WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

контроль за реалізацією виконавчим органом рішень з'їздів та Ради Асоціації;
- вносить пропозиції щодо кандидатур на посаду Президента і членів Ради Асоціації;
5.10. Президент Асоціації:
- очолює виконавчий орган Асоціації;
- організовує виконання рішень з'їздів та Ради Асоціації;
- представляє виконавчий орган Асоціації в органах державної влади і управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами;
- сповіщає членів Асоціації про час і місце проведення З'їзду та його порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до його скликання;
- розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації;
- утворює необхідні підрозділи виконавчого органу і призначає їх керівників;
- у межах затвердженого кошторису фонду оплати праці визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників виконавчого органу Асоціації;
- приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання працівників виконавчого органу Асоціації;
- подає Раді для затвердження кандидатур на посадуВіце-президента;
- укладає від імені Асоціації договори та дає від свого імені доручення на одержання матеріальних цінностей;
- відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;
- забезпечує зв'язки із зарубіжними об'єднаннями банків та іншими організаціями;
- вносить пропозиції щодо кандидатур Голови та суддів Третейського суду АУБ.
Президент Асоціації може делегувати свої права Віце-президенту та іншим працівникам виконавчого органу Асоціації.
6. Ревізійна комісія.
6.1. Ревізійна комісія обирається З'їздом і підзвітна виключно йому. З'їзд визначає кількісний склад Ревізійної комісії та порядок її діяльності.
6.2. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами.
6.3. Комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Президентом Асоціації вимог Статуту, виконанням рішень З'їзду, за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації.
6.4. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх З'їздові на затвердження.
7. Фінанси та майно.
7.1. Кошти Асоціації утворюються за рахунок:
- внесків членів Асоціації;
- прибутку від здійснення господарської діяльності підприємств, створених Асоціацією;
- плати за проведення Асоціацією платних заходів, досліджень, розробок;
- надходження від інших організацій;
- інших надходжень, отриманих на підставах, не заборонених законодавством.
7.2. Члени Асоціації не несуть відповідальності щодо її зобов'язань, Асоціація не несе відповідальності щодо зобов'язань її членів.
8. Припинення діяльності Асоціації.
8.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням З'їзду Асоціації та на інших підставах, передбачених законодавством України.
8.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною З'їздом Асоціації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Асоціацією.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, складає ліквідаційний баланс і подає його З'їздові.
8.3. Наявні в Асоціації грошові кошти після розрахунків із бюджетом, оплати праці працівників Асоціації, а також все майно, що залишається після ліквідації, розподіляються ліквідаційною комісією між членами Асоціації пропорційно до їхніх внесків.
Майно, передане Асоціації в користування, повертається його власникам у натуральній формі.
Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з Державного реєстру.
Література
1. Конституція України
2. Цивільний Кодекс України
3. Закон України "Про підприємства в Україні"
4. Закон України "Про власність"
5. Закон України "Про підприємництво"
6. Закон України "Про господарські товариства"
7. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності"
8. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні"
9. Закон України "Про антимонопольний комітет"
10. Указ Президента України "Про створення Національної акціонерної холдінгової компанії "Укрнафтогаз"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.94 р. №765 "Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків"
12. Положення про холдінгові компанії, що створюються в процесі корпортизації та приватизації, затвердженим Указом Президента України від 11.05.94 за № 224/94
13. Положення про порядок одержаня згоди Антимонопольного комітету Укарїни на створення холдінгових компаній в процесі корпоратизації та приватизації
14. Роз'яснення Вищого Арбітражного суду України від 13.02.98 р. № 01-8/55 "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств"
15. Березюк О. "Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку". Право України.- 1998- № 3
16. Вінник О. "Характерні риси господарських організацій". Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998- № 6
17. Грудницкая С. "Порядок формирования объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения" . Предпринемательство, хозяйство и право.- 1996- № 9
18. Грудницька С. "Відмінність об'єднань підпрємств від господарських товариств". Право України.- 1994- № 9
19. Дикань В. "Про створення фінансово-промислових груп в Україні" . Економіка України.-1995- № 11
20. Комаров В. "На межгосударственном уровне определен порядок создания и регулирования деятельности транснациональных корпораций".Риск.1998№ 4
21. Кожевников В., Гончарова І. "Корпорация по-украински". Финансовая консультация.- 1998- № 27
22. Мамубов В.К., Чувпило О.О. "Господарське право зарубіжних країн"
23. Никологородский Д. "Крупные интегрированные структуры в промышленности". ЭКО.- 1997- № 11
24. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право (курс лекцій), 1996 р.
25. Терещенко М. "Франчайзинг як партнерський бізнес" . Економіка, фінанси, право.- 1998- № 10
26. Уманцив Г., Уманцив Ю., Лысенко О. "Некоторые экономико-правовые аспекты функционирования объединения предприятий в Украине". Предпринимательство, хозяйство и право.-1997-№ 5
27. Хомяк С. "Вы решили ликвидировать общество - как это сделать?" Баланс.- 1998- № 31
28. Чубарь А. "Организационно-правовые формы деятельности транснациональных компаний". Бизнес.-1998 - №18
29. ШакунВ.І., Мельник П.В. Правові аспекти підприємницької діяльності. Київ. Джерела.- 1997 р.
30. Шовкун І. "Законодавчі аспекти створення холдінгових компаній". Закон і бізнес.- 1994
31. Шемшученко Ю.С. Юридический справочник предпринимателя

 
 

Цікаве

Загрузка...