WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

виробниче-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.
Доктор юридичних наук, професор І. О. Середа зробив значний внесок у розвиток науки колгоспного права і тим самим сприяв створенню фундаментальної теоретичної бази для подальшого роз витку аграрно-правових досліджень в Україні. Вчений дослідив суб'єктивні права та обов'язки членів колгоспу, правові засоби за
хисту прав членів колгоспу тощо. І. О. Середа розробив також працові засади аграрного землекористування.
1974 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Теоретические проблемьі су-Сіьективньїх прав й обязанностсй члепов колхоза в условиях раз-витого социализма"1, в якій, на основі з'ясування суті та юридичної природи членських відносин у колгоспах, здійснив комплексне, систематизоване дослідження суб'єктивних прав та обов'язків членів колгоспу. Наукові висновки вченого із згаданих питань викладені також у монографії "Права і обов'язки членів колгоспу'' (1974 р.):, які є актуальними і для сучасної науки аграрного права України.
І. О. Середа є співавтором першого в Україні підручника з аграрного права (1996 р.).
Доктор юридичних наук, професор 3. А. Павлович був відомим ученим-правознавцем. Він - автор понад 120 наукових праць, у то му числі 3 індивідуальних монографій, підручників, книг, довідників. 5 брошур, які є значним внеском у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню фундаментальних засад аграрного й адміністративного права, державного управління, зокрема управлінню агропромисловим комплексом.
Автор досліджував переважно проблеми розвитку агропромислового комплексу та його правового забезпечення, питання матеріальної відповідальності в колгоспному праві, організаційно-правові проблеми керівництва сільським господарством та виробничо-господарськими зв'язками в АПК, а згодом - державно-правового регулювання сільського господарства.
На дисертаційному рівні вчений вперше в аграрно-правовій науці дослідив теоретичні та практичні проблеми вдосконалення управління агропромисловим комплексом (1989 р,) Згадані проблеми були також з'ясовані автором у монографічній формі (1984 р.), де ним були поставлені та вирішені організаційно-правові питання удосконалення діяльності органів державної влади і управління, органів господарського управління у сфері АПК, підвищення ефективності правового регулювання їх функціонування.
З. А. Павлович висловив думку про формування агропромислового законодавства та доцільність його кодифікації у формі закону "Про агропромисловий комплекс країни". Цю ідею він докладно розвинув у подальших працях, зокрема в колективній монографії "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності" (1998 р.).
З. А. Павлович був також співавтором першого в Україні під ручника з аграрного права, в якому він розкрив питання державного регулювання сільського господарства.
Член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В. К. Попов спочатку досліджував проб леми цивільного права, згодом - земельного та екологічного права. Багато уваги він приділяє питанням правового забезпечення реалізації екологічних інтересів громадян та юридичних осіб. Автор взяв участь у розробці навчальних та навчально-методичних посібників із природоресурсового та екологічного права.
Вчений на монографічному рівні всебічно проаналізував договірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва. У праці "Договорные отношения и еффективность сельскохозяйственного производства" він обґрунтував поняття договорів у сфері сільськогосподарського виробництва, виділив та проаналізував їх види, сформулював особливості договірних відносин в АПК. тощо. Правовому регулюванню відносин міжгосподарської кооперації присвячена його монографія "Право и материальные интересы в межхозяйственной кооперации".
Крім того, В. К. Попов дослідив правове становите виробничих об'єднань у сільському господарстві, питання забезпечення меліорації земель у сільському господарстві тощо.
Доктор юридичних наук, професор Ю. О. Вовк є автором численних наукових досліджень із колгоспного, земельного та екологічного права, зокрема 70 друкованих праць, з яких 2 монографії. Він є також співавтором багатьох підручників і навчальних посібників з колгоспного, земельного та екологічного права.
Вчений вперше в юридичній науці дослідив договірні відносини колгоспів з організаціями і підприємствами. У 1962 р. вийшла друком його монографія "Договорньїе отношепия колхозов с организациями и предприятиями".
Значну увагу автор приділяв також аналізу колгоспних трудових правовідносин. У монографії "Колхозное трудовеє правоотношение" (1972 р.) Ю. О. Вовк обґрунтовано довів відносну самостійність колгоспних трудових правовідносин.
Поряд із названими проблемами, вчений досліджував й інші ас пекти правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві, а саме: актуальні проблеми права користування громадян і організацій1; правові питання оплати праці колгоспників; проблеми матеріально-технічного постачання сільського господарства; правові проблеми охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, у навчальному посібнику "Соистское приро-доресурсовое право и правовая охрана окружаюшей средьГ (1986 р.) автор послідовно доводить самостійне існування відповідної галузі права, розкриває її особливості та зміст.
Кандидат юридичних наук, професор І. А. Дмитренко у 1960 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: "Правове регулювання оплати праці в колгоспах на новому етапі розвитку колгоспного ладу"
Науковими інтересами вченого е екологічне, земельне та аграрне право. В його доробку 107 наукових праць, з яких 7 монографій, 5 навчальних посібників, 3 розділи у складі авторських колективів інших наукових видань. 2001 р. І. А. Дмитренко видав підручник з екологічного права України.
Він розробляє й правові інститути колгоспного права, зокрема правове забезпечення діяльності колгоспів, їх соціально-економічного розвитку, правові питання охорони майнових, земельних прав колгоспів тощо. Велику увагу автор приділяє також проблемам правової охорони земель.
Одна з нових його монографій присвячена дослідженню законодавчих основ земельних відносин (1993 р.)?, в якій вчений аналізує процес розвитку земельного законодавства України, його ефективності, дає конкретні пропозиції щодо його вдосконалення.
Вагомий внесок у розвиток науки колгоспного права зробив доктор юридичних наук, професор В. В. Долежан. Учений, зокрема, захистив кандидатську дисертаціюна тему; "Договорньїс отно шепия колхозов (на матсриалах Украинской ССР)" (1973 р.)
Згодом розглянув правові питання прокурорською нагляду за виконанням законів у сільському господарстві''. В. В. Долежан є також співавтором однойменного навчального посібника"
Ним написано понад 100 наукових праць, з яких 2 монографії, 12 навчальних посібників, 2 науково-практичних коментарі (у складі авторських колективів), 6 методичних рекомендацій, статті та тези виступів на наукових

 
 

Цікаве

Загрузка...