕ, 1974. - с.611.
50. Юридична енциклопедія.- К.: Ін Юре, 1993. - с.583.

 
 

Цікаве

Загрузка...