WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання житлових відносин - Реферат

Правове регулювання житлових відносин - Реферат

що випливають з об'єктивної потреби людей у житлі. По-перше, житлові відносини можна класифікувати за мате-ріальною ознакою задоволення потреби людей таким чином як майнові відносини і немайнові правовідносини. По-друге, за суб'єктивним складом - це двосторонні або багатосторонні правовідносини. По-третє, мета може бути комерційною і некомерційною, оскільки задовольняє потребу у житлі або особа використовує житло з метою отримання прибутку. По-четверте, за змістом їх можна поділити на прості і складні. Простим правам одного суб'єкта відповідає зобов'я-зання іншого суб'єкта, а у складних суб'єктивне право в житловому правовідношенні являє собою сукупність взаємопов'язаних прав уповноваженої особи, яким відповідає сукупність взаємопов'язаних
зобов'язань.
Суб'єктивні належать конкретним учасникам житлових право-відносин, що виникли, і відрізняються від житлового права в об'єк-тивному змісті. Суб'єктивні житлові права і обов'язки взаємообумовлені одне одним. Права можуть забезпечуватися, якщо є обов'язок, і навпаки. З цього випливає, що виникають вони водночас, проте зміст їх може змінюватися.
Суб'єктивне право - це визначена законом міра можливої пове-дінки уповноваженої особи, а суб'єктивний обов'язок - забезпечена законом необхідність певної поведінки зобов'язаної особи. У най-простішому вигляді правовідносини складаються з одного права і відповідного йому обов'язку.
Елементами юридичного змісту житлового права є методи, функції та принципи. У галузі права важливе місце відведено методу правового регулювання. Метод - це засіб, спеціальний правовий процес, з допомогою якого право впливає на суспільні відносини, встановлюються права та обов'язки, характер взаємовідносин суб'єктів, правові засади впливу на випадок порушення існуючих прав та обов'язків.
Специфіка предмета регулювання житлового законодавства обу-мовлює метод правового регулювання - сукупність юридичних за-собів впливу, характерних саме для житлового права.
Для житлового права, як і для інших галузей права, характерний нормативний вплив на поведінку людей. Він виявляється в тому, що держава розробляє і приймає закони та інші нормативні акти, спрямовані на здійснення функціонування всієї системи державного управління суспільством, нормативним забезпеченням регулювання житлових відносин. З допомогою закріплення у правових нормах правомочності і юридичних обов'язків фіксуються такі способи впливу на поведінку людей, як дозвіл, заборона, інколи використовується і рекомендація.
Цивільно-правовий диспозитивний метод дає змогу суб'єктам своїми діями встановлювати для себе суб'єктивні права та нести обов'язки. Імперативний метод виявляється у заборонних нормах і стосується, насамперед, тільки обмежень правомочностей власника на використання власності у разі нанесення шкоди інтересам держави та суспільства. Здійснюючи свої права та виконуючи свої обов'язки, власник житла зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства.
Фактичні зв'язки між суб'єктами, якщо їхні відносини під впливом юридичних норм набувають форми правових відносин. Але дія методу правового регулювання, що не може бути обмежена тільки впливом на поведінку учасників правовідносин, оскільки метод поширюється, в першу чергу, на суб'єктів права, які можуть і не вступати у правовідносини, але від цього їх поведінка не буде виключена зі сфери правового регулювання.
Адміністративне право характеризується нерівністю сторін у системі норм житлового законодавства, у яких значну частину зай-мають адміністративно-правові засоби забезпечення законності. Це виявляється, передусім, у повноваженнях місцевих Рад щодо здій-снення державного контролю за використанням і схоронністю жит-лового фонду, незалежно від його виду (статті 29, 30, 138 ЖК). Методи адміністративного та цивільного права тісно взаємопов'язані між собою і застосовуються у житловому праві. Наприклад, за роз-порядженням одного адміністративного органу житловий фонд передається в іншому. Договір найму укладається громадянином з ЖЕКом на підставі адміністративно-правового рішення, що зазначено у ордері.
Адміністративно-правові відносини виникають між суб'єктами житлового права у разі постановлений на квартирний облік для по-ліпшення житлових умов, отримання житла відповідно до черги. Але житлові правовідносини, пов'язані з користуванням жилими приміщеннями у будинках державного, громадського та приватного житлових фондів, перетворюються у цивільно-правові.
Однією з особливостей розвитку житлового права сучасного пе-ріоду є зменшення частки державного житлового фонду і розширення приватного, тому регулювання відносин у приватному житловому фонді здійснюватимуться з допомогою впровадження більш диспозитивних методів правового регулювання, а в державному за-лишиться комплексне поєднання цивільне- та адміністративно-пра-вових методів правового регулювання.
Функції житлового права - це ті основні напрямки впливу норм житлового права, що відображають його призначення для життя та розвитку суспільства. З допомогою соціальної функції житлового права формується державна економічна політика у необхідному для суспільства напрямі. Вона є основною і найхарактернішою для цієї галузі законодавства. Нині метою державної житлової політики є створення умов для реалізації права громадян на житло, розширення житлового будівництва, поліпшення утримання та схоронності житлового фонду. Спорудження, реконструкція та утримання житла є одним з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни, важливим фактором зниження соціальної напруженості в суспільстві. Інші функції - охоронна, регулятивна, виховна, попереджувальна тощо, знаходять відображення у відповідних нор-мативних актах житлового законодавства.
Регулятивна функція забезпечує врегулювання майнових та осо-бистих немайнових відносин. Так, Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" регламентує відносини щодо переходу права державної власності у власність громадян України, права і обов'язки суб'єктів приватизації.
Охоронна функція забезпечує захист порушених або оспорюваних суб'єктивних прав. Так, стаття 190 ЖК визначає, що підприємства, установи, організації, громадяни, які заподіяли шкоду будинкам, об'єктам благоустрою, зобов'язані її відшкодувати. Чимало цивільно-правових норм виконують охоронну функцію, в тому числі норми, що передбачають охорону від позадоговірних правопорушень.
Виховна функція забезпечується шляхом застосування норм кримінальної, цивільної, адміністративної відповідальності, щопе-редбачено ст. 189 ЖК. Притягнення громадянина до відповідальності за правопорушення позитивно виховує його у тому, що слід чітко дотримуватися визначених законом обов'язків.
Попереджувальна функція виявляється у стимулюванні дотри-мання чинного правопорядку всіма суб'єктами житлового права. Всі учасники житлових правовідносин повинні бути поінформовані про негативні наслідки, які неодмінно настануть у випадку правопору-шення. Так, статті 116, 117 ЖК передбачають випадки примусового виселення громадян у випадку правопорушення.
Основні принципи житлового права. Держава, в особі спеціально створених органів приймає

 
 

Цікаве

Загрузка...