WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір управління майном - Дипломна робота

Договір управління майном - Дипломна робота

будь-якого договору завжди є певна правомірна дія, зумовлена його змістом. Предметом договору можуть бути: а) підприємство як єдиний майновий комплекс; б) нерухома річ; в) цінні папери; г) майнові права; ґ) інше майно. При цьому, майно, передане в управління, має бути відокремлено від іншого майна установника управління та від майна управителя;
- під об'єктом управління майном необхідно розуміти сукупність переданих управителю майна та/або майнових прав, а також плодів та до-ходів, пов'язаних з ними суб'єктивних прав та обов'язків, що виникли або отримані в результаті вчинення дій щодо здійснення управління;
- договір управління укладається в письмовій формі. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;
- строк договору управління майном встановлюється у договорі управління майном. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним на п'ять років;
- сторонами договору управління майном, а значить і суб'єктами договірного (зобов'язального) правовідношення, що виникає на його підставі, є установник управління - кредитор, і управитель (боржник), а у випадках, передбачених договором, - третя особа - вигодонабувач. Установником управління завжди є власник майна. Управитель має особисто виконувати покладені на нього обов'язки з управліннямайном. Але у деяких випадках, чітко визначених законом, йому дозволяється передати свої повноваження іншій особі (замісникові);
- істотними умовами цього договору є перелік майна, що передається в управління, розмір і форма плати за управління майном;
- зміст договірного правовідношення з управління майном складають права та обов'язки його суб'єктів;
- управління майном може припинитися як за волевиявленням його сторін, так і за законом або рішенням суду;
- ЦК України закріплено підвищені вимоги щодо відповідальності за договором управління майном. Управитель відповідає як за винно заподіяні, так і за випадково виниклі збитки і може звільнитися від відповідальності, якщо доведе, що збитки є результатом непереборної сили або дій установника чи вигодонабувача. Управитель звільняється від відповідальності, якщо буде доведено неможливість виконання договору внаслідок обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних у даних умовах обставин (форс-мажор);
- порушенням зобов'язання є невиконання його або неналежне виконання;
- при здійсненні управління можуть виникати два основні види порушень договірних зобов'язань з боку управителя. Управитель може не забезпечити, по-перше, досягнення мети управління, по-друге, фізичну схоронність майна, переданого в управління;
- особливість відповідальності управителя зумовлена його одночасним виступом в якості боржника установника і вигодонабувача, які мають право вимагати відшкодування збитків;
- таким чином, відповідальність за договором управління майном є договірною (за характером зобов'язання) та підвищеною (за способом відповідальності);
- управління майном неповнолітнього здійснюють законні представники;якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.
Перелік використаних джерел
1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // ВВРУ.- 2002. - № 21-22.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. - К.: Істина, 2003.
3. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР. - 2004 - № 1. - ст. 1
4. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР. - 2003. - № 52. - ст.377.
5. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. №23-93 // ВВР. - 1993. - № 19. - ст.207.
6. Правила опіки та піклування від 26 травня 1999 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26. - Ст. 1252.
7. Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна, затверджений наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України та Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р. №1116/143/7/Н// Комп'ютерна бібліотека Інфодиск: законодавство України, ліцензія 1DCAAAFF.
8. Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затверджений наказами Фонду державного майна України і Національного банку України від 24 грудня 1993 р. та від 18 лютого 1994 р. №583/30 // Комп'ютерна бібліотека Інфодиск: законодавство України, ліцензія 1DCAAAFF.
9. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. - X., 1997. - С. 27
10. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2. - 640 с.
11. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. - К.: Наукова думка: Прецедент, 2004. - 448 с.
12. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. - К.: Істина, 2003.- 776 с.
13. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. - К.: Видавничий дім. - 2004.
14. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2.
15. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.: За ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. - X.: ТОВ "Одіссей", 2004. - 856 с.
16. Юридична енциклопедія. У 6 томах. Т.2. - К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1999. - 744 с.
17. Бічук Л. А. Захист права власності неповнолітнього на нерухоме майно // Право України. - 1999. - № 6. - С. 85-86
18. Бічук Л. Управління майном неповнолітнього: деякі пропозиції // Право України. - 2000. - 101- 105.
19. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. - 2004. - № 12. - с. 80-83.
20. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
21. Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин // Українське комерційне право. - 2003. - № 4. - С. 24.
22. Майданик Р. А. Траст: собственность и управление капиталами. -- К.: Наук, думка, 1995.
23. Слюсаревський М. М. Цивільно-правова відповідальність за порушення договору довірчого управління майном // Підприємництво, господарство і право. - 1997. - № 12. - С. 11-12.

 
 

Цікаве

Загрузка...