WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

є авто ром понад 70 наукових прань, з яких 15 - розділи у підручниках і посібниках, 35 статей тощо. 1974 р. вчений захистив дисертацію на здобуті я наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Ответственность за порчу земель сільськохозяйственного назначе ний", присвячену комплексному досліджешпо всіх видів юридичної відповідальності за правопорушення, пов'язані зі псуванням земель сільськогосподарського призначення. У своїй прані він дав загальну характеристику законодавства про охорону земель сільськогосподарського призначення, сформулював поняття правової охорони таких земель. Автор визначив також поняття та вили псування земель сільськогосподарського призначення, виділив критерії і специфічні риси такого псування. На основі проведеного дослідження Л. В. Бориславський вніс обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалений земельного законодавства про охорону земель від псування, які мають значення й нині.
Кандидат юридичних наук, доцент С. Ф. Василюк, який с перед ставником львівської наукової шкапи, на дисертаційному рівні дослідив проблеми правового регулювання внутрішнього розпорядку в колгоспах, а також інші аспекти правового регулювання трудових від носив у сільському господарстві. Вчений с автором понад 55 наукових праць, з яких 1 монографія, 2 броіігури, 5 навчальних посібників.
С. Ф. Василюк узяв участь у підготовці першого українського підручника з аграрного права.
Кандидат юридичних наук, доцент В. В. Янчук був автором по над 75 наукових праць, у тому числі монографій, наукових коментарів, юридичних довідників, навчальних посібників, збірників актів законодавства, співавтором підручника "Кооперативне право".
У 1983 р. учений захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правовой режим пахотньїх угодий (на материалах Украинской ССР)". Він вперше в аграрно-правовій науці зробив теоретичний аналіз правового режиму орних земель.
В. В. Янчук дослідив широке коло питань, зокрема щодо правової охорони земель сільськогосподарського призначення (1987 р.), правового забезпечення впровадження інтенсивних технологій в рослинництво (1990 р.) тощо. Важливе значення мають також йога праці з проблем сучасного аграрного та земельного законодавства України". Вчений - співавтор першого в Україні підручника з аграрного права
Кандидат юридичних наук, доцент І. М. Миронець 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Договор контрактации в советском праве". Це була перша наукова розробка договірних відносин з контрактації сільськогосподарської продукції в післявоєнний період. Він є автором понад 100 наукових праць, виконаних індивідуально та у співавторстві, серед яких підручник, навчальні посібники, брошури, розділи в колективних наукових працях, збірники законодавчих актів, статті в періодичних виданнях.
Значний внесок у розвиток науки аграрного права України зробив кандидат юридичних наук, доцент В. В. Носік. Учений є авто ром понад 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 3 роз діли підручника "Аграрне право України", посібник з правових питань кооперації, довідники з питань проведення земельних аукціонів та тендерів в Україні, статті з питань аграрного, земельного, кооперативного права, навчально-методичні посібники з курсу аграрного та земельного права.
Поряд із дослідженням загальнотеоретичних проблем аграрного права України автор аналізує також окремі правові інститути цієї галузі. Зокрема, у кандидатській дисертації на тему: "Правовос регулирование рационального использования земель ссльскохозяйс-твенньїх прелприятий агропромьішлснного комплекса (на матери алах Украинской ССР)" (1986 р.) він дослідив правові засади сіль ськогосподарського землекористування.
Нині вчений досліджує проблеми правового забезпечення інститутів аграрної та земельної реформ, права власності на землю, в тому числі правові засади формування ринку землі, паювання земель, інші аспекти правового регулювання земельних відносин.
В. В. Носік (у співавторстві) вперше ґрунтовно дослідив проблемні та складні питання юридичної природи права на земельну частку (пай), підстави виникнення та припинення такого суб'єктивного права тощо. Він є автором практичного довідника "Право власності на землю в Україні" (1992 р.) співавтором навчального посібника "Право власності в Україні" (2000 р.) та практичного посібника "Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення" (2002 р.)
Вчений брав також участь у підготовці підручника з аграрного права" та коментарів до ЗК.
Проблеми сільськогосподарської кооперації у дисертаційній та монографічній формах проаналізував кандидат юридичних наук, доцент В. І. Федорович. Учений провів всебічний комплексний аналіз правових засад створення, реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів в Україні, дослідив теоретичні основи сільськогосподарської кооперації, виділив основні етапи Ті розвитку тощо. Аналізуючи правові умови створення та організації сільськогосподарських кооперативів автор обґрунтував юридичні та специфічні ознаки сільськогосподарського кооперативу, сформулював визначення його поняття, вирізнив загальні та спеціальні організаційно-правові умови створення сільськогосподарських кооперативів тощо. Велику увагу він також приділив проблемам правового забезпечення еволюції відносин власності на землю в Україні.
Кандидат юридичних наук, доцент П. Ф. Кулинич у 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Правовеє обеспечснис рациопальпого использовапия медиорироваппьіх земель", в якій вперше в українській юридичній науці розглянув комплекс правових питань, пов'язаних із використанням меліорованих земель у сільськогосподарському виробництві з позицій не тільки земельного, а й водного, цивільного та інших галузей права. Питанням правового забезпечення раціонального використання меліорованих земель присвячена і монографія автора "Ращюнальпое иснользование мелиорированньїх земель (вопросьі правового обеспечеиия)" (1987 р. Вчений дослідив також теоретичні та практичні проблеми правової охорони родючих ґрунтів.
Нині він є автором понад 70 наукових публікацій з проблем земельного, аграрного, екологічного та цивільного права, серед яких - розділи в 10 колективних монографіях, остання з них - "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.) За ре дакцією В. І. Семчика та П. Ф. Кулинича в Києві 2001 р.видано підручник із земельного права України.
Слід відзначити вагомий внесок П. Ф. Кулинича в розробку правових інститутів земельної реформи, права приватної власності на землю, участь у підготовці проекту нового ЗК. Вчений також є
співавтором коментарів до ЗК, виданих у Харкові (2002 р.) та Києві (2003 р.).
Проблеми правового забезпечення та розвитку окремих інститутів аграрного, земельного та екологічного права послідовно дослід жує кандидат юридичних наук, доцент І. І. Каракаш. Він є автором 60 наукових праць із згаданих проблем, зокрема розділів під ручника "Основи держави та права", навчального посібника "Кооперативне право", підручника "Екологічне право України", У 1979 р. вчений захистив

 
 

Цікаве

Загрузка...