WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представники науки аграрного права України - Реферат

Представники науки аграрного права України - Реферат

того, за редакцією вченого 1998 р. ви дано колективну монографію "Аграрне законодавство України: проблеми ефективності", в якій В. І. Ссмчик всебічно проаналізував проблемні аспекти процесу розвитку законодавства про господарську діяльність в АПК України.
2001 р. за редакцією В. І. Семчика та П. Ф. Кулинича було ви дано перший в Україні академічний курс земельного права України, а в 2003 р. - за редакцією вченого видано науково-практичний коментар до ЗКЛ
Істотним внеском у розвиток аграрно-правової науки та юридичної науки в цілому є науковий доробок академіка НАН України, доктора юридичних наук, професора Ю. С. Шемшученка, який, аналізуючи проблеми охорони навколишнього природного середовища, досліджує їх також стосовно сільського господарства. Важливе значення має розробка автором теоретичних засад розвитку сучасного законодавства України.
На дисертаційному рівні вчений дослідив організаііійно-правові проблеми державного управління охороною навколишнього природного серсдовиша (1979 р.).
Ю. С. Шемшученко є автором понад 650 наукових праць, зокрема 14 індивідуальних і колективних монографій, У них учений досліджує правові проблеми охорони довкілля, а також правове регулювання суспільних відносин в АПК.
Особливо важливою для розвитку науки аграрного права України діяльність Ю. С. Шемшученка з підготовки колективних монографій з аграрно-правових питань: "Правовьіс вопросьі дся-тельности производственньїх агропромьішленньїх обьсдинений" (1983 р.), "Производствснно-хозяйственньїс связи в агропромьіш-ленлом комплексе (организационно-правовьіс вопросьі)" (1988 р.), "Агропромисловий комплекс: правові питання" (1992 р.) тощо.
Сьогодні вчений бере активну участь у дослідженні правових засад та науковому обґрунтуванні таких нових правових інститутів аграрного права України, як інститут аграрної та земельної реформ, приватної апасності на землі сільськогосподарського призначення тонкі.
Ю. С. Шсмшучепко с співавтором підручника із земельного права (2001 р.) та науково-практичпого коментарю до ЗК (2003 р.).
Слід зазначити, то автор зробив значний внесок у дослідження юридичної науки в Україні, її історії та перспектив розвитку.
Академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України В. І. Апдрейцсв є автором понад 230 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 7 монографій, 4 підручників та 3 навчальних посібників, 3 збірок актів екологічного законодавства України, низки розділів у складі авторських колективів інших наукових видань та коментарів до законодавства, За його участю розроблено понад 50 законопроектів.
Основним предметом дослідження В. І. Андрсйцева є екологічне право, право екологічної безпеки. Одночасно автор приділяв увагу правовим проблемам аграрного сектора економіки, її тому числі проблемам раціонального природокористування в АПК, охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві тощо. У монографії "Правовоє обеспсчсниє рационального приро-допользования предприятий й обьсдинений АПК" учений з'ясував особливості державно-правового механізму забезпечення раціонального природокористування аграрних суб'єктів, заходи юридичної відповідальності за порушення правил і норм використання земель них, водних, лісових та інших природних ресурсів тощо.
Нині одним із основних напрямів наукової діяльності В. І. Андрейцсва є дослідження проблем правового забезпечення земельної реформи, приватизації земель, удосконалення земельного законодавства тощо.
Вчений с співавтором першого в Україні підручника з аграрного права", академічного курсу земельного права України, науково-практичний коментар до ЗК 2003 р
Особливо слід відзначити одну з останніх його праць - навчально-практичний посібник "Правові засади земельної реформи і
приватизації земель в Україні", в якому зібрані різночасові наукові доробки автора щодо різних аспектів реформування земельних правовідносин в Україні.
Істотне значення для подальшого розвитку науки аграрного права України та вдосконалення земельного й аграрного законодавства мають наукові дослідження В. І. Андрейцева правових проблем приватизації земель в Україні, права власності на землю та інші природні ресурси. Автор уперше в аграрно-правовій науці ґрунтовно дослідив особливості реформування земельних правовідносин з точки зору додержання екологічних вимог, зокрема норм і нормативів екологічної безпеки.
Праці В. І, Андрейцева присвячені також проблемам реформування юридичної науки та освіти в Україні. Як зазначається в літературі, "вчений зробив значний особистий внесок у розвиток правової науки та її організацію".
Вагомий внесок у становлення та розвиток теорії аграрного права України зробила також доктор юридичних наук, професор Н. І. Титова, яка є автором понад 200 наукових праць, з яких 6 індивідуальних монографій, 2 розділи в колективній монографії, 2 розділи в підручнику, рецензування 3 підручників (із сільськогосподарського та аграрного права України).
Наукові дослідження Н. І. Титової мали істотне значення для становлення та розвитку науки правової охорони природи України (згодом - науки екологічного права). Зокрема, вчена є авторкою першого в Україні навчального посібника "Правова охорона при роди Української РСР" (1965 р.). 1973 р. вона підготувала монографію "Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи", якою було покладено початок подальшим дослідженням питань екологічної відповідальності у правовій науці та започатковано "Львівську наукову школу" в цій галузі.
Починаючи з 70-х рр. і донині вчена у монографічній та інших наукових формах послідовно досліджує теоретичні проблеми аграрного права. Зокрема, Н. І. Титова розробила загальні теоретичні положення про сутність аграрного права як комплексної, Інтегрованої та спеціалізованої галузі права; поняття аграрного законодавства та його співвідношення з аграрним правом; роль земельних і трудових відносин (у їх взаємозв'язку) як основоположних суспільних відносин у системі аграрних відносин; значення уніфікованих комплексних спеціалізованих правових інститутів для формування аграрного права па прикладі інституту матеріальної відповідальності.
Вчена 1978 р. опублікувала одну з перших в Україні монографій з теорії аграрного права "Материальная ответственность работников сельскохозяйственньїх предприятий", в якій на матеріалах інститутів матеріальної відповідальності за колгоспним і трудовим законодавством з'ясувала загальні та специфічні особливості аграрного права не лише як комплексної та інтегрованої, але й як спеціалізованої галузі в системі права, розкрила фактори її формування та розвитку, сформулювала основні теоретичні поняття, структуру, зміст. Фактично авторка вперше виробила теоретичний підхід до поняття аграрного права через систему уніфікованих правових інститутів.
У монографії"Продовольственная проблема: земля, труд (правовьіе аспсктьі)"' Н. І. Титова обґрунтувала розуміння предмета, змісту та процесу формування галузі аграрного права, з'ясувала структуру та предметну специфіку аграрних відносин.
Нині вона

 
 

Цікаве

Загрузка...