WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративне судочинство в Україні - Дипломна робота

Адміністративне судочинство в Україні - Дипломна робота

кримінальним, цивільним та конституційним;
" принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є: верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, обов'язковість судових рішень;
" Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України;
" Адміністративна юрисдикція полягає в розгляді адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні правопорушення у встановленій законом адміністративно-процесуальній формі спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами), які наділені правом розглядати спори та накладати адміністративні стягнення, а також правом вирішення спорів, що виникають по скаргах громадян. Адміністративна юстиція - це встановлений законом порядок розгляду і вирішення в судовій процесуальній формі справ, що виникають у сфері державного управління між громадянами чи юридичними особами, з одного боку, та органами державного управління (посадовими особами), -з іншого, здійснюваний загальними або спеціально створюваними для вирішення правових спорів судами. Таким чином, адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція, маючи суміжні коріння, різняться за ознаками владної природи (судової і виконавчої) цих видів діяльності і характеру правовідносин, які виникають під час діяльності їх суб'єктів
" Підвідомчість - це коло справ, віднесених до компетенції адміністративних судів;
" Підсудність - це розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчий їм адміністративних справ. Підсудність поділяється на такі види: предметна, територіальна, інстанційна, підсудність за зв'язком справ;
" адміністративні справи вирішуються одноособово суддею або колегіально;
" У справі беруть участь сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. Право на участь в адміністративному судочинстві передбачає наявність адміністративної процесуальної правосуб'єктності, тобто здатності мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) та здатності особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність);
" Учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;
" судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями. Повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення - особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою;
" суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду;
" Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи;
" Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати на правову допомогу, витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду, витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.
Перелік використаних джерел
1. Конституція України від 28 червня 1996 року. // ВВРУ. - 1996. - №30.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // ВВР. - 2005. - № 35-36, № 37. - ст.446.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. - К.: Істина, 2003.
4. Про судоустрій: Закон України від 7 лютого 2002 року // ВВР). - 2002. - № 27-28 . - ст.180.
5. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України від 16 листопада 2004 року // Комп'ютерна бібліотека Інфодиск: законодавство України, ліцензія 1DCAAAFF.
6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у 2 томах: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В.Б. Авер'янов (голова). - К., 2004. - 584 с.
7. Бандурка О. М, Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищ. навч. закл.-К: Літера ЛТД, 2002.-288 с.
8. БитякЮ.П., Богуцький В.В. та ін.: Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
9. Вєдєрніков Ю.А., Шкарупа В.Л.: Адміністративне право України: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с.
10. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 224 с.
11. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посіб. / За заг. ред. Голосніченка І.П. - К.: ГАН, 2003. - 256 с.
12. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства / За ред. С.В. Ківалова, О.І.Харитонової. - Х., 2006.
13. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000.
14. Юридична енциклопедія. У 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (відп. ред.) та ін.- К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1998. - Т.1: А-Г. 672 c.: іл.
15. Юридична енциклопедія. У 6 томах. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (відп. ред.) та ін.. - К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2002. - Т.4: Н-П. - 720 с.: іл.
16. Бахрах Д.Н. Форма государственного управлення // Сов. гос. и право. - 1983. - № 4. - С. 23.
17. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції.// Право України. - 2000. - № 2. - с. 15-17.
18. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. - 2003. - № 2. - с. 22-25.
19. Кузьменко О. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного процесуального права // Право України. - 2004. - № 12. - с. 24-37.
20. Педько Ю.. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України. - 2001. - № 10. - с. 72-75.
21. Петров Г.И. Место административного права в системе советского права // Сов. гос. и право. - 1975. - № 4. - С. 28 - 35.

 
 

Цікаве

Загрузка...