WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

кандидатську дисертацію на тему: 'Теоретичсекие вопросьі правового регулироиапия обязанностей члснов колхозов", у якій вперше в українській науці колгоспного права здійснив комплексний та системний аналіз основних питань правового регулювання обов'язків членів колгоспів.
Крім того, вчений розглянув правові питання стягнення шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, особам, що працюють в колгоспі, дисциплінарної та адміністративної відповідальності посадових осіб колгоспів тощо.
Нині напрямами наукової діяльності автора є аналіз теоретичних проблем права власності на природні ресурси; правове забезпечення земельної реформи; регіональні проблеми екології та їх подолання тощо. Він, зокрема, дослідив проблемні питання реформування відносин земельної власності, реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств тощо.
Вчений с співавтором навчального посібника з аграрного, земельного та екологічного права (2000 р.) та співавтором курсу лек цій "Екодогическое право Украини", виданого у 2001 р. за його редакцією.
За редакцією Т. І. Каракаша та О. О. Погрібного у 2001 р. видано підручник із земельного права. Вчений також є співавтором коментарю до ЗК, що вийшов друком 2002 р. у Харкові.
Актуальні проблеми інституту права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення досліджує В. К. Гуревський (1999-2000 рр.). Зокрема, вчений у своїх працях здійснив історико-правовий аналіз існування права приватної власності на землю на території української держави, визначив поняття права приватної власності громадян на землю, дав характеристику об'єкта та суб'єктів цього права, обґрунтував необхідність реформування системи реєстрації прав на землю, сформулював рекомендації щодо вдосконалення земельного законодавства та практики його застосування тощо.
Він також є співавтором навчального посібника з аграрного, земельного та екологічного права (2000 р.). 2 коментарів до ЗК (2002-2003 рр.)
В. П. Жушман поряд із проблемами цивільного, господарського права досліджує також окремі правові інститути аграрного права. Вчений є автором понад 50 наукових праць, з них 7 - навчальні посібники. Особливо слід відзначити науковий внесок автора в підготовку та видання навчального посібника з аграрного права України (1997 р.). У 2003 р. побачив світ його навчально-практичний посібник "Аграрне право та законодавство України".
У дисертаційній формі права громадян на землю в сільській місцевості комплексно дослідила О. М. Вовк (1997 р.). При цьому вчена вирізняє окремі особливості таких прав, класифікує їх та вносить пропозиції щодо вдосконалення чинного земельного законодавства. Важливим є зроблене нею розмежування прав власників земельних ділянок і землекористувачів та її науковий висновок про потребу їх роздільного регулювання в ЗК.
О. І. Заєць 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правові аспекти земельної реформи в Україні". У цій роботі вона сформулювала поняття земельної реформи, обґрунтувала її мсту, провела наукову класифікацію правовідносин у сфері земельної реформи тощо. Важливе практичне значення мають пропозиції вченої щодо розширення змісту нового кодифікованого акта земельного законодавства в частині включення до нього розділу "Правове забезпечення земельної реформи".
Правове забезпечення охорони та раціонального використання земель в сільському господарстві досліджує також Д. А. Суржан. Автор, зокрема в дисертаційній формі, з'ясував правові питання
правового захисту земель сільськогосподарського призначення (1979р.).
Ґрунтовне комплексне дослідження оренди земель сільськогосподарського призначення в нових соціально-економічних умовах у дисертаційній формі здійснила Н. В. Ільницька. На основі аналізу історії розвитку оренди земель на території Української держави, чинного законодавства України в галузі регулювання земельних орендних відносин та наукового доробку представників економічної та юридичної науки з проблем оренди земель автор з'ясувала специфічні ознаки земель сільськогосподарського призначення, поняття та особливості їх оренди, розкрила сутність та особливості оренди земельних паїв, обґрунтувала важливе теоретичне положення про земельно-правову природу договору оренди земель сільськогосподарського призначення, внесла важливі пропозиції щодо вдосконалення чинного земельного законодавства тощо.
Правові засади оренди земель розробляє також кандидат юридичних наук І. Будзилович. Автор, зокрема, докладно проаналізував історико-правові витоки оренди земель в Україні. Поряд із цим учений досліджує проблеми правового забезпечення земельної та аграрної ре форм в Україні, співвідношення між згаданими реформами, перспективи вдосконалення чинного земельного законодавства тощо.
Т. П. Проценко, яка є автором близько 20 наукових праць, 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств", у якій вперше в українській науці аграрного права комплексно дослідила зміст правового режиму майна фермерських господарств, права власності, інших майнових прав громадян, котрі провадять фермерське господарство. Аналізу проблемних аспектів сучасного законодавчого забезпечення майнових відносин у фермерських господарствах та напрямів його удосконалення присвячена й монографія вченої (2000 р.) та інші роботи. Авторка всебічно дослідила також конституційні засади розвитку фермерських господарств, правові проблеми сільськогосподарських кооперативів тощо. М. Я. Ващишин па дисертаційному рівні всебічно проаналізував земельні правовідносини У фермерських господарствах. Вчений обґрунтував значення земельних правовідносин у системі всіх фермерських правовідносин як визначальних і базових, сформулював їх поняття та види. Крім того, він з'ясував поняття і правовий статус суб'єкта права на одержання й використання земельної ділянки у фермерському господарстві, розглянув юридичну процедуру отримання земельних ділянок, правові форми використання земель у фермерських господарствах тощо. Важливе наукове значення має також комплексне дослідження земельних прав та обов'язків осіб, які ведуть це господарство, та конкретні пропозиції, зроблені М.Я. Ващишипим, щодовдосконалення їх законодавчої регламентації.
Л. В. Логуш провела оригінальне панорамне дослідження правових засад фермерства у СІЛА, здійснила порівняльно-правовий аналіз фермерського законодавства США і України, па основі якого внесено конкретні пропозиції щодо розвитку загального та спеціального законодавств України у цій сфері:. Вчена є також автор кою 5 публікацій з питань правового забезпечення розвитку фермерства в Україні та США.
Правове регулювання створення та діяльності фермерських господарств дослідила у своїй кандидатській дисертації М. С. Долинська. Вона проаналізувала процес створення фермерських господарств, з'ясувала етапи та особливості цього процесу тощо. При цьому правовий інститут фермерства аналізується з позицій врахування певного історичного досвіду України щодо існування при ватних сімейних

 
 

Цікаве

Загрузка...