WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір управління майном - Дипломна робота

Договір управління майном - Дипломна робота

інвестиційна декларація управителя, в якій зазначаються напрями і способи інвестування грошових коштів установника, цілі інвестування, відомості про структуру активів, яку управитель збирається підтримувати протягом терміну управління [15, с. 719]
Передані в управління цінні папери враховуються на рахунках у цінних паперах (депо) у депозитарії, а кошти інвестування перераховуються на рахунок управління. На рахунок управління надходять усі кошти, отримані в результаті здійснення управління, а на рахунок депо - цінні папери.
Згідно з договором про відкриття рахунку у цінних паперах зберігач відкриває на ім'я управителя рахунок у цінних паперах, вказуючи, що рахунок відкритий для управителя, для обліку цінних паперів, що належать йому на праві довірчої власності, а також зазначає обмеження щодо цих цінних паперів.
При передачі в управління цінних паперів може бути передбачено об'єднання цінних паперів у фонди спільного (колективного) інвестування, які формуються за рахунок цінних паперів, переданих в управління різними особами. Управління цінними паперами при спільному (колективному) інвестуванні здійснюється шляхом випуску і розміщення інвестиційних сертифікатів (іпотечних, фонду операцій з нерухомістю тощо),результати інвестування яких враховуються на рахунку управління управителя.
Сертифікат є різновидом боргових цінних паперів, що засвідчує право власника на отримання частки майна (чистих активів фонду операцій нерухомості, у платежах за іпотечними активами тощо)у грошовій формі після закінчення строку, на який був створений відповідний фонд, або після настання строку виконання зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, та право вимагати дотримання обмежень прав довірчої власності управителем.
Порядок випуску, розміщення, умов виплати доходу та обліку інвестиційних сертифікатів регулюються законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
2.4. Особливості операцій з довірчого управління майном
Відповідно до чинного законодавства операції з довірчого уп-равління майном здійснюють довірчі товариства. їх діяльність ре-гулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. "Про довірчі товариства" [5].
Відповідно до цього нормативно-правового акта довірче товариство - це товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Учасники довірчого товариства відповідають за його зобов'язаннями своїми внесками в статутний фонд, а у разі недостатності цих сум - додатково належним їм майном у п'ятикратному розмірі до внеску кожного учасника.
Таким чином, особливістю довірчого товариства є предмет його діяльності, а також те, що розмір додаткової відповідальності учасників товариства у вигляді визначення кратності до внеску учасника визначається безпосередньо у законодавстві. Майном довірителя є кошти, цінні папери і документи, що засвідчують право власності довірителя.
Учасники довірчого товариства відповідають за його зобов'язаннями своїми внесками до статут, фонду, а за недостатності цих сум - додатково належним їм майном у 5-кратному розмірі до внеску кожного учасника. Установчий договір довірчого товариства має передбачати домовленість про відповідальність за зобов'язанням перед комерційним банком та довірителями майна. Якщо засновники довірчого товариства не здійснюють протягом З місяців після реєстрації товариства внесок до його статут, фонду, комерційний банк припиняє ведення рахунків цього товариства. Фінансовий стан засновників довірчого товариства (крім фізичних осіб) у разі їх спроможності здійснювати внески до статут, фонду перевіряється аудитором (аудиторською фірмою). Довірче товариство має розрахунковий рахунок у комерційному банку, що здійснює довірчі операції та забезпечує відповідальність за зберігання власних коштів і майна довірителів. Відносини між. товариством і комерційним банком визначаються угодою, яка має відповідати типовому договору, що затверджується Фондом держмайна України та Нацбанком України. Послуги, які довірче товариство надає довірителям майна, називаються довірчими операціями. Від імені довірчого товариства довірчі операції здійснюють його учасники - довірені особи. Вони особисто виконують свої зобов'язання перед довірителями майна. Вартість майна не повинна сумарно перевищувати частки довір, особи у статут, фонді товариства.
Відповідно до ст. 4 Декрету "Про довірчі товариства" довірче то-вариство може здійснювати такі види операцій:
- для громадян - схоронність і представницькі послуги для обслуговування майна довірителів;
- для юридичних осіб - розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників цінних паперів і управління голосуючими акціями, переданими довірчому товариству шляхом участі у загальних зборах акціонерів товариства.
довірче товариство здійснює також операції, пов'язані з розміщенням приватизаційних паперів, у т. ч. для товариства покупців. Це стає можливим після подання до комерційного банку дозволу (ліцензії) Фонду держмайна України на право представницької діяльності з приватизаційними паперами. Джерелом прибутків довірчого товариства є плата, яку отримують довір, особи за довірчі операції. Розмір плати, як-що інше не передбачене законодавством, встановлюється у договорі між довірителями майна та довір, особою. Облік і контроль за діяльністю довірчого товариства щодо розміщення приватизаційних паперів здійснюється у порядку, встановленому Фондом держмайна України, НБУ та Міністерством фінансів України [16, с. 228].
Іншими спеціальними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність довірчих товариств, є Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затверджений наказами Фонду державного майна України і Національного банку України від 24 грудня 1993 р. та від 18 лютого 1994 р. №583/30 [8], а також Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна, затверджений наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України та Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р. №1116/143/7/Н [7].
Висновки
Таким чином, розглянувши загальні положення договору управління майном та окремі його підвиди, можна зробити наступні висновки:
- управління майном - це будь-які юридичні і фактичні дії, вчи-нювані з цим майном управителем від свого імені згідно з договором;
- за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснити від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача);
- юридичні ознаки договору: взаємний, реальний та відплатний;
- предметом

 
 

Цікаве

Загрузка...