WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Призначення і проведення судової експертизи - Реферат

Призначення і проведення судової експертизи - Реферат

практиці питань, що стосуються дослідження цих об'єктів, а також досконалості застосованих методів, висновки експерта можуть бути категоричними або ймовірними (припустимими).
За процесуальними умовами доказове значення в справі мають лише категоричні висновки експерта, в яких достовірно констатуються встановлені фактичні дані, які є доказами в справі.
Ймовірні висновки ґрунтуються на припущеннях експерта, зроблених на підставі одержаних при дослідженні результатах. Оскільки ці результати не досить повні і переконливі, навіть для самого експерта, він формулює висновки про них у формі припущення, а не як достовірний факт.
Ймовірні висновки експерта доказами не визнаються. Для слідчої практики вони можуть мати певне значення в тому розумінні, що з них може випливати необхідність проведення окремих слідчих дій і в сукупності з зібраними доказами посправі вони можуть бути використані для висунення і обґрунтування конкретних слідчих версій.
Категоричні і ймовірні висновки за змістом бувають стверджуючими (позитивними) і заперечуючими (негативними). У стверджуючих в безумовній формі констатується наявність або можливість настання досліджуваного факту. Наприклад, в криміналістичній експертизі стверджуючим є висновок про те, що слід папілярного узору на речовому доказі залишений великим пальцем правої руки Іванова або що підпис на документі виконав Петренко.
В заперечуючому висновку, навпаки, в безумовній формі констатується відсутність досліджуваного факту або неможливість його настання за певних умов. Наприклад, в криміналістичній експертизі заперечуючим є висновок, що шпагат, вилучений в Степаненка, і зразки шпагату з магазину Макарівського ССТ різні або що кулю, вилучену з трупа потерпілого, відстрілено не з пістолета "ТТ" серії АЄ К° 5144 тощо.
Доказова цінність стверджуючих і заперечуючих висновків обумовлюється значенням тих обставин, що встановлюються експертизою.
Висновок експерта, як і інші докази, підлягають оцінці слідчим, судом, прокурором і особою, що провадить дізнання за їх внутрішнім переконанням.
Для органів розслідування, прокурора й суду висновок експерта не обов'язковий. Однак, оскільки у висновку експерта викладено фактичні дані, встановлені на підставі спеціальних знань, незгоду з ним згідно з ст. 75 КПК УРСР необхідно мотивувати у відповідних постанові, ухвалі, вироку. При оцінці висновку експерта визначається його обґрунтованість, повнота, доказовість висновків і законність.
Зміст оцінки висновку експерта полягає в детальному ознайомленні з ним і вирішенні ряду питань.
Так, при ознайомленні з вступною частиною висновку необхідно визначити, який експерт провадив експертизу (його освіта, спеціальність, досвід роботи, вчена ступінь, звання), чи попереджений він про відповідаль-ність за статтями 178 і 179 КПК УРСР, як сформульовано питання, поставлені на вирішення експертизи, в постанові і висновку, чи співпадають вони і чи на всі ці питання дав відповіді експерт. Звертається увага і на те, якими матеріалами користувався експерт при проведенні експертизи, чи досліджено всі об'єкти, які були йому надіслані. При ознайомленні з другою частиною висновку встановлюється, чи придатні були для експертизи досліджувані об'єкти і чи достатня кількість зразків надіслана на експертизу, які додаткові матеріали використані експертом при дослідженні і які наукові положення і методи застосовані, чи повно і правильно проведене дослідження.
Слід зазначити, що повнота експертного дослідження знаходиться в безпосередній залежності від використання наукових положень і різних методів, проведення відповідних експериментів та охоплення всього надісланого експерту матеріалу. Слідчий і суд повинні мати уяву про наукові положення і методи дослідження і при оцінці висновку звертати увагу на те, чи відповідають сучасному стану науки методи, застосовані експертом, наскільки вони досконалі і чи були випробувані в експертній практиці.
Порівнюючи вступну і дослідну частину висновку з заключною, слідчий і суд можуть визначити, чи відповів експерт на всі поставлені питання, чи немає протиріч між описом досліджень і висновками, чи послі-довно і логічно побудовані відповіді, як вони обґрунтовані і чи не виходять вони за межі компетенції експерта.
Важливе значення при оцінці висновку експерта повинно бути надане співставленню його з іншими доказами в справі. Протиріччя між висновком експерта і іншими джерелами доказів може вказувати на помилковість висновків експерта або інших матеріалів справи і служити підставою для виклику експерта на допінг або призначення повторної експертизи, а також для проведення інших слідчих дій.
При перевірці законності висновку експерта необхідно встановити, чи не були порушені при призначенні і проведенні експертизи норми кримінально-процесуального закону. Такими порушеннями можуть бути проведення експертизи особою, що підлягала відводу або не була у встановленому порядку призначена експертом, порушення прав обвинуваченого і підозрюваного, визначених ст. 197 КПК УРСР, перевищення експертом меж своєї компетенції тощо.
Виноградов Й. В., Кочаров Г. Й., Селиванов Н. А. Експертиза на предварительном следствии. М.., "Юридическая литература", 1967.
Петрухин Й. Л. Експертиза как средство доказування в советском уголовном процессе. М., Госюриздат, 1964.
Сборник методических писем й пособий по вопросам кримина-листической експертизи. К. 1960.
Інструкція про порядок призначення і проведення судових експертиз в науково-дослідних установах Юридичної комісії при Раді Міністрів УРСР. К., 1966.
перевіряються, показує місце і предмети, знаходження і взаємне розташування яких вона знає в зв'язку з тим, що була на цьому місці і чинила якісь дії (або спостерігала їх) в момент, до якого відносяться її показання. В процесі оцінки результатів перевірки показань на місці слідчий переконується, чи співпадають показання даної особи з об'єктивною обстановкою на місці, тобто чи встановлено обставини, які об'єктивно підтверджують правильність показань. Достовірність результатів перевірки показань на місці в кінцевому підсумку може бути встановлена за допомогою даних, одержаних з інших джерел (протоколів перевірки показань інших осіб, протоколів огляду, обшуку тощо).
Література
Белкин Р С. Експеримент в следственной, судебной й експертний практике. М., "Юридическая литература", 1964.
Гуковская Н. Й. Следственньїй експеримент. М., Госюриз-дат, 1958.
Колмаков В. П., Ароцкер Л. Е. Следственньїй експеримент на предварительном следствии. Харьков, Изд-во ХНИИСЗ, 1949.
Колмаков В. П. Следственньїй осмогр. М., "Юридическая литература", 1969.
Кримінально-процссуальшін кодекс Української РСР, науково-практичний коментарій. К., Політвидав. України, 1968.

 
 

Цікаве

Загрузка...