WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація - Курсова робота

Фірма та її види: компанія, партнерство, корпорація - Курсова робота

великі.
Усе життя фірм зв'язане з трьома персонажами: підприємцем; співвласником (або співвласниками) менеджером.
Будь-яка підприємницька діяльність здійснюється в рамках визначеної організаційно-правової форми підприємства. Вибір її залежить частково від особистих інтересів і професії підприємця, але в основному визначається об'єктивними умовами: сферою діяльності, наявністю коштів, достоїнствами тих або інших форм підприємств, станом ринку.
Загальновідомі три основні організаційно-правові форми підпри-ємницької діяльності: 1) одноосібні володіння; 2) партнерства (товариства); 3) корпорації. Розглянемо детальніше ці форми. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності наведена в додатку А.
В Україні підприємництво може здійснюватися в будь-яких організаційно-правових формах на вибір самих підприємців.
Порядок створення, діяльності, реорганізації і ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими актами, зокрема Законами "Про підприємництво" "Про підприємства", "Про власність", "Про господарські товариства" тощо.
Відповідно до Закону "Про підприємства" в Україні можуть діяти підприємства наступних видів: приватні, засновані на власності фізичної особи; колективні, засновані на власності трудового колективу підприємства; підприємство, засноване на власності об'єднання громадян; комунальне, засноване на власності відповідного територіального підрозділу; державне, засноване на державній власності, у тому числі казенне підприємство; господарське товариство.
Якщо не виникають протиріччя з антимонопольним законодавством України, підприємства можуть на добровільних початках поєднувати свою виробничу, наукову, комерційну й інші види діяльності.
Маються різні форми об'єднань, основними з яких є наступні: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдингова компанія, дочірнє підприємство.
Література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № З0. - Ст. 141.
2. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III)
3. Закон України "Про лізинг"( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-XIV від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67 )
4. Закон УРСР "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. № 887-XII
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. N 1576-XII
6. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24. - Ст. 272.
7. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. N 697-XII зі змінами від 28 лютого 1995 р. N 75/95-ВР.
8. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128)
9. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяль-ності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 2 червня.
10. Про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року № 1020 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 16 липня.
11. Положення Національного банку України "Про кредитування" N 246 від 28.09.95 (Із змінами і доповненнями, внесеними Постановами НБУ за станом на 04.12.2001 )
12. "Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну"/Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання", 1997.-144с.
13. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. - Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
14. Акулов В. Б. Кейнсианская модель макроэкономического регулирования: возможность использования в современной экономике. СПб, 1993.
15. Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Теория организации.Петрорзаводск: "Медиа", 2002
16. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001
17. Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності// Економіка України. - 1999. - №1.
18. Господарське право: Практикум.//За заг. ред. В.С. Щербини. - К.Юрінком, 2001.
19. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.
20. Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС, 2001
21. Економіка підприємства. Методичний посібник. // Укладачі: С. Ф. Покропивний, д-р. екон. наук, проф., Г.О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф., О. С. Федонін, канд. екон. наук, доц., К:КНЕУ, 1997
22. Ирина Спиридонова. Организация рекламной кампании. К:НТК, 2001
23. Койн К. Как упорядочить процесс разработки стратегии.//Стаття з сайту http://management.com.ua
24. Кошкин Л.И. Менеджмент на промышленном предприятии. 2000. Электронная версия, "Эколайн", 2000. - http://www.cci.glasnet.ru/mc/
25. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність.//Під ред. С.Ф.Покропивного, К:КНЕУ, 1998,
26. Подтикалов О. С. Основи бізнесу: Учбовий посібник. - Донецьк: ДонДТУ, 1999. - 1 с.
27. Створення підприємства і його реєстрація.//Дебет-Кредит №05 '2000
28. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ - 1999
Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності
Елемент механізму
Одноосібне володіння
Товариство (партнерство)
Корпорація (акціонерне товариство)
Ставлення до власності та порядок розподілу прибутку (доходу) і збитків
Один приватний власник, якому належать все майно і доходи, несе повну відповідальність особистим майном перед кредиторами
Права власності та обов'язки закріплені в установчому договорі. Розподіл доходів потребує узгодження з партнерами. Кожний партнер може нести повну відповідальність за борги товариства
Існує приватна колективна власність корпорації. Права і обов'язки акціонерів фіксуються у статуті корпорації. Доходи і збитки від господарської діяльності розподіляються пропорційно кількості належних акціонерам акцій
Керівництво (управління)
За бажанням власника
За узгодженням між партнерами. Вищим органом управління товариством є загальні збори учасників
Вищим органом є загальні збори акціонерів, які обирають правління на чолі з головою, спостережну раду та ревізійну комісію
Інформація про бізнес
Обов'язкові реєстрація та подання щоквартального звіту до органу статистики і податкової інспекції
Те саме, що і для одноосібного володіння
Офіційна інформація надається акціонерам. Щорічно проводяться ревізія і аналіз господарської діяльності, складається звіт. Щоквартально подається звітність органам статистики та податковій інспекції
Можливості інвестування
Обмежені фінансовими ресурсами власника. Із зовнішніх джерел доступний лише кредит
Те саме, що і для одноосібного володіння
Можливості для інвестування є широкими. Здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку, емісії цінних паперів та банківських кредитів
Припинення діяльності
За бажанням власника
За згодою партнерів
Термін дії необмежений, якщо корпорація не ліквідується (відповідно до законодавства)

 
 

Цікаве

Загрузка...