WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів - Реферат

Застосування спеціальної техніки у розслідуванні та запобіганні злочинів - Реферат

ускладнюється розкриття і розслідування злочину, боротьба зі злочинністю загалом.
До НТЗ, які використовуються при провадженні розслідування, криміналісти відносять систему загальнотехнічних, пристосованих і спеціально розроблених приладів, апаратів, устаткування, інструментів, пристосувань, матеріалів, а також методів їх застосування з метою виявлення, фіксування, вилучення, дослідження доказів для більш ефективного проведення розслідування й попередження злочинів [5, с. 10] .
Для виконання окремих слідчих дій зазначені технічні засоби комплектують і створюють спеціальні набори: слідчі портфелі, спеціальні криміналістичні набори, комплекти НТЗ для прокурора-криміналіста, оперативний і експертний "чемодан" (сумка), службовий "чемодан" автоінспектора, пересувна криміналістична лабораторія.
При провадженні слідчих дій з використанням найважливіших НТЗ -звукозапису, кінозйомки і відеозапису - порядок їх застосування детально врегульований в законі (ст. 851 і 852 КПК України) [6, с. 383-389]. Про це повідомляються учасники слідчої дії. Звуко- і відеозапис відтворюються після закінчення слідчої дії, кіноплівка також демонструється всім учасникам. Виготовлені під час провадження слідчої дії фотознімки, матеріали звуко- і відеозапису, кінозйомок, плани, схеми та інші матеріали додаються до протоколу цієї дії як такі, що пояснюють його зміст (ч. 4 ст. 85 КПК України ). Але в дійсності ці матеріали мають більш широке і самостійне доказове значення, тому доцільно було б визначити їх самостійним джерелом доказів, а зліпки й відбитки - похідними речовими доказами.
У КПК України досить докладно регулюється застосування лише трьох НТЗ (статті 851 і 852 ), а це є не зовсім ефективним, бо з появою кожного нового технічного засобу виникає питання про допустимість і правомірність його використання для фіксування доказів, обставин кримінальної справи. Тому цілком слушними є пропозиції сформулювати в КПК України загальні норми про умови допустимості використання науково-технічних засобів і в широкому плані - досягнень науки і техніки в кримінальному процесі. Однак не слід виключати уже наявні в КПК України норми, які регулюють порядок застосування окремих технічних засобів і охорону прав особи при цьому, оскільки саме конкретні вказівки закону є важливими й реальними гарантіями додержання принципів кримінального судочинства [7, с. 94 ].
Загальні вимоги, що визначають умови допустимості застосування у кримінальному процесі НТЗ засобів і методів розслідування є такими:
дії з їх застосуванням правомірні, якщо вони передбачені законом і не суперечать йому;
застосовувати їх можуть особи, спеціально на це уповноважені;
можливість їх застосування безпосередньо визначається їх науковою обґрунтованістю, об'єктивністю і достовірністю отриманих результатів;
вони не повинні суперечити етичним нормам, принижувати гідність осіб, до яких вони застосовуються;
їх застосування має відповідати нормам безпеки.
Для ефективного застосування НТЗ працівники органів слідства мають самостійно набувати навичок їх використання, а за потреби запрошувати спеціаліста до участі у проведенні слідчої дії , мати вичерпну інформацію про можливості існуючих експертних установ. Нехтування цими вимогами призводить на практиці до того, що слідчий не вміє відшуковувати матеріальні сліди злочину, правильно їх вилучати й оформляти, внаслідок чого докази назавжди втрачаються. Поряд з тим слід зазначити, що відображувані у протоколах оглядів, обшуків, впізнань та багатьох інших дій фактичні дані засвідчуються підписами понятих. Існує суперечність між необхідністю фіксування у протоколах слідчих дій всієї отриманої інформації та реальною можливістю її засвідчення. Зумовлено це тим, що дослідження матеріальних слідів злочину можуть проводитися з використанням фахових знань за методикою, яка не завжди може бути зрозумілою понятим, а результати таких досліджень іноді потребують спеціальної розшифровки. Перебіг досліджень, під час яких застосовуються спеціальні знання та різноманітні сучасні науково-технічні засоби, не завжди можна контролювати, а результати таких досліджень іноді недоступні для безпосереднього сприйняття. Нарешті, перешкодою для засвідчення за допомогою понятих може бути також небезпека для здоров'я через безпосереднє сприйняття матеріального джерела інформації (отруйні речовини, радіоактивні ізотопи тощо). Тому такого роду дослідження, на думку В.М. Тертишника, не можуть здійснюватися в рамках слідчих дій, де беруть участь поняті. У протоколах слідчих дій, можуть фіксуватися перебіг та результати досліджень, які проводяться без залучення фахових знань.
У протоколах слідчих дій можуть і повинні фіксуватися перебіг та результати досліджень, які виконуються із застосуванням і без застосування фахових знань [8, с. 573 ].
Усі дії, які сприймаються та усвідомлюються при провадженні слідчої дії, мають контролюватися та перевірятися слідчим, що відображається у протоколі та засвідчуються підписами всіх учасників слідчої дії.
Ураховуючи те, що всі технічні засоби, які використовуються для розкриття злочинів, розроблені тільки на науковій підставі, і використовуються для виявлення, збирання, наочної демонстрації, підвищення ефективності провадження слідчих дій, спираючись на законодавче підґрунтя особливостей застосування та експлуатації, документального оформлення і використання результатів, отриманих внаслідок застосування технічних засобів.
Суд, дослідивши джерела інформації, отримані із застосуванням спеціальних технічних засобів, дає їм оцінку та можливість їх використання як доказів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Хаберюш І.Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ. - Донецьк: Донецьк. ін-ут внутр справ, 2002.
2. Гончар В.К., Золотар О.В. Знаряддя та прилади пошукової техніки: Навч. посіб. - К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2001.
3. Гончар В.К., Золотар О.В. Прилади спостереження в екстремальних умовах:Навч. посіб. - К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003.
4. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЕК,1997.
5. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. - К.: Изд-во КТУ, 1984.
6. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К.,2002.
7. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. - К.,1980.
8. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер,2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...