WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

розробляє теорію сучасного аграрного законодавства України, його основні принципи та конституційні засади, шляхи і напрями розвитку та вдосконалення, в тому числі й подальшої кодифікації.
Особливе значення мають наукові праці Н. І. Титової, де вона досліджує новий правовий інститут аграрного права України - фермерського господарства. Вчена є автором 2 монографій, присвячених правовому статусу фермерських господарств - "Фермер і закон" (1996 р.), "Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді" (1998 р.), в яких на основі аналізу чинного законодавства України та практики його застосування нею визначено поняття фермерського господарства, сформульовано його юридичні ознаки як специфічного аграрного суб'єкта, проаналізовано його правовий статус.
Поряд із дослідженням правових проблем розвитку фермерства в Україні, авторка також з'ясовує правове становите інших аграрних суб'єктів, зокрема сільськогосподарських кооперативів, обґрунтовує потребу чіткого законодавчого закріплення прав членів цих структур. Н. І. Титова досліджує також соціальний статус селянства та проблеми правового забезпечення його прав, чим започатковує новий напрям наукових розробок у системі аграрно-правової науки.
Значну увагу вона приділяє правовим проблемам розвитку земельного законодавства. Вчена аналізує особливості земель як специфічного об'єкта правової регламентації і на цій підставі робить висновок про необхідність розуміння права власності на землі сільськогосподарського призначення як особливої й самостійної юридичної категорії. У холі розробки нового ЗК вона сформулювала принципові засади основного кодифікованого акта земельного законодавства, розкрила його структуру, зміст та межі праіюіюго регулювання, а згодом - проаналізувала позитивні та негативні риси прийнятого 2001 р. ЗК.
Н. Т. Титона є співавторкою практикуму з аграрного права України (2001 р.). 2001 р. вона видала бібліографію з аграрного та земельного права України.
Вагомий внесок у розвиток науки аграрного права зробив член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор О. О. Погрібний, який є автором понад 140 наукових праць, з них 17 - індивідуальні та колективні монографії; співавтором 10 підручників, а також понад 30 навчально-методичних робіт. Напрямами наукової діяльності вченого є земельне, аграрне, екологічне та кооперативне право.
У монографічній та інших формах він досліджує правовий статус нових суб'єктів аграрних відносин - фермерських госпо-дарств. О. О. Погрібний є автором першої в Україні монографії, присвяченої правовим проблемам функціонування фермерських господарств, - "Селянські господарства і оренда (організаційно-правові питання)" (1992 р.)7, в якій він дослідив правові питання створення фермерських господарств, основи землеволодіння й землекористування громадян, що займаються селянським господарством, власності цих господарств. Цією самою монографією фактично започатковано важливий напрям теоретичних досліджень нового правового інституту - сільськогосподарської оренди.
Нині, поряд із дослідженням згаданих проблем, учений вивчає також правові питання права власності та організаційно-правових форм господарської діяльності в АПК, правові основи управління агропромисловим комплексом та аграрними підприємствами, питання юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства, реформування земельних відносин тощо.
Професор О. О. Погрібний зробив значний внесок у розвиток науки аграрного права України, взявши участь у підготовці підручників з аграрного та земельного права. 2000 р. у Харкові за його редакцією видано 2 навчальні посібники - "Аграрнеє, земельнеє и зкологическое право УкраиньІ", які містять загальні та особливі частини трьох навчальних дисциплін.
Вчений є одним з авторів науково-практичних коментарів ЗК, виданих у Харкові (2002 р.) та Києві (2003 р.). За його редакцією 2000 р. було видано книгу із земельного законодавства України (Одеса), а в 2001 та 2002 рр. - підручник із земельного права України (російською та українською мовами).
Доктор юридичних наук, професор ІД. В. Бичкова (Боиян) послідовно досліджує правові проблеми розвитку аграрного сектора економіки.
Велике значення мають її праці з проблем розвитку колгоспного законодавства, зокрема монографія "Нове в статутах сіль ськогосподарських артілей", яка вийшла друком ще 1958 р. 1966 р. Ц. В. Бичкова у співавторстві з В. Л. Мунтяном підготувала монографію, присвячену правовому регулюванню водних відносин.
Згодом вчена, поряд із деякими питаннями теорії аграрного права, розробляє конкретні правові інститути аграрного права, вивчає актуальні питання взаємовідносин колгоспів і державних підприємств, виробничо-господарське кооперування в сільському господарстві та АПК.
Вона ґрунтовно проаналізувала договірні відносини між сільським господарством і промисловістю" Зокрема, у монографії "Договор в производствеппо-зкономических свчзях межлу ссльским хозяиством и промьішлснностью". Ц, В. Бичкова з'ясувала право ві питання сільськогосподарської спеціалізації цивільно-правових договорів та їх нормативно-правового забезпечення, виділила основні особливості договорів із реалізації сільськогосподарської
продукції, матеріально-технічного забезпечення та виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств тощо.
Нині вчена досліджує правові проблеми співвідношення цивільного та аграрного законодавств. При цьому вона доводить потребу правового регулювання сільськогосподарської діяльності за допомогою спеціалізованих правових інститутів аграрного права.
Актуачьними є дослідження Ц. В. Бичкової інституту права власності, зокрема в аграрному секторі економіки. Важливим аспектом її наукової діяльності є аналіз проблем державного регулювання сільського господарства. Поряд з іншими авторами вона послідовно обстоює позицію щодо необхідності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Ц. В. Бичкова зробила також значний внесок у розвиток сучасної аграрно-правової науки в частині дослідження проблем законодавчого забезпечення ефективної діяльності державних і колектив них сільськогосподарських підприємств, реалізації сільськогосподарської продукції, зовнішньоекономічної діяльності аграрних суб'єктів, розв'язання продовольчої проблеми в країні тощо.
Вчена є співавторкою першого в Україні підручника з аграрного права,
Доктор юридичних наук, професор В. С. Шелестов досліджує окремі інститути колгоспного та аграрного права. Поряд з цим учений аналізує загальнотеоретичні проблеми аграрного права як га лузі права.
Зокрема, В. С. Шелестов у своїх працях розглядає аграрне право як самостійну галузь права, досліджує його предмет та метод, формулюєосновні поняття тощо. Вчений сформулював також головні напрями розвитку та вдосконалення аграрного законодавства.
За його участю 1981 р. видано підручник із земельного права. В. С. Шелестов також є співавтором першого в Україні підручника з аграрного права, в якому він з'ясовує особливості реорганізації та ліквідації аграрних суб'єктів, правове регулювання

 
 

Цікаве

Загрузка...