WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні особи - Реферат

Юридичні особи - Реферат

іншої юридичної особи у порядку загального правонаступництва. Сама реорганізація здійснюється в різних формах: шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Злиття має місце тоді, коли дві або більше юридичні особи об'єднуються в одну нову і при цьому припиняють своє існування. Таким шляхом можуть утворюватись виробничі науково-виробничі об'єднання, в які входять на правах структурних одиниць раніше самостійні підприємства, проектно-конструкторські та інші організації. Приєднання - це форма реорганізації, при яких одна юридична особа включається до складу іншої юридичної особи, що продовжує існувати і далі, але вже в більшому масштабі. Приєднувана організація припиняє свою діяльність. 3воротній процес має місце при поділі.
Поділ означає, що на базі однієї юридичної особи виникає дві або більше нових юридичних особи, а ця перша припиняється. При виділі немає припинення юридичної особи. 3 її складу лише виділяється нове соціальне утворення, яке наділяється правами юридичної особи. Своєрідною формою реорганізації юридичних осіб є їх перетворення.
Суть перетворення полягає в тому, що на основі юридичної особи створюється нова організація, яка має інший профіль, цілі діяльності, структуру тощо, але приймає всі активи і пасиви свого попередника. При злитті і поділі юридичних осі6 майно (права та обов'язки) переходить до нововиниклих юридичних осіб. В разі приєднання однієї юридичної особи до іншої її майно переходить до останньої. Майно переходить до правонаступника в день підписання передаточного балансу якщо інше не передбачено законом або постановою про реорганізацію (ч.2 ст.37 ЦК України). Правонаступник відповідає по зобов'язаннях юридичної особи, що припинила своє існування, в повному обсязі, тобто і тоді, коли одержані активи не покривають усіх вимог кредиторів.
При поділі і виділі правонаступники відповідають по боргах попередника пропорційно до часток одержаного ними майна, зазначених у розподільчому балансі. .Юридична особа розширює масштаби своєї діяльності не лише при приєднанні до неї інших юридичних осіб, а й шляхом відкриття філіалів і представництва. Філія юридичної особи - це структурно і територіально відособлена її частина яка за місцем свого знаходження виконує всі або найголовніші функції самої юридичної особи: виробничу, наукову тощо. Представництво - теж частина юридичної особи, але воно здійснює лише окремі функції від імені юридичної особи поза місцем її знаходження, укладає договори, дає згоду на оплату рахунків тощо. Філіали і представництва не мають прав юридичної особи. Керівник філіалу або представництва діє на підставі довіреності, одержаної від юридичної особи.
Відповідно до ч.1 ст.31 ЦК України, юридична особа може відкривати філіали і представництва в порядку, встановленому законодавчими актами. Зокрема, створення філіалів, представництв, відділень та інших відосо6лених підрозділів підприємств, об'єднань, організацій та установ здійснюються в тому ж порядку, який встановлений для створення самих цих організацій (ст.7 Закону "Про підприємства в Україні"). Крім понять філіалу і представництва в господарській практиці побутує поняття дочірньої організації (підприємства), хоча воно в законі не визначене. Дочірньою може визнаватися організація, яка створена як юридична особа іншою організацією шляхом передачі їй частини свого майна у повне господарське відання або оперативне управління для досягнення цілей, визначених засновником. Засновник затверджує статут дочірньої організації, призначає її керівника і здійснює щодо неї інші права власника, передбачені законодавчими актами. Дочірня організація зазначається в статуті організації, що її створила.
Проте дочірня організація не відповідає по боргах своєї основної організації, а ця остання - по боргах дочірньої організації. При неплатіжездатності (6анкрутстві) засновника стягнення по його боргах може звертатись на майно дочірньої організації при умові ліквідації останньої і після задоволення претензій її кредиторів.
Комерційні органи як юридичні особи.
Юридичні особи можна поділити на окремі види за різними ознаками. Залежно від існуючих форм власності в Україні. Юридичні особи поділяються на; а) приватні; б) колективні в) державні г) змішані (державно-кооперативні тощо); сумісні з участю зарубіжних партнерів; е) іноземні; є) міжнародні організації та об'єднання. Стосовно до загальних цілей їх діяльності юридичні особи поділяють на комерційні і некомерційні організації. Комерційними вважаються організації, головною метою діяльності яких є одержання прибутку. До них відносяться підприємств різних форм власності, господарські товариства, асоціації, виробничі кооперативи тощо.
Серед комерційних організацій чільне місце займають підприємства як основна ланка в господарському механізмі. Відповідно до Закону України "Про підприємства" (ст.1) підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство - також товарний знак. Отже, на відміну від бюджетних установ, які функціонують головним чином рахунок бюджетних асигнувань, підприємства одержують доходи від своєї виробничо-господарської діяльності і покривають цими доходами свої витрати, тобто вступають в оборот як відокремлені товаровиробники. Правда, в разі збиткової діяльності підприємства держава може надати йому дотаційні пільги, якщо вона визнає продукцію цього підприємства суспільно необхідною.
Підприємство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбачених Статутомпідприємства.
Як юридична особа підприємство має своє майно, яке складають основні фонди та оборотні кошти також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. Здійснюючи господарську діяльність, вступаючи в різноманітні угоди щодо свого майна з іншими особами, підприємство набуває цивільних прав і виконує обов'язки, несе майнову відповідальність за своїми зо6ов'язаннями, тобто діє як суб'єкт цивільних правовідносин - юридична особа.
Залежно від форм власності, встановлених Законом "Про власність" можуть діяти підприємства таких видів - приватне підприємство, засноване на приватній власності фізичної особи і виключно її праці; - сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї сім'ї, що проживають разом; - приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом найму робочої сили; - колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської або релігійної організації; - державно-комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць; - державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності, - спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності).
Серед засновників спільного

 
 

Цікаве

Загрузка...