WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

конференціях. З питань, які безпосередньо чи опосередковано стосуються аграрного права, вчений опублікував впродовж 1966-1989 рр. 19 статей в юридичних журналах, 3 - в газетах.
Значним внеском у розвиток науки аграрного права України е науковий доробок доктора юридичних наук, професора А. М. Статівки в частині дослідження теоретичних проблем правового регулювання договірних відносин у системі АПК України.
1990 р. вчений захистив кандидатську дисертацію на тему: "Договор на вьіращивание в личньїх подсобньїх хозяйствах колхозни-ков скота й птиньї, принадлежаших колхозу".
1997 р. автор підготував індивідуальну монографію "Договори в агропромьішлешюм комплексе Украиньг в условиях рьшка", а 1998 р. А. М. СтатІвка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на цю ж тему.
У названих працях учений обґрунтував положення про те, що до говір в умовах ринку в системі АПК є об'єктивно необхідною фор мою економічних зв'язків між його суб'єктами, сформулював загальне поняття такого договору, розкрив його зміст та специфічні риси, а також ловів закономірність того, що в системі АПК ринкові відносини визначають виникнення нових видів договорів, які раніше не мали широкого застосування (попередній договір, договір про зовнішньоекономічний обіг, договір на рекламні послуги) тощо.
Крім зазначених праць, А. М. Статіака підготував понад 30 статей та публікацій, в яких дослідив окремі аспекти договірних відносин у сфері агропромислового комплексу в сучасних умовах, зокрема з'ясував поняття та види правових гарантій суб'єктів договірних відносин в системі АПК, проблеми договірної свободи в АПК, особливості окремих видів договорів аграрних суб'єктів, проблеми державного регулювання АПК тощо. Учений послідовно досліджує правове становище особистих селянських господарств громадян. Він є також співавтором навчального посібника "Аграрне право", виданого в Харкові (1997 р.).
Доктор юридичних наук, професор М. В. Шульга захистив кандидатську дисертацію, присвячену проблемам удосконалення земельного законодавства (1981 р.).
У дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та в своїх монографіях вчений всебічно дослідив сучасні проблеми правового регулювання земельних відносин у ринкових умовах (1998 р,). Автор уперше комплексно розглянув акту альні теоретичні проблеми правового регулювання земельних відносин у період утворення самостійної Української держави, формування й розвитку ринкових відносин, проведення земельної ре форми з урахуванням екологічного стану в країні. У своїй дисертації він обґрунтував соціально-еколого-економічну сутність землі як об'єкта земельних відносин, необхідність формування інституту правових гарантій земельних прав та новий підхід до кодифікації земельного законодавства, а також зробив інші важливі висновки.
У монографії "Актуальньїе правовьіе проблеми земельних отношений в современньїх условиях"(1998 р.), вчений, розглядаючи землю як елемент єдиної екосистеми, пов'язаний з Іншими об'єктами природи, докладно аналізує правові форми власності на землю, організаційно-правові форми використання земель, правові гарантії земельних прав тощо.
М. В. Шульга є співавтором підручника із земельного права (2001 р.) та коментарів до ЗК (2002 і 2003 рр.).
Доктор юридичних наук, професор А. М. Запорожець, поряд з проблемами господарського права, досліджує також правові питання регулювання аграрних відносин в Україні.
Учений є автором близько 140 публікацій, 3 монографій, взяв участь у підготовці 4 колективних підручників. Зокрема, він є спів автором підручника із земельного права (1981 р.) першого українського підручника з аграрного права6. Вагомим внеском у розвиток української земельно-правової науки є підготовка та видання вченим навчального посібника з аграрного права (1997 р.)
Член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор А. П. Гетьман 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку".
Вчений є автором понад 80 праць з питань земельного, екологічного та природоресурсового права, серед них монографія "Процессуальньїе нормьі й отпошєния в зкологическом праве", нав чальні посібники "Екологічне право України", "Процесуальні питання в природоресурсовому праві", "Вступ до теорії еколого-процесуального права України".
Особливо важливе значення для розвитку науки аграрного права України мають його дослідження з питань охорони навколишнього природного середовища у сільському господарстві.
А. П. Гетьман с співавтором коментарів до ЗК, виданих у Харкові (2002 р.): та Києві (2003 р.)
Доктор юридичних наук, професор Н, Р, Малишева - авторка понад 160 наукових праць, з яких 3 - індивідуальні монографії, 13 розділів у колективних монографіях, 6 брошур і довідників. Учена ґрунтовно дослідила економіко-правові питання екології, проблеми державного управління охороною навколишнього природного середовища, питання охорони довкілля від шумових впливів, а також з'ясувала правові питання охорони навколишнього природного середовища від забруднення отрутохімікатами і мінеральними добривами, що застосовуються в сільському та лісовому господарствах.
Істотне значення мають наукові дослідження Н. Р. Малишевої сучасних проблем гармонізації екологічного законодавства в Євро пі (1996 р.). Вчена брала також участь у підготовці підручника із земельного права (2001 р.) та науково-практичного коментарю до ЗК (2003 р.)
Велику цінність для науки екологічного та аграрного права мають дослідження доктора юридичних наук С. М. Кравченко. Ще 1977 р. вчена захистила дисертацію па здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Ймушестнснная огвстстнснность за причинсние вреда природним обьєктам", а 1991 р. - докторську дисертацію на тему "Рсализация права в охране окружаюшей срсдьі (социально-психологическис условия)".
Вона с авторкою понад 120 наукових праць, з яких 6 монографій. 8 навчальних посібників, розділи у 4 підручниках, інших наукових виданнях.
У своїх працях С. М. Кравченко ґрунтовно проаналізувала правові проблеми охорони довкілля, зокрема питання майнової та матеріальної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, правові питання реалізації екологічного законодавства. соціально-психологічні аспекти правової охорони природи тощо.
В. П. Цемко у монографії "Право сільськогосподарського використанняземлі в Українській РСР" розглядає економіко-правові проблеми, принципи права сільськогосподарського використання земель. Автор досліджує також проблеми відшкодування збитків при вилученні земель для державних і громадських потреб, еколого-економічні аспекти охорони ґрунтів тощо. У 1992 р. вчений захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему; "Еколого-економическая зффективность охраньї земсльньїх ресурсов Украйни''.
В Україні працює велика група науковців у галузі аграрного права - кандидатів юридичних наук.
Кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Бориславський

 
 

Цікаве

Загрузка...